Yıl 2019, Cilt 10 , Sayı 17, Sayfalar 139 - 153 2019-03-31

Duygusal Zekânın Arkadaşlık Kalitesine Etkisinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi
Evaluation of the Effect of Emotional Intelligence on Friendship Quality in Terms of Different Variables

Fatma Feyza GÜNDÜZ [1]


Sosyal ve duygusal yönleri gelişmiş bireylerin çalışma hayatlarında daha üretken oldukları bilinen bir gerçektir. Bireylerin duygusal zekâ düzeyleri ikili ilişkilerine de yansımaktadır. Dolayısıyla güvenilirliği ve kalitesi yüksek arkadaşlık ilişkileri ile kişilerin duygusal zekâ düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki olması beklenmektedir. Bu çalışmada üniversite öğrencilerinin duygusal zekâ düzeylerinin arkadaşlık kalitesi üzerine etkisi incelenmiştir. Bu çalışmanın örneklemini, Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ve Çukurova Üniversitesi’nde öğrenim gören, 242’ si kız 296’ sı erkek olmak üzere 538 öğrenci oluşturmaktadır. Üniversite öğrencilerinin arkadaşlık kalitesinin duygusal zekâ seviyelerinden ne derece etkilendiğini tespit etmek amacıyla yüzyüze anket uygulanmıştır. Ankette demografik özelliklerin belirlenmesi amacıyla oluşturulan soruların yanı sıra duygusal zekâ ölçeği (EQ-NED) ve arkadaşlık kalitesi ölçeği (FQUA) kullanılmıştır. Çalışmada kullanılan ölçeklerin güvenirlik analizleri yapılmış, EQ-NED ölçeğinin Cronbach’s alpha değeri 0,791 ve FQUA ölçeğinin Cronbach’s alpha değeri 0,890 olarak bulunmuştur. Yapılan korelasyon analizi sonucunda, üniversite öğrencilerinin duygusal zekâ düzeyleri ile arkadaşlık kalitesi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmaya katılan öğrencilerin cinsiyetlerine göre, kız öğrencilerin duygusal zekâ düzeyinin erkek öğrencilerden daha yüksek olduğu görülmüştür. Ayrıca öğrencilerin duygusal zekâlarının yaş değişkenine göre farklılık göstermediği belirlenmiş ve eğitim alanlarına göre de “sağlık bilimleri” öğrencileri ile “fen” ve “sosyal bilimler” öğrencilerinin duygusal zekâları arasında anlamlı bir farklılığın olduğu tespit edilmiştir.

It is a known fact that the individuals, whose social and emotional aspects are developed, are more productive in their working lives. Emotional intelligence levels of individuals also reflect in their bilateral relations. Hence, it is expected that there will be a meaningful relationship between emotional intelligence levels with reliable and high-quality friendships. In this study, the effects of emotional intelligence levels of university students on the quality of friendship were analyzed. The sample consists of 538 students (242 female and 296 male) studying at Adana Science and Technology University and Çukurova University. A face to face questionnaire, which was prepared to determine to what extend the friendship quality of students was affected by emotional intelligence levels, was applied. The questionnaire includes emotional intelligence scale (EQ-NED) and friendship quality scale (FQUA) questions in addition to the questions created for determining demographic characteristics. Reliability analyses of the scales used in the study were performed and Cronbach’s alpha value of EQ-NED scale was found as 0.791 while Cronbach’s alpha value of FQUA scale was found as 0.890. As a result of the correlation analysis, it was concluded that there was a statistically significant relationship between the emotional intelligence levels and friendship quality of the university students. According to the genders of the students participating in the study it was observed that the emotional intelligence level of the female students was higher compared to the male students. It was determined that the emotional intelligence levels of the students did not differ according to the age variable and there was a significant difference between the emotional intelligence of the “health sciences” students and “science” and “social sciences” students according to the fields of education.

 • Akın, A., & Akın, Ü. (2015). Friendship quality and subjective happi-ness: The mediator role of subjective vitality. Education & Science, 40(177), 233-242.
 • Akın, A., Karduz Adam, F. F., & Akın, Ü. (2014). Arkadaşlık kalitesi ölçeği Türkçe formunun geçerlik ve güvenirliği. Journal of Research in Education and Teaching, 3(4), 378-383.
 • Bar-On, R. (1997). BarOn emotional quotient inventory. Toronto: Multi-Health Systems.
 • Ciarrochi, J. V., Chan, A. Y., & Caputi, P. (2000). A critical evaluation of the emotional intelligence construct. Personality and Individual Differences, 28(3), 539-561.
 • Ciarrochi, J., Chan, A. Y., & Bajgar, J. (2001). Measuring emotional in-telligence in adolescents. Personality and Individual Differences, 31(7), 1105-1119.
 • Cooper, R., & Sawaf, A. (2003). Liderlikte duygusal zekâ [emotional intelligence in leadership]. Istanbul, Turkey: Sistem Press.
 • Ergin, D. Y., E. Işmen, and N. Özabacı. (1999). EQ of gifted youths: A comparative study. 13th Biennial World Conference, World Council for Gifted and Talented Children, Istanbul.
 • Ergin, E.F., (2000). Üniversite öğrencilerinin sahip oldukları duygusal zeka düzeyi ile 16 kişilik özelliği arasındaki ilişki üzerine bir araştırma. (Unpublished master’s thesis), Selçuk University, Institute of Social Sciences, Konya.
 • Erginsoy, D. (2002). Duygusal zeka ve kişilerarası iiişkiler tarzları arasındaki ilişkinin incelenmesi. (Unpublished master’s thesis), Atatürk University, Institute of Social Sciences, Erzurum.
 • Fernandez-Berrocal, P., Alcaide, R., Extremera, N., & Pizarro, D. (2006). The role of emotional intelligence in anxiety and depression among adolescents. Individual Differences Research, 4(1), 16-27.
 • Girgin, G. (2009). Üniversite öğrencilerinde duygusal zekanın bazı değişkenler açısından incelenmesi. TRNC - National Journal of Education, 3, 1-12.
 • Goleman, D.P. (1995). Emotional intelligence: Why it can matter more than iq for character, health and lifelong achievement, Bantam Books, New York.
 • Kandel, D. B. (1978). Homophily, Selection, and Socialization in Adolescent Friendships. American Journal of Sociology, 84(2), 427-436.
 • Kharimah, U. N., Prasetyawati, W., & Sary, M. P. (2018). Association between friendship quality and depression among high school students in jakarta. Advances in Social Science, Education and Hu-manities Research, 139, 28-33. doi:10.2991/uipsur-17.2018.5
 • Kırtıl, S.(2009). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin duygusal zeka düzeyleri ile yaşam doyumu düzeylerinin incelenmesi. (Unpublished master’s thesis). Dokuz Eylül University, Institute of Educa-tional Sciences, İzmir.
 • Köksal, A. & İşmen Gazioğlu, A. E. (2007). Ergenlerde duygusal zekâ ile karar verme stratejileri arasındaki ilişki. HAYEF: Journal of Education, 4(1), 133-146
 • Lin, C. W. (2018). Structural modeling on the relationship between pos-itive perception, deliberative belief, and friendship quality: A study with undergraduate students. Education, 138(3), 279-289.
 • Locke, E. A. (2005). Why emotional intelligence is an invalid concept. Journal of organizational Behavior, 26(4), 425-431.
 • Nas, F. (2017). Üniversite öğrencilerinin arkadaşlık seçiminde cinsiyet, inanç ve etnisite değişkenlerinin önemi (Bartın Üniversitesi Örneği). Ordu University Journal of Social Science Research, 7(3), 489-497.
 • Salovey, P., & Mayer, J. D. (1990). Emotional intelligence. Imagination, Cognition and Personality, 9(3), 185-211.
 • Schutte N. S., Malouff J. M., Bobık C. And Others, (2001). Emotional intelligence and interpersonal relations. The Journal of Social Psychology, 141(4), 523-536.
 • Taşlıyan, M., Hırlak, B., & Harbalıoğlu, M. (2015). Duygusal zekâ, iletişim becerileri ve akademik başarı arasındaki ilişki: Üniversite öğrencilerine bir uygulama. ASSAM International Refereed Journal, 2(3), 45-58.
 • Thien, L. M., Razak, N. A., & Jamil, H. (2012). Friendship quality scale: Conceptualization, development and validation. Joint AARE APERA International Conference, Sydney, 1-14.
 • Tsaousis, I., & Nikolaou, I. (2005). Exploring the relationship of emotional intelligence with physical and psychological health functioning. Stress and Health: Journal of the International Society for the Investigation of Stress, 21(2), 77-86.
 • Üncü, S. (2007). Duygusal zeka ve evlilik doyumu ilişkisi. (Unpublished master’s thesis), Ankara University, Institute of Educational Sciences, Ankara.
Birincil Dil en
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-7603-6817
Yazar: Fatma Feyza GÜNDÜZ (Sorumlu Yazar)
Kurum: ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Mart 2019

APA Gündüz, F . (2019). Evaluation of the Effect of Emotional Intelligence on Friendship Quality in Terms of Different Variables . OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi , 10 (17) , 139-153 . DOI: 10.26466/opus.506362