Yıl 2019, Cilt 10 , Sayı 17, Sayfalar 48 - 78 2019-03-31

The Impact of Smart Phones on Young People's Daily Life: Example of University Youth in Turkey
Akıllı Telefonların Gençlerin Gündelik Hayatlarına Etkisi: Türkiye’de Üniversite Gençliği Örneği

Adem SAĞIR [1] , Hasan ERASLAN [2]


Social structures, which are intertwined with globalization, regenerates themselves with points that draw attention in many areas, from People's attitudes to cultural practices. Constantly renewed technological developments change and transform the dimension of globalization. In this study, the reality placed in focus is “smart phones” that become a fundamental Pillar of Information Technologies. It is possible to describe the negative effects of smart phones as well as the life-enhancing aspects. While smart phones have led to a result that has blinded direct social relations and disrupted communication networks it has become a popular means of consumption as a hindrance to the active use of reason and thought. Among young people, social control and repression mechanisms are reproduced around these devices. This study is based on the data of a study in the case of Turkish youth supported by The Scientific and Technological Research Council of Turkey (STRCT). Direct interaction of young people with technology, as a sampling it has been effective in the be preferred of university youth. University youth in this research, as the cities in which they are located, selected in the example like Istanbul, Bursa, Ankara, Konya, Izmir, Trabzon, Çankırı, Karabük, Isparta, Aksaray, Elazığ, Mersin. One of the important results of the study is that it is importantstudy to be carried out in Turkey to measure the impact of smart phones on youngs values and social attitude. The final report based on the data of the study discussed whether smart phones can be used positively on the values system.

Küreselleşmeyle birlikte iç içe giren sosyal yapılar, insanların tutumlardan kültürel pratiklerine kadar birçok alanda dikkat çeken noktalarla kendilerini yeniden üretmektedir. Özellikle sürekli yenilenen teknolojik gelişmeler, küreselleşmenin boyutunu değiştirmekte ve dönüştürmektedir. Bu çalışmada odağa yerleştirilen gerçeklik, bilgi teknolojilerinin temel bir ayağı haline dönüşen “akıllı telefonlar”dır. Akıllı telefonların hayatı kolaylaştırıcı taraflarının yanında olumsuz etkilerini de betimlemek mümkündür. Akıllı telefonlar, doğrudan sosyal ilişkileri körelten ve iletişim ağlarının kopmasına neden olan bir sonuca yol açarken, akıl ve düşüncenin aktif bir şekilde kullanımına engel olarak da popüler bir tüketim aracı haline gelmiştir. Gençler arasında sosyal kontrol ve baskı mekanizmalarının bu cihazlar etrafında yeniden üretildiği görülmektedir. Bu çalışma, TÜBİTAK tarafından desteklenen, Türkiye gençliği örneğinde, bir çalışmanın verilerinden hareketle hazırlanmıştır. Gençlerin teknolojiyle doğrudan etkileşim kurmaları, örneklem olarak üniversite gençliğinin tercih edilmesinde etkili olmuştur. Araştırmada üniversite gençleri, bulundukları şehirler itibariyle İstanbul, Bursa, Ankara, Konya, İzmir, Trabzon, Çankırı, Karabük, Isparta, Aksaray, Elâzığ, Mersin örneğinde seçilmiştir. Çalışma, Türkiye örneğinde akıllı telefonların gençlerin toplumsal tutum ve değerlerine etkisini ölçmüş olması bakımından alanında yapılmış önemli bir çalışmadır. Çalışmanın nihai sonucu, akıllı telefonların gençlerin gündelik hayat sistemi üzerinde oldukça belirleyici olduğu şeklinde ortaya çıkarmıştır.  

 • 2018 İsraf Raporu, https://www.ticaret.gov.tr/haberler/2018-israf-raporu-aciklandi, Erişim Tarihi:25.02.2019.
 • Baudrillard, J. (2011). Simülakrlar ve Simülasyon. (Çev: Oğuz Adanır), Ankara: Doğu Batı Yayınları.
 • Bauman, Z. (2017). Kimlik. (Çev: Mesut Hazır), Ankara: Heretik Yayıncılık
 • Bayrak, H.(2018). “2018 internet kullanımı ve sosyal medya istatistikleri”, https://dijilopedi.com/2018-internet-kullanimi-ve-sosyal-medya-istatistikleri/, Erişim Tarihi: 21.01.2019
 • Bookchin, M. (1996). Ekolojik bir topluma doğru. (Çev: Abdullah Yılmaz), İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Castells, M. (2001) The internet galaxy. Reflections on the internet, business and society. New York: Oxford UniversityPress
 • Castells, M. (2013). Ağ toplumunun yükselişi/enformasyon çağı: Ekonomi, toplum ve kültür. Cilt 1, (Çev:Ebru Kılıç), İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Choudhary, A. (2014). Smartphones and their impact on net income per employee for selected U.S. firms. Review of Business and Finance Studies, 5(2), 9-17.
 • Çağala, C. (2017). Dünyada en çok kullanılan sosyal medya platformları (Analiz), https://www.tech-worm.com/dunyada-en-cok-kullanilan-sosyal-medya-platformlari-analiz/, Erişim Tarihi: 02.02.2019
 • De Prato, G. Feijoo, C., Simon, J. P. (2014). Innovations in the video game industry: Changing global markets. Digiworld Economic Journal, 94(2),17-38.
 • Digital in 2018, https://wearesocial.com/blog/2018/01/global-digital-report-2018, Erişim Tarihi: 20.01.2019.
 • Giddens, A. (2014). Modernite ve bireysel kimlik geç modern çağda benlik ve toplum. (Çev: Ümit Tatlıcan), İstanbul: Say Yayınları.
 • İslamoğlu, H. ve Alnıaçık, Ü. (2016). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri. İstanbul: Beta Yayınları.
 • Ling, R. (2004). The mobile connection. The cell phone’s impact on society. San Francisco: Morgan Kaufmann.
 • Mac Sithigh, D. (2012). App law within: Rights and regulation in the smartphone age. Edinburgh University School of Law Research Pa-per, 22, 154-186.
 • Mora, N. (2008). Medya ve kültürel kimlik. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 5 (1), 1-14.
 • Ritzer, G.(2016). Toplumun McDonaldlaştırılması. (Çev:Şen Süer Kaya), İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Timisi, N.(2005). “Sanallığın gerçekliği: İnternetin toplum ve kimlik alanlarına girişi”, İnternet, Toplum, Kültür, (Derleyenler), Mutlu Binark ve Barış Kılıçbay. İstanbul: EposYayınları. s.89-105.
 • Yılmaz, E. (2017). “Akıllı telefon kullanım yaşı 9’a indi”, https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/akilli-telefon-kullanim-yasi-9a-indi/808787, Erişim Tarihi: 20.01.2019
Birincil Dil tr
Konular Sosyoloji
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-0763-0518
Yazar: Adem SAĞIR (Sorumlu Yazar)
Kurum: KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-3885-3490
Yazar: Hasan ERASLAN

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Mart 2019

APA Sağır, A , Eraslan, H . (2019). Akıllı Telefonların Gençlerin Gündelik Hayatlarına Etkisi: Türkiye’de Üniversite Gençliği Örneği . OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi , 10 (17) , 48-78 . DOI: 10.26466/opus.515339