Yıl 2019, Cilt 10 , Sayı 17, Sayfalar 677 - 695 2019-03-31

Yatan Hastaların Bakım Memnuniyetlerinin Değerlendirilmesi: Kamu Hastanesinde Bir Uygulama
Healthcare Satisfaction Evaulations of Inpatients: A Practice in Public Hospital

Çağrı KÖROĞLU [1] , Hüseyin Önlem ERSÖZ [2] , Aslı ÇAYAN [3] , Sultan KILIÇ [4]


Türkiye'de sağlık sektörü hızla değişmekte ve büyümektedir. Sağlık sektörünün önemli bir parçası olan hastanelerin günün şartlarına göre yönetilmesi zorunluluk haline gelmiştir. Çünkü Türkiye'de toplumun her kesimi tarafından sağlığa verilen önem her geçen gün artmaktadır. Bu durum hastanelerin sağlık hizmetlerinde kalitenin yükselmesini sağlasa da bir takım sorunları da beraberinde getirmektedir. Türkiye'de kamu hastanelerinin kaynağının sorunları temel olarak yönetim ve organizasyon eksikliğidir.  Bu yönetim sorunları hizmet kalitesinde ve hasta memnuniyetinde boşluklara neden olmaktadır. Yatan hasta memnuniyeti araştırmalarının çoğunda, sağlık personelinden memnuniyet, sağlık personeline güven, hasta gizliliği, personelin dürüstlüğü, nezaket bilgisi, hastane genel temizliği ve otel hizmetleri gibi boyutlar tartışılmaktadır. Bu çalışmanın amacı bir kamu hastanesinde yatakta tedavi hizmetleri gören hastaların bakım memnuniyetlerini değerlendirmek ve bazı öneriler sunabilmektir. Çalışmanın evrenini kamu hastanesinde yatan hastalar oluşturmaktadır. Çalışmanın veri toplama yöntemi yatan hastalarla mülakat, soru sorma ve hazır verilerden yararlanmadır. Elde edilen veriler istatistik paket programı aracılığıyla analiz edilmiştir. Çalışmaya Nisan 2018'de Nazilli kamu hastanesinde yatarak tedavi gören 164 hasta dahil olmuştur. Çalışma sonuçlarına göre katılımcıların genel bakım memnuniyet algısı ile yaş grupları ve çalışma durumları arasında anlamlı farklılık olduğu söylenebilir. 

The health sector in Turkey has been rapidly changing and growing. It has become a necessity for hospitals, which is an important part of the healthcare sector, to be managed according to the circumstances of the day. Because the importance of health given by all segments of society in Turkey has been raising, day by day. Although this helps to increase the quality of the health care services of the hospitals, it also brings with it a number of problems. In Turkey, the problems of the public hospitals' source are mainly lack of management and organization. And these management problems cause gaps at service quality and patient satisfaction. In most inpatient satisfaction researches, the dimensions such as satisfaction with health personnel, trust to health personnel, patient confidentiality, honesty of staff, providing courtesy information, hospital general cleaning and hotel services are discussed. The aim of this study is to evaluate the quality of inpatient treatment services of a public hospital according to the perceived satisfaction of inpatients and to present some suggestions. The population of the study is the inpatients in the public hospital. The study's data collection method involves interviewing with the inpatients, asking questions and using the secondary data. The obtained analyzed through statistical package program. The study included 164 inpatients in Nazilli public hospital in April 2018. According to the results of the study, there is a significant difference between the participants' perception of general care satisfaction and age groups and working status.

 • Aktan C. C. (2012). Organizasyonlarda toplam kalite yönetimi. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 4(2), 237-262
 • Can A. ve İbicioğlu H. (2008). Yönetim ve yöneticilik yönünden üniversite hastanelerinin değerlendirilmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 13(3), 253-275
 • Cengiz Mutlubaş I. ve Soybalı H. H., (2017). Müşteri memnuniyetini oluşturan faktörlerin müşteri sadakatine etkisinin lojistik regresyon analizi ile incelenmesi. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 1(3), 1-15.
 • Chen H., Li M., Wang J., Xue C., Ding T., Nong X., Liu Y. ve Zhang L. (2016). Factors influencing inpatients' satisfaction hospitalization service in public hospitals in Shanghai. People's Republic of China, Patient Preference and Adherence, 10, 469-477
 • Çimen M. (2010). Sağlık yönetimi ve sağlık yönetimi eğitimi. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 1(3), 136-139
 • Kalaycı, Ş. (2008). SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri, 3. Baskı, Ankara: Asil Yayınevi.
 • Kıdak L. B., Nişancı Z. N. ve Burmaoğlu S. (2015). Sağlık hizmetlerinde kalite ölçümü: Kamu hastanesi örneği. Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F., Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 22(2), 483-500
 • Oğuz T. (2001). İstatiksel kalite kontrolu yönetim metodolojisine dönüştüren kalite gurusu: W. Edwards Deming. Kurgu Dergisi, 18, 279-293
 • Öcel Y. (2016). Sağlık hizmet kalitesinin müşteri memnuniyeti üzerine etkisi: Bolu ve Düzce örneği. Düzce Üniversitesi sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(1), 56-79.
 • Özgüven N. (2008). Hizmet pazarlamasında müşteri memnuniyeti ve ulaştırma sektörü üzerinde bir uygulama. Ege Akademik Bakış Dergisi, 8(2), 651-682
 • Rahman S., Demirel B., Fırat G., Kırmızıgül Ş., Kubat C. (2008). Hasta memnuniyetinin hasta bağlılığı üzerine etkisi. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 31, 95-110
 • Tabachnick, B. G. and Fidell, L. S. (2013). Using multivariate statistics. Boston: Pearson.
 • Thi P. L. N., Briançon S., Empereur F. ve Guillemin F. (2002). Factors determining .npatient satisfaction with care. Social Science & Medicine, 54(4), 493-504
 • Top M., Tarcan M., Güler H., Tekingündüz S. (2010). Hastane sektö-ründe yatan hastaların hasta tatmini ve hastane kalitesi algılamalarının değerlendirilmesi: İzmir ili sağlık bakanlığı hastanele-ri örneği, İktisat ve girişimcilik üniversitesi, Türk dünyası Kır-gız-Türk sosyal bilimler enstitüsü. Akademik Bakış Dergisi, 22, 1-29
 • Tükel B., Acuner A. M., Önder Ö. R. ve Üzgül A. (2004). Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesi’nde yatan hasta memnuniyeti (Cerrahi Anabilim Dalı Örneği). Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, 57(4), 205-214
 • Türkuğur Ü., Alıcı B., Uzuntarla Y., Güleç M. (2016). Yatan hasta memnuniyetinin incelenmesi: Bir eğitim hastanesi örneği. Gülhane Askeri Tıp Akademisi Dergisi, 58, 170-173
 • Milli Eğitim Bakanlığı [MEB], (2015). Sağlık hizmetleri ve personel yönetimi. http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Sa%C4%9Fl%C4%B1k%20Kurumlar%C4%B1%20Ve%20Personel%20Y%C3%B6netimi.pdf adresinden 15.01.2019 tarihinde erişilmiştir.
 • Yılmaz M. (2001). Sağlık bakım kalitesinin bir ölçütü: Hasta memnuniyeti. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 5(2), 69-74
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-4073-1847
Yazar: Çağrı KÖROĞLU
Kurum: ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ, NAZİLLİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-6604-1783
Yazar: Hüseyin Önlem ERSÖZ (Sorumlu Yazar)
Kurum: ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ, NAZİLLİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-5896-0341
Yazar: Aslı ÇAYAN
Kurum: ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ, NAZİLLİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-6651-4894
Yazar: Sultan KILIÇ

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Mart 2019

APA Köroğlu, Ç , Ersöz, H , Çayan, A , Kılıç, S . (2019). Yatan Hastaların Bakım Memnuniyetlerinin Değerlendirilmesi: Kamu Hastanesinde Bir Uygulama . OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi , 10 (17) , 677-695 . DOI: 10.26466/opus.519588