Yıl 2019, Cilt 10 , Sayı 17, Sayfalar 176 - 193 2019-03-31

The Evaluation of The Fear of Being Victims of Terror at University Students: The Example of Istanbul
Üniversite Öğrencilerinde Terör Mağduru Olma Korkusunun Değerlendirilmesi: İstanbul Örneği

Burcu TÜRK [1] , Nurcan HAMZAOĞLU [2]


Terror is a multi-faceted action that threatens the right to life and security of persons. Especially the fact that it does not have a specific place or time, further increases the degree of horror that terrorism creates on people. In addition to the physical destruction of terror, which is an international threat, psychological and sociological effects of it must be examined. A questionnaire was applied to 276 university students in order to determine the level of the fear of being a victim of terror. 71.4% of the participants were female and 28.6% were male. 87.7% of the participants think that the terrorist events have a negative effect on their daily lives. The ratio of those who stated that they are worried about the future of the country due to the terrorist incidents is 85.2% and the rate of those who think about moving to another country for security reasons is 63.5%. The rate of those who stated that they have worries about themselves being a victim of terrorist acts was 72.8% and their relatives being a victim was 75.4%.  The fear of being a victim of terror is an important individual and social problem that influences lives on a universal level. The results of the study are important in terms of addressing terror within the context of the fear of being victims and examining the psychological and sociological effects of it, which is an international threat.

Terör kişilerin yaşam hakkını ve güvenliğini tehdit eden çok yönlü bir eylemdir. Özellikle belirli bir yerinin ya da belirli bir zamanının olmaması, terörizmin insanlar üzerinde yarattığı dehşetin derecesini daha da artırmaktadır Uluslarası bir tehdit olan terörün fiziksel tahribatının yanında psikolojik ve sosyolojik etkisinin de incelenmesi gerektiği bir ihtiyaç olarak karşımıza çıkmaktadır. Terör mağduru olma korkusu düzeylerinin saptanması amacıyla 276 üniversite öğrencisine anket uygulanmıştır. Çalışmaya katılanların %71,4’ü kadın, %28,6’sı erkektir. Katılımcıların % 87,7’si yaşanan terör olaylarının gündelik yaşantılarına olumsuz etkisi olduğunu düşünmektedir. Yaşanan terör olayları nedeniyle ülkenin geleceği konusunda endişeli olduğunu belirtenlerin oranı % 85,2 olup sadece güvenlik nedeniyle ülkeye taşınmayı düşünenlerin oranının % 63,5 olduğu görülmektedir. Katılımcıların %72,8’i kendisinin, %75,4’ü yakınlarının terör eylemi mağduru olacağı endişesi yaşadığını ifade etmektedir. Terör mağduru olma korkusu, evrensel düzeyde, yaşamı etkileyen bireysel ve toplumsal önemli bir sorundur. Çalışmanın sonuçları, mağdur olma korkusu kapsamında  terörü ele almış olması ve uluslarası bir tehdit olan terörün psikolojik ve sosyolojik etkilerini incelemesi açısından önemlidir.

 • Akıncı-Sokullu, Füsun. (2002). Kriminoloji. İstanbul: Beta Yayım Dağıtım A.Ş.
 • Bahar, H. İ. (der.) (2006). Suç mağdurları. Ankara: Adalet Yayınevi.
 • Boscarino, J. A., Figley, C. R., ve Adams, R. E. (2003). Fear of terrorism in New York after the September 11 terrorist attacks: Implications for emergency mental health and preparedness. International journal of emergency mental health, 5(4), 199–209.
 • Boscarino, J. A., Adams, R. E., Figley, C. R., Galea, S., ve Foa, E. B. (2006). Fear of terrorism and preparedness in New York City 2 years after the attacks: implications for disaster planning and research. Journal of public health management and practice: JPHMP, 12(6), 505-513.
 • Candansayar, S. (2002). Terörizm ve psikiyatri. Cemal Güzel (der.). Silinen Yüzler Karşısında Terör. (ss. 374-414). Ankara: Ayraç Yayınevi.
 • Demirli, A. (2011). Terörizm, psikososyal etkileri ve müdahale modelleri. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 4(35), 66-76.
 • Ergil, D. (1980). Türkiye’de terör ve şiddet (1.baskı). Ankara: Çağ Yayınları.
 • Ergil, D. (1992). Uluslararası terörizm. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 47 (3), 139-143.
 • Everly G.S. Jr., Mitchell J.T. (2001) America under attack: The “10 Commandments” Of Responding To Mass Terrorist Attack. Int J Emerg Ment Health, 3, 133-135.
 • Ferraro, K. F. (1995). Fear of crime: Interpreting victimization risk. Albany: State University of New York Press.
 • Franklin, T. W., Franklin, C. A. ve Fearn, N. E. (2008). A multilevel analysis of the vulnerability, disorder, and social integration models of fear of crime. Social Justice Research, 21, 204-227.
 • Gallup (2015). Trust in Government to protect against terrorism at new low. https://news.gallup.com/poll/187622/trust-government-protect-against-terrorismnewlow.aspx?g_source=link_NEWSV9&-g_medium=related_tile3&g_campaign=item_187688&g_content=Trust%2520in%2520Government%2520to%2520Protect%2520Against%2520Terrorism%252-0at%2520New%2520Low (Erişim tarihi: 13.12.2018).
 • Goodwin, R., Willson, M. ve Gaines, S. (2005). Terror threat perception and its consequences in contemporary Britain. British Journal of Psychology, 96, 389-406.
 • Gökler, I. ve Yılmaz, B. (2004). Terör olaylarının psikolojik etkileri ve başaçıkma yolları broşürü. Ankara: TC Kızılay Derneği ve Türk Psikologlar Derneği yayını.
 • Hale, C. (1996). Fear of crime: A review of literature. International Review of Victimology, 4, 79-150.
 • Hunter, A. (1978, November). Symbols of incivility: Social disorder and fear of crime in urban neighborhoods. In Annual Meeting of the American Criminological Society, Dallas.
 • Jackson, J. (2009). A psychological perspective on vulnerability in the fear of crime. Psychology, Crime and Law 15(4), 365-390.
 • Korkmaz, M. (2016) Türkiye’nin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde görev yapan öğretmenlerin terör mağduru olma korkusu. (Yayınlanmamış doktora tezi) Kara Harp Okulu Savunma Bilimleri Enstitüsü Güvenlik Bilimleri Anabilim Dalı, Ankara.
 • Kul, M. (2013). Suçtan daha büyük suç korkusu. İstanbul: Yeniyüzyıl.
 • LaGrange, R. L., ve Ferraro, K. F. (1989). Assessing age and gender differences in perceived risk and fear of crime. Criminology, 27(4), 697-720.
 • Laughter, M. (2005). Us nuclear plants as terrorist targets”, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), MIT.
 • Liska, A. E., Sanchirico, A. ve Reed, M. D. (1988). Fear of crime and constrained behavior: Specifying and estimating a reciprocal effects model. Social Forces, 66, 827-837.
 • Maslow, A. H. (1942). The dynamics of psychological security-insecurity. Journal of Personality, 10(4), 331-344.
 • Miceli, R., Roccato, M. ve Rosato, R. (2004). Fear of crime in Italy: Spread and determinants. Environment and Behavior, 36(6), 776-789.
 • Muş, E., Can, A., ve Güçlü, İ. (2015). Terörün toplum ve sosyal hayata etkileri. Türkiye Klinikleri Journal of Forensic Medicine-Special Topics, 1(2), 5-14.
 • Mühürcüoğlu, E. (2010). Bombalı intihar saldırısı sonucu oluşan suç korkusu üzerine bir vaka incelemesi: Ulus-Anafartalar Çarşısı Örneği. (Yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı, Ankara.
 • Özaşçılar, M. (2006). Suç korkusu: İstanbul’da yaşayan 18-25 yaşarası üniversite öğrencilerinin mağdur olma riskleri hakkındaki görüşlerinin değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi. İÜ. Adli Tıp Enstitüsü, İstanbul.
 • Sipahi, E. B. (2016). Türkiye'de kent sakinlerinin suç korkuları üzerine bir araştırma. Journal of International Social Research, 9 (43). 2158-69
 • Tavas, T. (1999). Terörizm Bağlamında intihar saldırıları örnek olayı. Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Taylor, R. B. ve Hale, M. (1986). Testing alternative models of fear of crime. Journal of Criminal Law and Criminology, 77, 151−189.
 • Tuncay, T., ve Akçay, S. (2018). Terörizmin psikososyal etkileri ve sosyal hizmet uzmanının rolleri. Toplum ve Sosyal Hizmet, 29(2), 307-334.
 • Wilkinson, P. (1974). Political terrorism. London.
 • Wilkinson, P. (2002). Terör ve terörizm: Kavramlar, özellikler ve tipoloji (Çev. Talip Kabadayı). Cemal Güzel (der.). Silinen Yüzler Karşısında Terör. (ss. 142-162). Ankara: Ayraç Yayınevi.
 • Yeniçeri, Z. ve Dönmez A. (2008). Terörizm ve terörist algısı: Silahı kimin tuttuğu ne kadar etkili? Türk Psikoloji Dergisi, XXIII(62), 93-103
 • Warr, M. (1992). Alturistic fear of victimization in households. Social Science Quarterly, 73, 723–736.
Birincil Dil tr
Konular Psikoloji, Sosyoloji
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-3290-5886
Yazar: Burcu TÜRK (Sorumlu Yazar)
Kurum: HALİÇ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-8471-0442
Yazar: Nurcan HAMZAOĞLU
Kurum: YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Mart 2019

APA Türk, B , Hamzaoğlu, N . (2019). Üniversite Öğrencilerinde Terör Mağduru Olma Korkusunun Değerlendirilmesi: İstanbul Örneği . OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi , 10 (17) , 176-193 . DOI: 10.26466/opus.503138