Yıl 2019, Cilt 10 , Sayı 17, Sayfalar 22 - 47 2019-03-31

Effect of Voters’ Demographic Profiles, Political Participation and Commitment Levels on Political Promotion Mix Elements: Case of Adana
Seçmenlerin Demografik Özellikleri, Siyasal Katılım ve Bağlılık Düzeylerinin Politik Tutundurma Karması Üzerindeki Etkisi: Adana İli Örneği

Dilek PENPECE DEMİRER [1] , Çiğdem AKSU ÇAM [2] , Burcu COSKAN [3]


Political parties and candidates intensively use political promotion activities to reach voters during election campaigns. They develop relationships with the voters via campaigns to influence their voting behavior. It is important to measure influence of campaign activities on voters’ behavior in order to organize election campaigns for the next elections. This study aims therefore at determining influence levels of campaign activities involving political promotion mix elements and discussing whether such levels differ in terms of demographic characteristics, political participation levels and commitment levels of voters in Adana. Pursing this aim, a field research was organized and conducted in Adana analyzing June 7, 2015 parliamentary elections. Six hypotheses, which were developed in relation to level of being influenced by political promotion mix elements in line with the purpose of research, were tested. Significant differences were observed between demographic characteristics of voters (age, marital status and education level) and their levels of being influenced by political promotion. Moreover, there is significant difference between political participation level of voters and their levels of being influenced by political promotion. Significant difference is also found between commitment level of voters and the levels of being influenced by political promotion. However, no significant difference was observed between gender of voters and their levels of being influenced by political promotion. In conclusion, study results present that voters are influenced from all activities involving political promotion mix elements at different levels.

Günümüzde siyasi partiler ve adaylar seçim kampanyaları süresince seçmenlere ulaşmak için politik tutundurma faaliyetlerini yoğun olarak kullanmaktadırlar. Bu sayede seçmenle ilişkilerini geliştirerek onları etkilemektedirler. Seçmenlerin bu faaliyetlerden etkilenme düzeylerinin ölçülmesi, bir sonraki seçim dönemi kampanya faaliyetlerinin düzenlenmesi açısından önemlidir. Dolayısıyla çalışmanın amacı, Adana'daki seçmenlerin politik tutundurma karması unsurlarına yönelik faaliyetlerden etkilenme düzeylerini belirlemek ve bu düzeylerin seçmenlerin demografik özellikleri, siyasal katılım düzeyleri ve bağlılık düzeyleri açısından farklılık gösterip göstermediğini ortaya koymaktır. Bu amaca yönelik olarak Adana’da 7 Haziran 2015 Genel Seçimleri’ni inceleyen saha araştırması gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın amacına uygun olarak, politik tutundurma karmasından etkilenme düzeyine göre geliştirilen altı hipotez test edilmiştir. Seçmenlerin demografik özellikleri (yaş, medeni durum ve eğitim durumu) ile adayların kullandığı politik tutundurma karması elemanlarından etkilenme düzeyleri arasında anlamlı farklılık görülmüştür. Ayrıca seçmenlerin siyasal katılım düzeyleri ve partilere yönelik siyasal bağlılık düzeyleri ile politik tutundurma karması elemanlarından etkilenme düzeyleri arasında da anlamlı farklılık vardır. Ancak seçmenlerin cinsiyetleri ile politik tutundurma karması elemanlarından etkilenme düzeyleri arasında anlamlı farklılık görülmemiştir. Sonuçta, araştırma sonuçları seçmenlerin politik tutundurma karmasına yönelik faaliyetlerin tamamından farklı düzeylerde etkilendiklerini ortaya koymaktadır.

 • Akgül, A. and Çelik, O. (2003). İstatistiksel analiz teknikleri: SPSS’te işletme yönetimi uygulamaları. Ankara: Emek Ofset Ltd.
 • Bongrad, M. (1992). Politikada pazarlama (Trans. Fatoş Ersoy). İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Bowler, S. and Farrel, D. M. (2011). Electoral institutions and campaigning in comparative perspective: Electioneering in european parliament elections. European Journal of Political Research 50, 668–688.
 • Budak, G. and Budak, G. (2014). İmaj mühendisliği vizyonundan halkla ilişkiler. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık.
 • Çatlı, A. (2011). Politik pazarlamada tutundurma faaliyetlerinin üniversite öğrencileri tarafından algılanışı. M.A. Dissertation, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Demirtaş, M. C. (2010). Seçmen tercihlerinin siyasal pazarlama karması açısından analizi: İzmir İlinde bir uygulama. M.A. Dissertation, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Demirtaş, M. C. and Orçun, Ç. (2015). Siyasal pazarlama uygulamalarının ilk kez oy kullanacak seçmenler üzerindeki etkilerine yönelik bir araştırma. KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergi-si, 17(28), 41-48.
 • Demirtaş, M. C. and Özgül, E. (2011). Siyasal pazarlama karması unsurlarının seçmen tercihleri üzerindeki etkisinin belirlenmesine yönelik bir uygulama. Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, 48(553), 15-35.
 • Divanoğlu, S. (2007). Seçim kampanyalarında milletvekili adaylarının ve partilerin kullandıkları pazarlama karması elemanları üzerine bir çalışma. Doctoral Dissertation, Niğde Üniversitesi, Niğde.
 • Gürbüz, E. and İnal M. E. (2004). Siyasal pazarlama stratejik bir yaklaşım. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Harris, P. (2001). To spin or not to spin, that is the question: The emergence of modern political marketing. The Marketing Review, 2, 35-53.
 • İnal, M. E., Polat, C., Gürbüz, E. and Akın, M. (2003). Siyasal reklam araçlarının etkinliği üzerine bir çalışma: 3 Kasım 2002 milletvekili genel seçimleri Niğde örneği. 8. Ulusal Pazarlama Kongresi, 47-73.
 • İslamoğlu, A. H. (2002). Siyaset pazarlaması toplam kalite yaklaşımı. İstanbul: Beta Yayınları.
 • İşcan, İ. (2013). Siyasi partilerin tutundurma faaliyetlerinin seçmen davranışları üzerine etkisinin araştırılması (Sivas İli Cumhuriyet Üniversitesi personeli örneği). M.A. Dissertation, İnönü Üniversitesi, Malatya.
 • Kaleli, S. (2015). Siyasal pazarlama sürecinde liderlik. Bursa: Ekin Basım Yayın Dağıtım.
 • Kocabaş, F. and Elden, M. (2002). Reklamcılık – kavramlar, kararlar, kurumlar. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Lees-Marshment, J. (2009). Political marketing: Principles and applications. New York: Routledge.
 • Lilleker D. (2013). Siyasal İletişim: Temel Kavramlar, (Trans: Abdullah Altın ve diğ.), Kaknüs Yayıncılık, İstanbul.
 • Mucuk, İ. (2012). Pazarlama ilkeleri ve yönetimi için örnek olaylar. İstanbul: Türkmen Kitabevi.
 • Nakip, M. (2006). Pazarlama araştırmaları teknikler ve (SPSS destekli) uygulamalar. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Oktay, M. (2002). Politikada halkla ilişkiler. İstanbul: Derin Yayınları.
 • Özkan, N. (2014). Türkiye ve dünyadan örneklerle seçim kazandıran kampanyalar. İstanbul: MediaCat Yayınları.
 • Parıltı, N. and Baş, M. (2002). Politik pazarlama. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6(2), 9-25.
 • Polat, C. (2015). Siyasal pazarlama ve iletişim. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık.
 • Scammell, M. (1999). Political marketing: Lessons for political science. Politcal Studies, XLVII, 718-739.
 • Tan, A. (2002). İlke ve uygulamalarıyla politik pazarlama. İstanbul: Papatya Yayıncılık.
 • Yılmaz, E. (2014). Politik pazarlama ve politik pazarlama uygulamalarına yönelik eğilimler: Üniversite öğrencileri üzerine bir uygulama. M.A. Dissertation, Niğde Üniversitesi, Niğde.
 • https://www.ama.org/resources/Pages/Dictionary.aspx?dLetter=P, Re-trieved from October 08, 2015.
Birincil Dil en
Konular Siyasi Bilimler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-4493-625X
Yazar: Dilek PENPECE DEMİRER
Kurum: ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-6328-1290
Yazar: Çiğdem AKSU ÇAM (Sorumlu Yazar)
Kurum: ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-8569-0228
Yazar: Burcu COSKAN
Kurum: ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Mart 2019

APA Penpece Demi̇rer, D , Aksu Çam, Ç , Coskan, B . (2019). Effect of Voters’ Demographic Profiles, Political Participation and Commitment Levels on Political Promotion Mix Elements: Case of Adana . OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi , 10 (17) , 22-47 . DOI: 10.26466/opus.492267