Yıl 2019, Cilt 10 , Sayı 17, Sayfalar 835 - 858 2019-03-31

Evaluation of Financial Performances of Companies in Construction and Public Works Sector by SWARA and ARAS Methods
BİST’ te İnşaat ve Bayındırlık Sektöründe İşlem Gören İşletmelerin SWARA ve ARAS Yöntemleriyle Finansal Performanslarının Değerlendirilmesi

Umut Tolga GÜMÜŞ [1] , Hatice Can ÖZİÇ [2] , Durmuş SEZER [3]


The financial statements are used to evaluate the efficiency of the activities carried out by the entity and to present their sectoral performances. The financial ratios obtained from the financial statements in the performance evaluation are taken as the evaluation criteria and the analyzes are performed with the multi criteria decision making methods and the alternatives are listed. In this study, SWARA and ARAS methods were used as integrated methods in order to evaluate the financial performances of the companies operating in the construction sector in Borsa İstanbul (BİST) between 2014-2017. In order to demonstrate financial performance, ten financial ratio criteria from profitability, liquidity, financial structure and activity rate groups were determined. In the light of the ranking information received from the five decision makers who are experts in the field of finance, the weights of the financial ratios were determined by the SWARA method. ARAS method was used in the financial performance ranking of the enterprises in the sector. At the end of the study, the financial performances of the enterprises found in the sector were ranked from the best to the worst. The study is one of the first studies to use SWARA and ARAS method in the field of financial performance evaluation. The Swara method is a specialist-oriented method that allows decision-makers to choose their priorities. he ARAS method was proposed by Zavadskas and Turskis in 2010 for the solution of the problems of the QMS. In this respect, it is thought that it may contribute to the literature by shedding light on the other studies.

İşletmenin sürdürdükleri faaliyetlerin verimliliğinin değerlendirilmesinde ve sektörel performanslarının ortaya konulmasında finansal tablolardan yararlanılmaktadır. Finansal performans değerlendirilmesinde finansal tablolardan elde edilen finansal oranlar, değerlendirme kriteri olarak alınmakta ve çok kriterli karar verme yöntemleriyle de analizler yapılıp, sektöre ait işletmelerin performansları sıralanmaktadır. Çalışmada Borsa İstanbul(BİST)’da inşaat sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin 2014-2017  yılları arasındaki ortalama finansal performanslarını değerlendirmek amacıyla SWARA ve ARAS yöntemleri bütünleşik olarak kullanılmıştır. Finansal performansın ortaya konulmasında amacıyla karlılık, likidite, mali yapı ve faaliyet oran gruplarından on tane finansal oran kriteri belirlenmiştir. Finans alanında uzman olan beş karar vericiden alınan sıralama bilgileri ışığında finansal oranların ağırlıkları SWARA yöntemiyle bulunmuştur. Sektörde yer alan işletmelerin finansal performans sıralamasında ARAS yöntemiyle yapılmıştır. Çalışmanın sonunda sektörde bulunan işletmelerin finansal performansları en iyiden en kötüye doğru sıralanmıştır. Çalışma, finansal performans değerlendirmesi alanında SWARA ve ARAS yönteminin bütünleşik olarak kullanıldığı ilk çalışmalardandır. Swara yöntemi, karar vericiye önceliklerini seçme şansı veren uzman odaklı bir yöntemdir. ARAS yöntemi, ÇKKV problemlerinin çözümü için Zavadskas ve Turskis tarafından 2010 yılında önerilmiştir. Bu açıdan, yapılacak olan diğer çalışmalara ışık tutarak, literatüre katkı sağlayabileceği düşünülmektedir.

 • Aghdaie, M. H.,Zolfani, S. H. ve Zavadskas, E. K. (2013). Decision making in machine tool selection: An integrated approach with SWARA and COPRAS-G methods. Engineering Economics, 24(1), 5-17.
 • Aslan, HM. (2017). AHP-ARAS Hibrit yöntemi ile lojistik işletmelerinin en uygun araç seçimi. Alphanumeric Journal, 5(2), 271-282.
 • Aytekin, S. ve Erol, A.F.(2018). Finansal performans kurumsal sürdürülebilirlik performansının temel belirleyicisi midir? BIST sürdürülebilirlik endeksinde Aras yöntemi ile bir uygulama. International Journal of Economic and Administrative Studies, 17. UİK Özel Sayısı, 869-886
 • Bakshi, T.,ve Sarkar, B. (2011). MCA based performance evaluation of project selection, International Journal of Software Engineeringve Applications (IJSEA), 2(2), 14-22
 • Baležentis, A.,Baležentis, T., ve Misiunas, A. (2012). An integrated assessment of Lithuanian economic sectors based on financial ratios andfuzzy MCDM methods. Technological and Economic Development of Economy, 18(1), 34-53.
 • Can, G. F., Delice, E. K., Özçakmak, B. C. (2017). Çok kriterli karar verme yaklaşımıyla oturma düzeneği seçim. Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 5(SI), 213-225
 • Çakır, E., Karabıyık, B. K. (2017). Bütünleşik SWARA COPRAS yöntemi kullanarak bulut depolama hizmet sağlayıcılarının değerlendirilmesi. Bilişim Teknolojileri Dergisi, 10(4), 417-434.
 • Ecer, F.,(2016). ARAS yöntemi kullanılarak kurumsal kaynak planlaması yazılımı seçimi. Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 8(1), 89-98
 • Ercan, E.,Kundakcı, N.,(2017). Bir tekstil işletmesi için desen programı seçiminde ARAS ve OCRA yöntemlerinin karşılaştırılması. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 19(1) , 83-105
 • Ghadikolaei, A.S. ve Esbouei, S.K.(2014). Integrating FAHP and Fuzzy ARAS for evaluating financial performance. Bol. Soc. Paran. Mat. 32(3), 163–174.
 • Gümüş, U.T. ve Can Öziç, H. (2018). Finansal performans değerlendirme kriterlerinin ağırlıkların hesaplanmasında AHP ve SWARA yöntemlerinin karşılaştırılması. Social, Mentality and Researcher Thinkers Journal,4(4), 1324-1332.
 • Karabasevic, D.,Zavadskas, E. K., Turskis, Z., ve Stanujkic, D. (2016). The frame work forthe selection of personnel based on the SWARA and ARAS methods under uncertainties. Informatica, 27(1), 49-65.
 • Keršulienė, V. ve Turskis, Z. (2011). Integrated fuzzy multiple criteria decision making model for architect selection. Technological and Economic Development of Economy, 17(4), 645-666.
 • Keršuliene, V., Zavadskas, E. K., ve Turskis, Z. (2010). Selection of rational disputere solution method by applying new step‐wise weight assessment ratio analysis (SWARA). Journal of Business and Management, 11(2), 243-258.
 • Kutut, V., Zavadskas, E. K., ve Lazauskas, M. (2013). Assessment of priority options for preservation of historic city centre buildings using MCDM (ARAS). Procedia Engineering, 57, 657-661.
 • Ömürbek N. ve Eren H. (2016). PROMETHEE, MOORA ve COPRAS yöntemleri ile oran analizi sonuçlarının değerlendirilmesi: Bir uygulama. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8 (16,), 174-187.
 • Radović, D., veStević, Ž. (2018). Evaluation and selection of KPI in transport using SWARA method. Transportve . Logistics, 18(44), 60-68.
 • Sliogeriene, J.,Turskis, Z., ve Streimikiene, D. (2013). Analysis and choice of energy generation technologies: The multiple criteria assessment on the case study of Lithuania. Energy Procedia, 32, 11-20.
 • Tuş Işık, A., ve Aytaç Adalı, E. (2016). A new integrated decision making approach based on SWARA and OCRA methods forthe hotel selection problem. International Journal of Advanced Operations Management, 8(2), 140-151.
 • Yıldırım, B. F., (2015). Aras method in multi criteria decision making. TheJournal of KAU I.I.B.F, 6(9), 285-296
 • Zavadskas, E. K., Turskis, Z., (2010). A new additive ratio assessment (ARAS) method in multi criteria decision-making. Technological and Economic Development of Economy, 2, 159-172
 • Zavadskas, E. K.,Turskis, Z., ve Vilutiene, T. (2010). Multiplecriteria analysis of foundation installment alternatives by applying Additive Ratio Assessment (ARAS) method. Archives of civiland mechanical engineering, 10(3), 123-141 Zolfani, S. H., Pourhossein, M., Yazdani, M., ve Zavadskas, E. K. (2017). Evaluating construction projects of hotels based on environmental sustainability with MCDM framework. Alexandria Engineering Journal. http://dx.doi.org/10.1016/j.aej.2016.11.002
 • Zolfani S.H. ve Zavadskas, E.K. (2013). Sustainable development of rural areas’ building structures based on local climate. Procedia Engineering, 57, 1295 – 1301.
 • https://www.kap.org.tr/tr/(03.12.2018)
 • http://www.borsaistanbul.com/ (03.12.2018)
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-7363-8660
Yazar: Umut Tolga GÜMÜŞ (Sorumlu Yazar)
Kurum: ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ, NAZİLLİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-8380-4607
Yazar: Hatice Can ÖZİÇ
Kurum: ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ, NAZİLLİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, EKONOMETRİ BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-4992-8312
Yazar: Durmuş SEZER
Kurum: AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ, NAZİLLİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Mart 2019

APA Gümüş, U , Özi̇ç, H , Sezer, D . (2019). BİST’ te İnşaat ve Bayındırlık Sektöründe İşlem Gören İşletmelerin SWARA ve ARAS Yöntemleriyle Finansal Performanslarının Değerlendirilmesi . OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi , 10 (17) , 835-858 . DOI: 10.26466/opus.514220