Yıl 2019, Cilt 10 , Sayı 17, Sayfalar 332 - 354 2019-03-31

Analysis of the Correlation Between Emotional Labour and Burnout in Coaches
Antrenörlerde Duygusal Emek Ve Tükenmişlik İlişkisinin İncelenmesi

Sevim GÜLLÜ [1] , Süleyman ŞAHİN [2]


The goal of this research is to analyze the correlation level  between emotional labour and burnout  of coaches. Descriptive survey and correlation survey models which are among the qualitative research models were used in the research. The study group involved 89 female and 271 male olympic sport branches coaches (total 360) serving in the Youth and Sports Directorates of different cities, who were selected using the convenience sampling method which is one of the non-random sampling methods. Research participants were asked demographical questions. Also the Emotional Labour scale and the Burnout Scale were used. Percentage, frequency, t-test and Correlation Analysis were performed. Level of significance was regarded to be p<0.05. According to the findings, actions of coaches are generally driven by their natural emotions. This is followed by deep role playing. Superficial behaviour comes last. Analysis of the sub-dimensions of the concept of burnout shows that, sub-dimension of desensitization has the lowest average, it is followed by the sub-dimensions of emotional burnout and decrease in the level of personal success. Deep role playing is not related with burnout. Superficial role playing is in positive relationship with the sub-dimension of desensitization, even though it is at a low level. It is also observed that the variable of marital status creates a significant difference on deep role playing and natural emotions in favour of participants who are married. In conclusion, it is seen that there is a correlation between emotional labour and burnout. 

Bu araştırmanın amacı antrenörlerin duygusal emek  ile tükenmişlik arasındaki ilişki düzeyini incelemektedir. Araştırma tekniği olarak nicel araştırma yöntemlerinden betimsel ve ilişkisel tarama tekniği kullanılmıştır. Çalışma grubunu, seçkisiz olmayan örnekleme yöntemlerinden kolayda örnekleme yöntemi ile seçilen farklı illerin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde görev yapan 89’u kadın, 271’i erkek toplam 360 olimpik spor branş antrenörü oluşturmaktadır. Katılımcılara demografik bilgiler sorulmuştur. Ayrıca, bulgulara ulaşmak için Duygusal Emek Ölçeği ile Tükenmişlik Ölçeği kullanılmıştır. Yüzde, frekans, t-testi, Korelasyon Analizi yapılmıştır. Bulgulardan elde edilen sonuçlara göre; antrenörler en çok doğal duygular ile hareket etmekte, bunu derinden rol yapma izlemektedir. Sonuncu sırada ise yüzeysel davranış yer almaktadır. Tükenmişlik alt boyutları incelendiğinde duyarsızlaşma alt boyutu en düşük ortalamaya sahiptir, bunu duygusal tükenme ile kişisel başarıda düşme alt boyutlarının izlemektedir. Derinden rol yapma davranışı tükenmişlik ile ilişkili değildir; yüzeysel rol yapma davranışı düşük düzeyde de olsa duyarsızlaşma alt boyutu ile pozitif yönde ilişkilidir. Medeni durum değişkeninin derinden rol yapma ve doğal duygular üzerinde anlamlı fark yarattığı, farklılığın ise evli katılımcılar lehine olduğu görülmektedir. Sonuç olarak duygusal emek ve tükenmişlik arasında ilişki olduğu görülmektedir.

 • Akdu, U., ve Akdu, S. (2016). Duygusal emek ve iş stresinin tükenmişlik üzerindeki etkileri: Profesyonel turist rehberleri üzerinde bir araştırma. Journal of International Social Research, 9(47), 1142-1153.
 • Ashforth, B.E., Humprey, R.H. (1993). Emotional labor in service roles: The influence of identity. Academy and management journal, 18, 88-115.
 • Basım, H. N., ve Beğenirbaş, M. (2012). Çalışma yaşamında duygusal emek: Bir ölçek uyarlama çalışması. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 19(1), 77-90.
 • Bayram, N., Aytac, S., ve Dursun, S. (2012). Emotional labor and burnout at work: a study from Turkey. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 65, 300-305.
 • Begenirbaş, M., ve Çalışkan, A. (2014). Duygusal emeğin iş performansı ve işten ayrılma niyetine etkisinde kişilerarası çarpıklığın aracılık rolü. Business and Economics Research Journal, 5(2), 109-127.
 • Begenirbaş, M., ve Turgut, E. (2014). İş performansının sağlanmasında çalışanın duygusal emeğinin ve örgütte güven algısının etkileri. ISGUC The Journal of Industrial Relations and Human Resour-ces, 16(3), 131-149.
 • Begenirbaş, M., ve Yalçın, R. C. (2012). Öğretmenlerin kişilik özelliklerinin duygusal emek gösterimlerine etkileri. Cag University Journal of Social Sciences, 9(1), 47-66.
 • Bolat, O. İ. (2011). Lider-üye etkileşimi ve tükenmişlik ilişkisi.“İş Güç” Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi,. 13(2), 63-80.
 • Brotheridge, C. M., Grandey, A. A. (2002). Emotional labor and burnout: comparing two perspectives of ‘People Work’. Journal of Vocational Behavior, 60, 17-39.
 • Diefendorff, J.M., Croyle, M.H., Ve R.H. Grosserand. (2005). The dimensionality and antecedents of emotinal labor strategies. Journal of Vocational Behavior, 66, 339-357
 • Eroğlu, Ş. G. (2014). Örgütlerde duygusal emek ve tükenmişlik ilişkisi üzerine bir araştırma. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19, 147-160.
 • Ergin, C. (1992). Doktor ve hemşirelerde tükenmişlik ve maslach tükenmişlik ölçeğinin uyarlanması. VII. Ulusal Psikoloji Kongresi Bilimsel Çalışmaları, 22-25 Eylül 1992, Hacettepe Üniversitesi, VII. Ulusal Psikoloji Kongresi Düzenleme Kurulu ve Türk Psikologlar Derneği Yayını, Ankara.
 • Goodwin, R. E., Groth, M., & Frenkel, S. J. (2011). Relationships between emotional labor, job performance, and turnover. Journal of Vocational Behavior, 79(2), 538-548.
 • Grandey, A. (2003). When the show must go on: Surface acting and deep acting as determinants of emotional exhaustion and peer-rated service delivery. Academy of Management Journal, 46, 86-96.
 • Güler, H. N., ve Marşap, A. (2018). Kişilikle duygusal emek ilişkisi: Akademisyenler üzerinde bir araştırma. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 5(12), 154-173.
 • Gülova, A. A., Palamutcuoğlu, B. T., ve Palamutcuoğlu, A. T. (2013). Duygusal emek ile işe bağlılık arasındaki ilişkide amir desteğinin rolü: Üniversitede öğrenci işleri personeline yönelik bir araştırma. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakülte-si Dergisi, 28(2), 41-74.
 • Kaplan, M., ve Ulutaş, Ö. (2016). Duygusal emeğin tükenmişlik üzerindeki etkisi: otel işletmelerinde bir araştırma. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 35, 165-174.
 • Kim, H. J. (2008). Hotel service providers’ emotional labor: The antecedents and effects on burnout. International Journal of Hospitality Management, 27(2), 151-161.
 • Kruml, Susan M. ve Deanna Geddes. (2000). Exploring the dimensions of emotional labor the heart of hochschild’s work. Management Communication Quarterly, 148(1), 8-49.
 • Lewin, J.E. ve Sager, J.K. (2007). A Process Model of Burnout Among Salesperson: Some New Thoughts. Journal of Business Research, 60, 1216-1224.
 • Maslach, C .ve Jackson, S.E. (1981). The measurement of experienced burnout. Journal of Occupational Behaviour, 2, 99-113.
 • Mengenci, C. (2015). İş tatmini, duygusal emek ve tükenmişlik ilişkilerinin belirlenmesi. Ege Akademik Bakış, 15(1), 127-139.
 • Oral, L., ve Köse, S. (2011). Hekimlerin duygusal emek kullanımı ile iş doyumu ve tükenmişlik düzeyleri arasındaki ilişkiler üzerine bir araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilim-ler Fakültesi Dergisi, 16(2), 463-492.
 • Polatcı, S., ve Özyer, K. (2015). Duygusal emek stratejilerinin duygusal zekanın tükenmişliğe etkisindeki aracılık rolü. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 15(3), 131-156.
 • Sevim, L. (2011). Tükenmişlik ve işe bağlılığın örgütsel vatandaşlık davranışı üzerindeki etkisi: Turizm sektöründe bir araştırma. Hacettepe Üniversitesi. Ankara
 • Tunç, P., Gitmez, A., ve Boothby, K.R. (2014). Yoğun bakım ve yataklı servis hemşirelerinde duygusal emek stratejilerinin empatik eği-lim açısından incelenmesi. Anatolian Journal of Psychiatry/Anadolu Psikiyatri Dergisi, 15(1), 45-54.
 • Yeşil, S. ve Mavi, Y. (2018). Duygusal emeğin etkilediği faktörler üzerine bir alan araştırması. Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 10(1), 29-44.
 • Yilmaz, K., Altinkurt, Y., Guner, M., ve Sen, B. (2015). The relationship between teachers' emotional labor and burnout level. Eurasian Journal of Educational Research, 59, 75-90.
 • Yürür, S., ve Ünlü, O. (2011). Duygusal emek, duygusal tükenme ve işten ayrılma niyeti ilişkisi. ISGUC The Journal of Industrial Relations and Human Resources, 13(2), 81-104.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-8027-8891
Yazar: Sevim GÜLLÜ (Sorumlu Yazar)
Kurum: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - CERRAHPAŞA
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-2790-4483
Yazar: Süleyman ŞAHİN
Kurum: ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ, SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Mart 2019

APA Güllü, S , Şahi̇n, S . (2019). Antrenörlerde Duygusal Emek Ve Tükenmişlik İlişkisinin İncelenmesi . OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi , 10 (17) , 332-354 . DOI: 10.26466/opus.515620