Yıl 2019, Cilt 10 , Sayı 17, Sayfalar 520 - 545 2019-03-31

‘Ay’ın Hareketleri ve Evreleri’ Konusunda 6-Sigma Yönteminin Uygulanabilirliğine Yönelik Öğretmen Görüşlerinin incelenmesi
The Investigation of Teacher Opinions towards the 6-Sigma Method practice on the Unit 'Phases and Motions of the Moon'

Gökhan SONTAY [1] , Orhan KARAMUSTAFAOĞLU [2]


Bu araştırmanın amacı, 5. Sınıfta yer alan “Ay’ın hareketleri ve evreleri” konusunun öğretiminin 6-Sigma yöntemi ile yürütülmesine yönelik öğretmen görüşlerini tespit etmektir. Bu çalışma nitel araştırma yaklaşımı kapsamında olgubilim yöntemi kullanılarak yürütülmüştür. Araştırmaya 6 fen bilimleri öğretmeni katılmış olup  yarı yapılandırılmış sorulardan oluşan mülakat formu kullanılarak katılımcıların görüşleri alınmıştır. Veriler, içerik ve betimsel analiz yöntemi ile analiz edilmiştir. Araştırma bulgularından, 6-Sigma yönteminin kavranması zor olan soyut konuların öğretiminde etkili olduğu, fen bilimleri dersinde etkili olarak kullanılabileceği ve Ay’ın hareketleri ve evreleri konusunun öğretiminde verimli bir öğrenme ortamı sağlayacak bir yöntem olduğu tespit edilmiştir. Araştırma sonunda, 6-Sigma yöntemine göre hazırlanan bu etkinliğin öğrencilerin Ay’ın Hareketleri ve Evreleri konusundaki öğrenme eksikliklerini giderebileceği sonucuna varılmıştır. Ay’ın Hareketleri ve Evreleri konusuna uygun olarak hazırlanmış ders planı yönergesi, fen bilimleri öğretmenlerinin derslerinde kılavuz olarak kullanılabilir. Öğrencilerin fen öğretimi sürecinde zorlandıkları soyut ve anlaşılması zor konuların öğretiminde 6-Sigma yöntemi kullanılabilir.

The aim of this research is to get the opinions of the teachers on teaching practice the unit "Phases and Motions of the Moon" through the 6-Sigma method at the 5th grade. This study was carried out using phenemology method within qualitative research approach. The opinions of the 6 science teachers participated in the study were taken using the semi-structured interview form. The data were analyzed by the content and descriptive analysis methods. According to research findings, it was determined that 6-Sigma method is effective in teaching abstract subjects which are difficult to understand, and 6-Sigma method is a suitable method for science lesson, and it can be fruitful for teaching the unit “Phases and Motions of the Moon”. At the end of the research, it was concluded that the students can eliminate learning deficiencies about the subject with the activity prepared related to 6-Sigma method on the phases and motions of the Moon. A lesson plan instruction prepared for the unit "Phases and Motions of the Moon" can be used as a guidance for science teachers in their teching sessions. 6-Sigma method can be used where the students have difficulty in learning abstract and complex subjects. 

 • Al-Atiqi, I. M., ve Deshpande, P. B. (2009). Transforming US Higher Education with Six Sigma. International Network of Quality Assessment Agencies in Higher Education, Biannual Conference, Abu Dhabi, 30 Mart – 2 Nisan 2009.
 • Antony, J., Gijo, E. V., Kumar, V., ve Ghadge, A. (2016). A multiple case study analysis of Six Sigma practices in Indian manufacturing companies. International Journal of Quality ve Reliability Management, 33(8), 1138-1149.
 • Babajide, B., ve Moore, T. (2015). Engineering University-industry projects: a design for six sigma framework. Proceedings of the 2015 IEEE Frontiers in Education Conference (FIE), IEEE Computer Society, Washington, DC.
 • Bailey, J. M., ve Slater, T. F. (2003). A review of astronomy education research. Astronomy Education Review, 2(2), 20-45.
 • Barnett, M. (2002). Adressing children’s alternative frameworks of the Moon phases and eclipses. International Journal of Science Education, 24(8), 859-879.
 • Creswell, J. W. (2013). Qualitative inquiry ve research design:Choosing among five approaches (Third edition). New York: Sage.
 • Cudney, E., ve Kanigolla, D. (2014). Measuring the impact of project-based learning in six sigma education,Journal of Enterprise Transformation, 4(3), 272-288.
 • Hopen, D., ve Cudney, (2016). Educators world: fostering individual, organizational, and societal success. Journal of Quality and Participation, 39(1), 13-16.
 • Jara-Guerrero, S. (1993). Misconceptions on heat and temperature. In The Proceedings of the Third International Seminar on Misconceptions and Educational Strategies in Science and Mathematics. Ithaca: Misconceptions Trust.
 • Kahraman, O. (2006). A needs analysis to develop an astronomy program for Turkish elementary and secondary schools. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Ankara.
 • Kanigolla, D., Cudney, E. A., Corns, S. M., ve Samaranayake, V. A. (2014). Enhancing engineering education using project-based learning for lean and six sigma. International Journal of Lean Six Sigma, 5(1), 45-61.
 • Kavanagh, C., Agan, L., ve Sneider, C. (2005). Learning about phases of the moon and eclipses: A guide for teachers and curriculum developers. The Astronomy Education Review, 4, 19–52.
 • Karahan, E., Canbazoğlu-Bilici, S. (2014). Fen teknoloji mühendislik ve matematik (fetemm) eğitimi. Özgül Keleş (Ed.),Uygulamalı Etkinliklerle Fen Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar. (s.95). Pegem: Ankara.
 • Karamustafaoğlu, S., ve Tutar, M. (2017). 6. sınıf dünya’mız, ay ve yaşam kaynağımız güneş ünitesi’ne yönelik bir başarı testi geliştirme. Özcan Demirel ve Serkan Dinçer (Editörler), Eğitim bilimlerinde yenilikler ve nitelik arayışı (s. 303-320). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Karamustafaoğlu, O., ve Sontay, G. (2018). 6 sigma yöntemine dayalı fen öğretimi. Karamustafaoğlu, O., Tezel, Ö., ve Sarı, U. (Ed.), Güncel yaklaşım ve yöntemlerle etkinlik destekli fen öğretimi (ss. 220-236). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Lelliott, A., ve Rollnick, M. (2010). Big Ideas: A review of astronomy education research 1974-2008. International Journal of Science Education, 32(13), 1771-1799.
 • Lindell, R. S. (2001). Enhancing college students’ understanding of lunar phase. Ph. D. Dissertation, University of Nebraska Lincoln (Lincoln, Nebraska).
 • MEB (2018). Fen bilimleri dersi öğretim programı(İlkokul ve Ortaokul 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar). Ankara.
 • Miles, M. B., ve Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded Sourcebook. (2nd ed). Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Mohmand, S. (2016). Minimizing errors in education systems using six sigma and tqm tools. International Journal of Scientific Reseach, 5(4), 487-491.
 • Öztürk, D. (2011). İlköğretim 6. ve 8. sınıf öğrencilerinin ayın evreleri konusunda kavram yanılgıları ve kavram değişimlerinin işbirliğine dayalı ortamda incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, Adana.
 • Parnafes, O. (2012). Developing explanations and developing understanding: Students explain the phases of the Moon using visual representations. Cognition and Instruction, 30(4), 359-403.
 • Patton, M. Q. (2002). Qualitative research and evaluation methods (3rd Ed.). London: Sage Publications, Inc.
 • Paul, G. L. M., Nordstrum, L. E., ve Cudney, E. A. (2017). Six Sigma in education. Quality Assurance in Education, 25(1), 91–108.
 • Plummer, J. D. (2014). Spatial thinking as the dimension of progress in an astronomy learning progression. Studies in Science Education, 50(1), 1-45.
 • Plummer, J. D., ve Maynard, L. (2014). Building a learning progression for celestial motion: An exploration of students' reasoning about the seasons. Journal of Research in Science Teaching, 51(7), 902-929.
 • Saraç, H. (2017). 7E öğretim modeline göre hazırlanan materyallerin öğrencilerin isı ve sıcaklık kavramlarını anlamalarına etkisi. Fen Bilimleri öğretimi dergisi, 5(1), 1-19.
 • Sarı Ay, Ö., ve Aydoğdu, C. (2015). Maddenin halleri ve ısı konusunda kavram yanılgılarının giderilmesinde kavramsal değişim metinlerinin etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30(2), 99- 111.
 • Schönborn, K., Haglund, J., ve Xie, C. (2014). Pupils’ early explorations of thermoimaging to interpret heat and temperature. Journal of Baltic Science Education, 13(1), 118-132.
 • Sneider, C., Bar, V., ve Cavanagh, C. (2011). Learning about seasons: A guide for teachers and curriculum developers. Astronomy Education Review, 10, 010103-1, 10.3847/AER2010035.
 • Sontay, G., ve Karamustafaoğlu, O. (2017). A new method for the sci-ence teaching: 6-Sigma method. Journal of Education and Practice, 8(32), 13-19.
 • Sontay, G., ve Karamustafaoğlu, O. (2018). 6-sigma yöntemi ile ‘ısı ve sıcaklık’ konusunun öğretimi. 27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, 18-22 Nisan, s. 1881-1883, Antalya.
 • Stevens, S. Y., Delgado, C., ve Krajcik, J. S. (2010). Developing a hypo-thetical multi-dimensional learning progression for the nature of matter. Journal of Research in Science Teaching, 47(6), 687-715.
 • Şahin, Ç. (2010). İlköğretim 8. sınıf “Kuvvet ve Hareket” ünitesinde “Zenginleştirilmiş 5e öğretim modeli”ne göre rehber materyaller tasarlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • Taşcan, M., ve Ünal, İ. (2016). Fen bilgisi öğretmenlerinin temel astronomi bilgi düzeylerinin demografik değişkenler bakımından incelenmesi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 10(1), 60-84.
 • Testa, I., Galano, S., Leccia, S., ve Puddu, E. (2015). Development and validation of a learning progression for change of seasons, solar and lunar eclipses, and moon phases. Physics Education Research, 11, 020102-1/020102-22.
 • Trumper, R. (2006). Teaching future teachers’ basic astronomy concepts-seasonal changes-at a time of reform in science education. Journal of Research of Science Teaching, 43(9), 879-906.
 • Trundle K., ve Troland T. (1996). The Moon in children’s literature. National Science Education Standards, 40-44.
 • Trundle, K. C., Atwood, R. K., ve Christopher, J. E. (2007). Fourth-grade elementary students’ conceptions of standards based lunar concepts. International Journal of Science Education, 29(5), 595–616.
 • Vivekananth, P. (2014). Six Sigma in education. International Journal of Engineering Technology, Management and Applied Sciences, 2(4), 121-124.
 • Wilson, M. R., ve Bertenthal, M. W. (2006). Systems for State Science Assessment. Washington: National Academies Press.
 • Yelgün, A. (2009). İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin sıvıların kaldırma kuvveti ile ilgili kavram yanılgıları ve oluşum sebepleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • Yerer, H., ve Öner Armağan, F. (2015). Kuvvet ve Hareket ünitesindeki kavram yanılgılarının çalışma yaprakları ile belirlenmesi. International Journal of Human Sciences, 12(2), 858-880.
 • Yıldırım, A., ve Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-4199-8674
Yazar: Gökhan SONTAY
Kurum: MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-2542-0998
Yazar: Orhan KARAMUSTAFAOĞLU (Sorumlu Yazar)
Kurum: AMASYA ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Mart 2019

APA Sontay, G , Karamustafaoğlu, O . (2019). ‘Ay’ın Hareketleri ve Evreleri’ Konusunda 6-Sigma Yönteminin Uygulanabilirliğine Yönelik Öğretmen Görüşlerinin incelenmesi . OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi , 10 (17) , 520-545 . DOI: 10.26466/opus.512731