Yıl 2019, Cilt 10 , Sayı 17, Sayfalar 2139 - 2156 2019-03-31

Women's Magazines in the Republican Period (1923-1992)
Cumhuriyet Dönemi Kadın Dergileri (1923-1992)

Selda MALKOÇ KILIÇ [1] , Duygu VEFİKULUÇAY YILMAZ [2]


In this review, women's magazine publishing and women's magazines of the Republican era were examined. While women's magazines of the pre-republican period have tried to prove themselves in terms of ideas both in their own eyes and before the West, the women with whom we encounter in the post-republican women's magazines seem to have attempted to prove their “physical visibility” being. It is possible to see this change in the contents and designs of the women's magazines that coincide with the “Western Women” definition of the Republic. This situation can be interpreted as the change in the value attributed to women in society. The content of the women's magazines in the Republican era included the struggle for equality with men, free women standing on their own feet, family life and the woman of the republic. Besides, it is possible to encounter with an understanding of magazine publishing that adopts the feminist point of view and not exploit the female body and female desires. Women's magazines in the Republican era played an important role in the education of women and their quest for rights and happened to be the first steps in the attainment of the current status of wo-men’s rights. In this review, it is aimed to examine the women's magazines published between the years of 1923-1992 and how women look at the developments that are related to women and society in gen-eral and women in particular. The women's journals examined were selected by considering the issues such as whether they have feminist thoughts or not.

Bu derlemede Cumhuriyet dönemi kadın dergiciliği ve kadın dergileri incelenmiştir. Cumhuriyet öncesi kadın dergileri fikir anlamında hem kendi hem de batı karşısında kendini ispatlamaya çalışırken, Cumhuriyet sonrası kadın dergilerinde kadın daha ziyade fiziksel görünürlüğünü kanıtlama çabasına girişmiştir. Bu değişimi Cumhuriyet’in “Batılı Kadın” tanımlamasıyla örtüşen kadın dergilerinin içeriklerinde ve tasarımlarında görmek mümkündür. Bu durum toplumda kadına verilen değerin değişmesi olarak yorumlanabilir. Cumhuriyet dönemindeki kadın dergi içeriklerinde erkeklerle eşitlik mücadelesi, kendi ayakları üzerinde duran özgür kadın, aile hayatı, cumhuriyet kadını gibi konulara yer verilmiştir. Ayrıca salt kadın bedeni ile kadın arzularını malzeme yapmayan, feminist hareketi benimseyen dergicilik anlayışına da rastlanmaktadır. Cumhuriyet dönemindeki kadın dergileri kadının eğitimi ve haklarını arama konusunda önemli rol oynamış, günümüz kadın haklarında önemli adımların başlangıcı olmuştur. Bu derlemede Cumhuriyet döneminin 1923-1992 yılları arası çıkarılmış olan  kadın dergileri incelenerek kadınların genelde ve toplumu ve özelde kadınları ilgilendiren gelişmelere nasıl baktıklarını ortaya koymak amaçlanmıştır. İncelenen kadın dergileri, ele aldığı konuların feminist düşünceye sahip olup olmaması gibi nitelikleri de ele alınarak seçilmiştir.

 


 • Altınay, A.G. ve Arat, Y. (2007). Türkiye’de kadına yönelik şiddet. İstanbul: Punto Baskı Çözümleri.
 • Aşa, E. (1989). 1928’e Kadar Türk kadın mecmuaları. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, Türkiye.
 • Demirdirek, A. (1993). Osmanlı kadınlarının hayat hakkı arayışının bir hikayesi. Ankara: İmge Kitabevi.
 • Giet, S. (2006). Özgürlesin! Bu bir emirdir. (çev: İdil Engindeniz). İstanbul: Dharma Yayınları. Karabacak, M. (2009). Cumhuriyet’in ilk beş yılında kadın dergileri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, On Dokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Samsun, Türkiye.
 • Kardam, F. ve Ecevit, Y. (2007). 1990'ların sonunda bir kadın iletişim kuruluşu: Uçan süpürge. A. B.-A. Günal içinde, 90'larda Türkiye'de feminizms. 2. Basım, İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Mardin Davaz, A. (1998). Hanımlar Âlemi’nden Roza’ya. İstanbul: Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı Yayınları.
 • Mutlu, N. (2009). Popüler kadın dergilerinde kadın temsili (örnek olay: Cosmopolitan dergisi). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya, Türkiye.
 • Özen, H. (1990). Tarihsel süreç içinde Türk kadın gazete ve dergileri (1868 – 1990). İstanbul: Kendi Yayını.
 • Şahin, E. (2018). Geçmişten günümüze kadın süreli yayınlarına karşılaştırmalı bir yaklaşım. Türk ve İslam Dünyası Sosyal araştırmalar Dergisi. 5(16), 86-105.
 • Schroeder, S. K. (2007). Popüler feminizm. İstanbul: Bağlam Yayınları.
 • Tekeli, Ş. (1990). 1980’ler Türkiye’sinde kadın bakış açısından kadınlar. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Toska, Z. (1992). İstanbul kütüphanelerindeki eski harfli Türkçe kadın dergileri bibliyografyası (1869 – 1927). İstanbul: Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı.
 • Yapar, A. (1999). Fransa ve Türkiye’de dergicilik olgusu ve kadın dergilerinin karşılaştırılması. Yayımlanmamış Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, Türkiye.
 • Zihnioğlu, Y. (2003). Kadınsız inkılâp. İstanbul: Metis Yayınları. https://tr.wikipedia.org/wiki/Elle_(dergi) Erişim tarihi: 20.02.2019
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-6348-8133
Yazar: Selda MALKOÇ KILIÇ
Kurum: Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kadın Araştırmaları Anabilim Dalı
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-9202-8558
Yazar: Duygu VEFİKULUÇAY YILMAZ (Sorumlu Yazar)
Kurum: Mersin Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Mart 2019

APA Malkoç Kılıç, S , Vefi̇kuluçay Yılmaz, D . (2019). Cumhuriyet Dönemi Kadın Dergileri (1923-1992) . OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi , 10 (17) , 2139-2156 . DOI: 10.26466/opus.518421