Yıl 2019, Cilt 10 , Sayı 17, Sayfalar 104 - 122 2019-03-31

Din Görevlilerinin Mesleki Doyum Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma
A Research on the Occupational Job Satisfaction of Religious Officers

Emre YILMAZ [1]


Bu çalışma, Diyanet İşleri Başkanlığı Bilecik il ve ilçe müftülükleri bünyesinde görev yapan din görevlilerinin meslekle ilgili bir takım algılamaları ile meslekî doyum düzeyleri arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla tanımlayıcı olarak gerçekleştirilmiş bir saha araştırmasıdır. Araştırma 15 Ağustos 2018-15 Kasım 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın evrenini, Bilecik il ve ilçe müftülüklerine bağlı merkez, köy ve kasabalarda kadrolu, sözleşmeli ve fahri statüde İmam-Hatip, Müezzin Kayyım ve Kur’an Kursu Öğreticisi olarak görev yapmakta olan toplam 465 din görevlisi oluşturmuştur. Araştırmada tarama modellerinden ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırma sonunda; din görevlilerinin mesleki doyum düzeylerinin; yapılan meslekten ve görev yapılan yerden duyulan memnuniyet, mesleği severek yapma, mesleki bilgi ve beceri açısından yeterli olma ve uygun şartların olması durumunda mesleği bırakma durumlarına göre anlamlılık değerlerinin p<0,05 olup; görev yerinden hiç memnun olmayan ve biraz memnun olanların mesleki doyum düzeylerinin görev yerinden memnun olanlara göre oldukça düşük düzeyde olduğu, mesleğinden kısmen memnun olanların mesleki doyum düzeylerinin mesleğinden memnun olanlara göre oldukça düşük düzeyde olduğu, mesleki bilgi ve beceri açısından yeterli olduğunu belirtenlerin mesleki doyum düzeyinin mesleki bilgi ve beceri açısından kendilerinin az yeterli ve yetersiz olduğunu belirtenlere göre daha yüksek düzeyde olduğu, mesleğini kısmen severek yapanların mesleki doyum düzeylerinin mesleğini tamamen severek yapanlara göre oldukça düşük düzeyde olduğu ve uygun şartların oluşması durumunda mesleğini bırakabileceğini belirtenlerin mesleki doyum düzeylerinin diğerlerine göre daha düşük düzeyde olduğu tespit edilmiştir.

This study is a descriptive field research conducted in order to examine the relationship between the professional perceptions of the religious officials working in the Bilecik Provincial and District Muftis Office. The study was conducted between 15 August 2018 and 15 November 2018. The universe of the research consisted of 465 religious officials, who were permanent, contracted and honorary status teachers of the Imam-Hatip, Muezzin Kayyim and Qur'an Courses in the centers, villages and towns connected to the Bilecik provincial and district muftis. The research was designed in descriptive survey and comparative relational screening models. At the end of the research; professional job satisfaction levels of religious officials; the satisfaction of the profession and the place of duty, the profession of doing the job, the professional knowledge and skills in terms of being adequate and in the case of appropriate conditions, according to the status of the occupation of the significance values ​​of p <0.05; the job satisfaction levels of those who are not satisfied with the job place and who are slightly satisfied are quite low compared to those who are satisfied with the job place; the occupational job satisfaction levels of those who are partially satisfied are quite low compared to those who are satisfied with the profession; In terms of professional knowledge and skill, the level of satisfaction is higher than the ones who stated that they are less than adequate and inadequate; It was found to be at a lower level.

 • Balcı, A. (2015). Sosyal bilimlerde araştırma yöntem, teknik ve ilkeler. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Buyrukçu, R. (2005). Din görevlisinin mesleğini temsil gücü. Ankara: Tür-kiye Diyanet Vakfı Yayınları.
 • Büyüköztürk, Ş. (2008). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Aka-demi Yayınları.
 • Çekin, A. (2005). “Meslekî ve sosyal boyutlarıyla yurtdışı din görevliliği”, III. Din şûrâsı tebliğ ve müzakereleri. Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, ss. 214-232.
 • Karasar, N. (2005). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Kayıklık H. (2008). “Din görevlilerinde yaşamdan memnuniyet ve meslekî doyum (Adana Örneği)”, I. Din Hizmetleri Sempozyumu, Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, C. 1, ss. 34-46.
 • Kuzgun Y., Sevim, S. A. ve Hamamcı Z. (2005). Mesleki Doyum Ölçeği, Pdr'de Kullanılan Ölçekler, Ed. Y. Kuzgun, F. Bacanlı. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, ss. 82-87.
 • Kuzgun Y. ve Bacanlı, F. (2005). Pdr’de Kullanılan Ölçekler, Nobel Yayın Dağıtım, C.1, ss.84-85, Ankara.
 • Mersin, Y. (2007). Din görevlilerinde meslekî doyum. (Yayımlanmamış Yük-sek Lisans Tezi), Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Konya.
 • Özdemir E. (2014). “Tarama yöntemi”, M. Metin. (Ed.) Kuramdan Uygu-lamaya Eğitimde Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Piyal, B., Piyal, B., Yavuz, İ. ve Yavuz, A. (2002). Sosyal sigortalar kurumu Ankara eğitim hastanesinde çalışanların iş doyumu etkileyen etmenler. Kriz Dergisi, 10(1), 45-56.
 • Yelboğa, A. (2008). İnsan kaynakları bölümünde çalışanların iş doyum-arındaki farklılıkların incelenmesi. Yönetim, 19(61), 125-142.
 • Yıldız M. C. (1999). Din görevlilerinin sorunları ve beklentileri üzerine sosyolojik bir araştırma: Elazığ uygulaması. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ.
Birincil Dil tr
Konular Psikoloji
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-1684-9821
Yazar: Emre YILMAZ (Sorumlu Yazar)
Kurum: ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ, FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Mart 2019

APA Yılmaz, E . (2019). Din Görevlilerinin Mesleki Doyum Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma . OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi , 10 (17) , 104-122 . DOI: 10.26466/opus.520597