Yıl 2019, Cilt 10 , Sayı 17, Sayfalar 696 - 737 2019-03-31

Social Media as The New Venue of “Political Activity” of The Changed Publicity – (The Case of Twitter in The Context of The Relations Between Political Identities and Public Rights)
Değişen Kamusallığın Yeni “Siyaset Yapma” Mekânı Olarak Sosyal Medya – (Politik Kimlikler ile Kamusal Haklar İlişkisi Bağlamında Twitter Örneği)

Yavuz ÇOBANOĞLU [1]


The aim of this study deals with ‘doing politics’ as a part of the presentation of political identities on social media which has been used widely and recognized as a new public sphere as a result of advanced communication Technologies. Social media is not only a space where political identities are presented but also a public sphere in which civil rights are demanded. When the impact of these demands and their chance of success are considered, it can be said that social media is more functional than a classical public sphere. Thus, the way these political identities presented on social media handle public rights and demands arouses interest. That is the reason why this article pursue this very interest on Twitter, one of the widely used spaces for doing politics on social media. Content analysis method is chosen as the main method of this study. The words/terms which are widely accepted as common political ideas in Turkey such as “Islamism”, “Muslimism”, “leftism”, “socialist”, “Turkism” and “nationalism” was cross matched  with public demands such as “democracy”, “rights”, “freedom”, “faith”, “private life”, “ownership”, “security”, “law”, “Constitution”  and searched on Twitter module. As a result of this search screenshots of some tweets which could contribute to this study were captured and by classifying the discourses stated through these tweets, how the chosen political identities are used within some certain context on social media as a public sphere is figured out.

Bu çalışmanın amacı, iletişim teknolojilerindeki gelişmeler neticesinde artık geniş kitlelerce kullanılmaya başlanan ve yeni bir kamusal alan olarak kabul gören sosyal medyadaki politik kimliklerin sunumları bağlamında  “siyaset yapma” ilişkileri üzerinedir. Sosyal medya günümüzde artık sadece politik kimliklerin sergilendiği bir mekân değil, kamusal hak taleplerinin de dile getirildiği toplumsal bir alandır. Hatta bu taleplerin etkileri ve gerçekleşme şansları düşünüldüğünde, sosyal medyanın klasik kamusal alandan daha işlevsel olduğu da söylenebilir. Böylelikle sosyal medya ortamlarında sergilenen politik kimliklerin kamusal haklara bakışı ve kamusal taleplere yaklaşım biçimleri de merak uyandırmaktadır. Dolayısıyla bu makale, sosyal medyada yaygın siyaset yapma mekânlarından birisi olan Twitter’da böylesi bir merakın peşine düşecektir. Çalışmanın araştırma tekniği olarak içerik analizi yöntemi seçilmiştir. Türkiye’de yaygın politik düşünceler olarak geniş anlamda kabul gören, “İslâmcılık”, “Müslümanlık”, “solculuk”, “sosyalistlik”, “Türkçülük” ve “milliyetçilik” kelimeleri, kamusal talepler olan “demokrasi”, “özgürlük”, “haklar”, “inanç”, “özel hayat”, “mülkiyet”, “güvenlik”, “kanun”, “Anayasa” gibi kavramlarla da çaprazlama eşleştirilip Twitter modülü üzerinden taratılmıştır. Tarama sonucunda çalışmaya katkı sunabileceği düşünülen twit’lerin ekran görüntüleri alınmış, bu twit’lerde geçen söylemler tasnif edilerek seçilen politik kimliklerin kamusal bir mekân olan sosyal medyada nasıl ve hangi bağlamlarla birlikte kullanıldığı tespit edilmeye çalışılmıştır.

 • Arendt, H. (1994).İnsanlık durumu / Seçme eserler, (Çev: Bahadır Sina Şener), İstanbul: İletişim Yayınları, 1. Baskı
 • Bilgin, N. (1994).Sosyal bilimlerin kavşağındakimlik sorunu. İzmir: Ege Yayıncılık, 1. Baskı
 • Bilgin, N. (2000).İçerik analizi, İzmir: Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, 1. Baskı
 • Bauman, Z. (2017).Kimlik, (Çev: Mesut Hazır). Ankara: Heretik Yayınları, 1. Baskı
 • Dijk, V. (1991). The interdisciplinary study of news as discours.A Handbook of Qualitative Methodologies for Mass Communication Research, (Edited By: Klaus Bruhn Jensen ve Nicholas W. Jankow-ski), London: Routledge, First Edition
 • Durmuş, M. (2012).Yeniden kamusallık! Kamusallığı yeniden tanımlamak ya da yerine devrimci bir seçenek koymak.Türk Tabipler Birliği / Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi, Temmuz – Aralık, 34-48. http://www.ttb.org.tr/dergi/index.php/msg/article/view/35/23 (Erişim Tarihi: 25.11.2018)
 • Fraser, N. (2004).Kamusal alanı yeniden düşünmek.Kamusal Alan, (Der. ve Çev: Meral Özbek), İstanbul: Hil Yayınları, 1. Baskı
 • Habermas, J. (1995). Kamusal alan: Ansiklopedik bir makale.Birikim Dergisi, 70, 62-66
 • Habermas, J. (1997). Kamusallığın yapısal dönüşümü, (Çev: Tanıl Bora ve Mithat Sancar), İstanbul: İletişim Yayınları, 1. Baskı
 • Holub, R. C. (1991). Jürgen Habermas / Critic in The Public Sphere, London and New York: Routledge, First Published
 • Kerestecioğlu, İ. (2011). Feminizm tartışmaları 8, Amargi İstanbul Feminizm Tartışmaları, İstanbul: Amargi Yayınevi, s. 157-174
 • Laclau, E. (1995).Siyasal kimliklerin oluşumu. (Çev: Ahmet Fethi), İstanbul: Sarmal Yayınevi, 1. Baskı
 • McGuigan, J. (1996).Culture and the public sphere. New York: Routledge, First Published
 • Minarlı, M. A. (2014). Habermasçı burjuva kamusallığının demokratik içeriği.FLSF (Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi),18, 153-172
 • Morley, D. ve Robins, K. (1997). Kimlik mekânlari, (Çev: Emrehan Zey-bekoğlu). İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 1. Baskı
 • Rasmussen, T. (2008). The Internet and Differentiation in The Political Public Sphere. http://www.nordicom.gu.se/common/publ_pdf/-269_rasmussen.pdf , s.73-84 (Erişim tarihi: 27 Aralık 2018).
 • Özçetin, B. ve Arslan, U. T. ve Binark, M. (2012). Türkiye’de internet, kamusallık ve demokratik kanaat oluşumu, Folklor / Edebiyat Dergisi, 18(72), 51-76.
 • Rawls, J. (2007). Siyasî liberalizm, (Çev: M. Fevzi Bilgin). İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 1. Baskı
 • Sarıbay, A. Y. (1998). Siyaset, demokrasi ve kimlik. Bursa: Asa Kitabevi, 1. Baskı
 • Sarıbay, A. Y. ve Öğün, S. (1998). Bir politikbilim perspektifi. Bursa: Asa Kitabevi, 1. Baskı
 • Sarıbay, A. Y. (2000). Global bir bakışla politik sosyoloji. İstanbul: Alfa Yayınları, 1. Baskı
 • Schlesinger, P. (1987). On national identity: Some conceptions and misconceptions criticized.Social Science Information, 26(2), 219-264.
 • Morley, D. ve Robins, K. (1997).Kimlik mekânları, (Çev: Emrehan Zeybekoğlu), İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 1. Baskı
 • Sennett, R. (2010).Kamusal insanın çöküşü, (Çev: Serpil Durak ve Abdullah Yılmaz), İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 3. Baskı
 • Smith, A. D. (1994). Millî kimlik, (Çev: Bahadır Sina Şener), İstanbul: İletişim Yayınları, 1. Baskı
 • Vural, Z. B. A. ve Bat, M. (2010). Yeni bir iletişim ortamı olarak sosyal medya: Ege üniversitesi iletişim fakültesine yönelik bir araştırma. Journal of Yaşar University,5(20), 3348-3382 http://dergipark.ulakbim.gov.tr/jyasar/article/view/5000066117/-5000061623 , (Erişim tarihi: 27 Aralık 2018).
Birincil Dil tr
Konular Sosyoloji
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-9144-2389
Yazar: Yavuz ÇOBANOĞLU (Sorumlu Yazar)
Kurum: MUNZUR ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Mart 2019

APA Çobanoğlu, Y . (2019). Değişen Kamusallığın Yeni “Siyaset Yapma” Mekânı Olarak Sosyal Medya – (Politik Kimlikler ile Kamusal Haklar İlişkisi Bağlamında Twitter Örneği) . OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi , 10 (17) , 696-737 . DOI: 10.26466/opus.520312