Yıl 2019, Cilt 10 , Sayı 17, Sayfalar 464 - 489 2019-03-31

A Content Analysis Post-Graduate Studies in Turkey About Children’s Literature (2011-2018 Period)
Çocuk Edebiyatı Üzerine Yapılmış Lisansüstü Çalışmaların İçerik Analizi (2011-2018 Yılları)

Elif Emine BALTA [1]


By realizing the importance of children's literature in Turkey, works for children have been developed, increased in number and examined in various aspects of the academic plane. In this study, it is aimed to examine the post-graduate studies about children's literature in Turkey in the context of years, university, institute, field, language, subject, author/poet/teacher of children's literature of subject, method, data sources, data analysis techniques. The thesis focused on “children's literature” which are registered to the Turkish Higher Education Council (YÖK) are taken into consideration and 278 thesis are included in the study. The compiled theses are coded within the framework of the purpose of the study in accordance with the content analysis. These coded theses are transformed into categorical data and the results are shown as graphs, descriptive tables of frequencies and percentages. Some of the analysis findings are that thesis focused on “children's literature” showed an increase from 2013 to 2017; high ratio is prepared in educational science institutes, concentrate on educational message and value transfer, and the qualitative method is preferred in studies. Proposals for future researches are presented in the context of the results achieved.

Türkiye’de çocuk edebiyatının öneminin fark edilmesiyle çocuklara yönelik eserler gelişmiş, sayıca artmış bununla birlikte akademik düzlemde de çeşitli yönlerden incelemeye tabi tutulmuştur. Bu araştırmada Türkiye’de çocuk edebiyatı hakkında yapılmış olan lisansüstü çalışmaların yıl, üniversite, enstitü, bilim dalı, yazıldığı dil, konu, konu alınan yazar/şair/çocuk edebiyatçısı, incelenen tema, kullanılan yöntem, veri kaynakları, veri analiz teknikleri bağlamında incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma 2011-2018 yılları ile sınırlandırılmıştır. Yapılmış lisansüstü çalışmaların Türk çocuk edebiyatı ve eserlerini kapsaması noktasında sınırlandırmaya gidilmemiş, YÖK’e kayıtlı olan “çocuk edebiyatı” odaklı tezler dikkate alınmış ve araştırmaya 278 tez dâhil edilmiştir. Derlenen tezler içerik analizine uygun olarak çalışmanın amacı çerçevesinde kodlanmış, kodlanan tezler kategorik verilere dönüştürülmüş elde edilen sonuçlar grafik, frekans ve yüzde tabloları olarak betimsel olarak gösterilmiştir. Analiz bulgularından bazıları çocuk edebiyatı odaklı lisansüstü tezlerinin 2017’ye kadar artış gösterdiği, büyük oranda eğitim bilimleri ve sosyal bilimler enstitülerinde hazırlandığı, eğitsellik ve değer aktarımına ağırlık verdiği ve yöntem olarak nitel yöntemin tercih edildiğidir. Ayrıca ulaşılan sonuçlar bağlamında gelecek araştırmalar için öneriler sunulmuştur.

 • Altunya, H. (2012). Türk çocuk edebiyatı kaynakçası. Ankara Üniversitesi Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Uygulama ve Araştırma Merkezi.
 • Balcı, A. (2012). Türkiye'de çocuk edebiyatı üzerine hazırlanan lisansüstü tezler hakkında bir meta-analiz çalışması. Mustafa Kemal Ü Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(17), 195-206.
 • Baş, F. ve Sağırlı, M. Ö. (2017). Türkiye’de eğitim alanında üstbiliş odaklı yapılan makalelere yönelik bir içerik analizi. Eğitim ve Bilim, 42(192).
 • Bıkmaz, F. H., Aksoy, E., Tatar, Ö., ve Altınyüzük, C. A. (2013). Eğitim programları ve öğretim alanında yapılan doktora tezlerine ait içerik çözümlemesi (1974-2009). Eğitim ve Bilim, 38(168).
 • Can, D.T. (2014). Çocuk edebiyatı: Kuramsal yaklaşım. Konya: Eğitim Kitabevi.
 • Çalık, M. ve Sözbilir, M. (2014). İçerik analizinin parametreleri. Eğitim ve Bilim, 39(174).
 • Dehaene, S. (2014). Beyin nasıl okur? Okumanın bilimi ve evrimi. (Çev. O. Karakaş). İstanbul: Alfa Bilim.
 • Demircan, C (2007). Çocuk edebiyatı konulu lisansüstü çalışmalar ile ilgili bir durum araştırması. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13, 23-35.
 • Demircan, C. (2008). Çocuk edebiyatına yönelik bir bibliyografya denemesi (1960-1980). Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (1), 165-187.
 • Erten, A. (2011). Çocuk yazını çevirisine yaklaşımlar. Ankara: Hacettepe Yayıncılık.
 • Göçmen, A. (1995). Çocuk edebiyatı makaleler bibliyografyası (1953-1991). Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Yayımlanmamış Lisans Tezi, İzmir.
 • Gürel, Z. ve Şimşek, T. (2005). Çocuk edebiyatı üzerine bir bibliyografya denemesi. Hece Dergisi Çocuk Edebiyatı Özel Sayısı, 104-105.
 • Haba-Osca, J., Ambròs, A., ve Osca-Lluch, J. (2018). Scientific production in children’s literature through the Web of Science. Language Teaching and Educational Research, 1(1), 78-93.
 • Karadağ, A. B. (2018). Çeviri çocuk edebiyatı bağlamında asimetrik güç ilişkileri: Yetişkin çevirmenler ve çocuk okurlar. S. Taş (Ed.), Çeviribilimde güncel tartışmalardan kavramsal sorgulamalara, içinde: (ss. 43-77) İstanbul: Hiperlink.
 • Pembecioğu, N. (2006). İletişim ve çocuk. Ankara: Ebabil.
 • Sınar, A. (2006). Türkiye’de çocuk edebiyatı çalışmaları. Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, 4(7), 175-225.
 • Şirin, M. R. (2007). Çocuk edebiyatı kültürü. Ankara: Kök Yayıncılık.
 • Şirin, M. R. (2016). Edebiyat ve çocuk edebiyatı edebiyatın amacı ve işlevi. Türk Dili Dergisi. CX (780), 12-31.
 • Temizkan, M. (2009). Metin türlerine göre okuma eğitimi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Yazıcı, N. (2013). Çocuk edebiyatı alanında üniversitelerde yapılan lisans sonrası çalışmalar. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(1), 441-452.
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-8958-4628
Yazar: Elif Emine BALTA (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Mart 2019

APA Balta, E . (2019). Çocuk Edebiyatı Üzerine Yapılmış Lisansüstü Çalışmaların İçerik Analizi (2011-2018 Yılları) . OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi , 10 (17) , 464-489 . DOI: 10.26466/opus.510809