Yıl 2019, Cilt 10 , Sayı 17, Sayfalar 923 - 948 2019-03-31

UnilQual: University Life Quality Scale
UnilQual: Üniversite Yaşam Kalitesi Ölçeği

Devrim Vural YILMAZ [1]


Recently, higher education sector has been recognized as an intangibly dominant service sector and universities have been considered as service providers besides their traditional roles. Accordingly, quality in higher education  has become an important competitive element and sustaining service quality is now accepted as a sine qua non for universities.  Yet, since the higher education sector has very different characteristics than other service sectors, measurement and improvement of service quality is becoming a more complex issue. Higher education quality is a multidimensional phenomenon with institutional, physical and psychological components. It   is not only measured by the quality of services, but also by the added value and transformative impact on the students. . In this context, this paper reports a study conducted to develop and validate a quality scale (UnilQual) for measuring service quality in higher education. . The scale was based on the concept of “quality of life” and designed to measure “university life quality of students”. To this end, a 56-item scale with 7 subscales was developed . in and administered to a sample of 314 undergraduate students The mean age of the sample was 19.25 . The results of the Exploratory Factor Analysis  revealed that UnilQual can be used as a valid and reliable measurement tool.The Cronbach alpha value was found as .96 for the scale. The correlation values between the subscales and the total score addressed a positive and significant relationship, as well.

Son yıllarda yüksek öğretim bir hizmet sektörü olarak görülmekte ve üniversiteler geleneksel rollerinin yanı sıra birer hizmet sunucusu olarak değerlendirilmektedir. Bu doğrultuda, yükseköğretim de kalite önemli bir rekabet faktörü haline gelmekte ve üniversitelerin olmazsa olmazları arasında sayılmaktadır. Ancak, yükseköğretim sektörü diğer hizmet sektörlerinden çok farklı özelliklere sahip olduğundan, kaliteyi ölçmek ve geliştirmek oldukça karmaşık bir konu haline gelmektedir. Yükseköğretim de kalite kurumsal, fiziksel ve psikolojik bileşenleriyle çok boyutlu bir olgudur.  Üniversitelerde hizmet kalitesisadece sunulan hizmetlerin kalitesi ile değil, aynı zamanda öğrencilere sağlanankatma değer ve dönüştürücü etki ile de ilişkilidir. Bu bağlamda bu makalede üniversitelere özgü geçerli ve güvenilir bir kalite ölçeği (UnilQual-ÜniversiteYaşamKalitesiÖlçeği) geliştirmek üzere yapılan bir çalışmanın bulguları aktarılmaktadır. Ölçeğin teorik alt yapısı “yaşam kalitesi” kavramına dayanmakta ve “öğrencilerin üniversite yaşam kalitesini” ölçmeyi amaçlamaktadır. 7 alt ölçek ve 56 maddeden oluşan ölçeğin geçerlilik ve güvenirlik çalışması anket uygulamasına katılan 314 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Öğrencilerin ortalama yaşı 19.25’dir. Açımlayıcı Faktör Analizinin sonuçları UnilQual'ın geçerli ve güvenilir bir ölçüm aracı olarak kullanılabileceğini göstermektedir. Ayrıca, alt ölçekler ile toplam puan arasındaki korelasyon değerleri de pozitif ve anlamlı bir ilişkiye işaret etmektedir.

 • Abdullah, F. (2006). The development of HEdPERF: A new measuring instrument of service quality for the higher education sector. International Journal of Consumer Studies, 30 (6), 569–581. https://doi.org/10.1111/j.1470-6431.2005.00480.x
 • Ali, F., Zhou, Y., Hussain, K., Nair, P. K. &Ragavan, N. A. (2016). Does higher education service quality effect student satisfaction, image and loyalty? A study of international students in Malaysian public universities. Quality Assurance in Education, 24(1), 70-94.
 • Ali, M. & Ahmed, M. (2018). Determinants of students’ loyalty to university: A service-based approach. https://mpra.ub.uni-muenchen.de/84352/1/MPRA_paper_84352.pdf
 • Anderson, E. W., Fornell, C. & Lehmann, D. R. (1994). Customer satisfaction, market share, and profitability: Findings from Sweden. The Journal of Marketing, 8(3), 53-66.
 • Arambewela, R. & Hall, J. (2006). A comparative analysis of international education satisfaction using SERVQUAL. Journal of Services Research, 6(Special), 141-163.
 • Baron, S., Harris, K., Hilton, T. (2009). Services Marketing: Text and Cases (3rd ed.). Basingstoke: Palgrave Macmillan.
 • Bauer, R. A. (Ed.). (1966). Social indicators. Cambridge: The M.I.T.
 • Bektaş, H. &Akman, S. U. (2013). Yüksek öğretimde hizmet-kalitesi ölçeği: güvenilirlik ve geçerlilik analizi. Ekonometri ve İstatistik e-Dergisi, (18), 116-133. http://dergipark.gov.tr/iuekois/issue/8996/112135
 • Brock, D. (1993). Quality of life measures in health care and medical ethics. The quality of life, 95-132.
 • Caruana, A., Money, A. H. & Berthon, P. R. (2000). Service quality and satisfaction–the moderating role of value. European Journal of marketing, 34(11/12), 1338-1353.
 • Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G. &Büyüköztürk, Ş. (2012). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik: SPSS ve LISREL Uygulamaları(2. baskı). Ankara: PegemAkademi.
 • Costanza, R., Fisher, B., Ali, S., Beer, C., Bond, L., Boumans, R., ... & Gayer, D. E. (2007). Quality of life: An approach integrating opportunities, human needs, and subjective well-being. Ecologi-cal Economics, 61(2-3), 267-276.
 • Cummins, R. A. (2005). Moving from the quality of life concept to a theory. Journal of Intellectual Disability Research, 49(10), 699-706.
 • Cuthbert, P. F. (1996). Managing service quality in HE: Is SERVQUAL the answer? Part 1. Managing Service Quality: An International Journal, 6(2), 11-16.
 • DeVellis, R. F. (2003). Scale Development: Theory and Applications. Newbury Park CA: Sage Publications.
 • Diener, E. & Suh, E. (1997). Measuring quality of life: Economic, social, and subjective indicators. Social indicators research, 40(1-2), 189-216.
 • Ford, J. B., Joseph, M. & Joseph, B. (1999). Importance-performance analysis as a strategic tool for service marketers: the case of service quality perceptions of business students in New Zealand and the USA. Journal of Services marketing, 13(2), 171-186.
 • Harvey, L. & Green, D. (1993). Defining quality. Assessment and Evaluation in Higher Education, 18(1), 9-34.
 • Harvey, L. & Knight, P. T. (1996). Transforming Higher Education. Bristol: Taylor & Francis.
 • Kärnä, S. &Julin, P. (2015). A framework for measuring student and staff satisfaction with university campus facilities. Quality Assurance in Education, 23(1), 47-66.
 • Lagrosen, S., Seyyed-Hashemi, R. & Leitner, M. (2004). Examination of the dimensions of quality in higher education. Quality assurance in education, 12(2), 61-69.
 • Leblanc, G. & Nguyen, N. (1997). Searching for excellence in business education: an exploratory study of customer impressions of service quality. International Journal of Educational Management, 11(2), 72-79.
 • Parasuraman, A., Zeithaml, V. A. & Berry, L. L. (1985). A conceptual model of service quality and its implications for future re-search. The Journal of Marketing, 41-50.
 • Parasuraman, A., Zeithaml, V. A. & Berry, L. L. (1988). Servqual: A multiple-item scale for measuring consumer perceptions of ser-vice quality. Journal of Retailing, 64(1), 12-40.
 • Pilcher, J. J. (1998). Affective and daily events predictors of life satis-faction in college students, Social Indicators Research 43(3), 291–306.
 • Sirgy, M. J., Grzeskowiak, S. &Rahtz, D. (2007). Quality of college life (QCL) of students: Developing and validating a measure of well-being. Social Indicators Research, 80(2), 343-360.
 • Soutar, G. & McNeil, M. (1996). Measuring service quality in a tertiary institution. Journal of Educational Administration, 34(1), 72-82.
 • Stodnick, M. & Rogers, P. (2008). Using SERVQUAL to measure the quality of the classroom experience. Decision Sciences Journal of Innovative Education, 6(1), 115-133.
 • Strange, C. C. & Banning, J. H. (2001). Educating by Design: Creating Campus Learning Environments That Work. The Jossey-Bass Higher and Adult Education Series. San Francisco: Jossey-Bass.
 • Sultan, P. & Yin Wong, H. (2012). Service quality in a higher education context: an integrated model. Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, 24(5), 755-784.
 • Teeroovengadum, V., Kamalanabhan, T. J. &Seebaluck, A. K. (2016). Measuring service quality in higher education: development of a hierarchical model (HESQUAL). Quality Assurance in Education, 24(2), 244-258. https://doi.org/10.1108/QAE-06-2014-0028
Birincil Dil en
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-1177-1666
Yazar: Devrim Vural YILMAZ
Kurum: Süleyman Demirel Üniversitesi
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Mart 2019

APA Yılmaz, D . (2019). UnilQual: University Life Quality Scale . OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi , 10 (17) , 923-948 . DOI: 10.26466/opus.516649