Yıl 2019, Cilt 10 , Sayı 17, Sayfalar 1262 - 1303 2019-03-31

2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri Bağlamında Siyasal Reklamlar, Twitter ve Haber Gündemi Benzerlik Analizi
The Similarity Analysis of Political Advertising, Twitter and News Agenda in the Context of 2018 Presidency Election

Emine ŞAHİN [1] , Özlem DUĞAN [2] , Adil BİCAL [3]


Seçim dönemi adaylar siyasal iletişim çalışmalarında reklam, haber ve sosyal medya paylaşımları gibi tüm iletişim araçlarını kullanarak seçmenlerin gündeminde yer almayı amaçlamaktadır. Kampanyaların başarısı adayların tüm mecralarda aynı zaman diliminde benzer konulara yer vermesine bağlıdır. Bu bağlamda gündem oluşturma kuramı kullanılarak, 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adayların siyasal reklam içerikleri ile, Twitter paylaşımları ve haber sitesinde yayınlanan haberlerin gündem konusu benzerliklerini ortaya koymak amacıyla yapılan araştırmada, adaylardan Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Meral Akşener'in siyasal reklamları, Twitter paylaşımları, dijital mecrada en çok takip edilen haber sitesinin adaylarla ilgili haberleri incelenmiştir. Çalışmada nitel araştırma deseni kullanılmış Nvivo yazılım programı ve kodlayıcılarla kelime ve süre kriterine göre içerik analizi yapılmış, araştırma sorularına cevap aranmıştır.  Araştırma sonucunda, siyasal reklamlarda ve Twitter paylaşımlarında Erdoğan'ın milli değerlere Akşener'in  ekonomi ve iç politikaya benzer oranda vurgu yaptığına ancak İnce'de benzerliğin olmadığına ulaşılmıştır. Adayların reklam ve haber paylaşımlarındaki konuların benzerliğine bakıldığında Erdoğan'ın ekonomi, bireysel özgürlükler ve eğitim konusunda, İnce'nin ekonomi, göç ve değerler kategorisinde benzerlik bulunmuş ancak Akşener'in reklam ve haber paylaşımlarındaki kategoriler arasında bir benzerlik bulunmamıştır. Tüm mecraların gündem kategorisinde adaylar arasındaki benzerlik incelenmiş Erdoğan ile İnce ve Akşener arasında iç politika ile bireysel özgürlükler kategorisi sıralamasında benzerlik olduğu sonucu elde edilmiştir. Göç ve çevre konusu tüm adaylarda son sırada yer almaktadır.

In times of elections the candidates aim to be on the agenda of voters by using communication tools, as advertisements, news and social media accounts in their political communication endeavours.  The success of these campaigns are dependent on the candidates mentioning the same topics in all the channels and in the same time period. In this regard, by using agenda setting theory, in this study which is conducted in order to reveal the similarities of issue agenda during 2018 presidential election candidates’ political ads content, their Twitter posts and the news coverage aired in the news websites; the political advertisements, Twitter posts and the news of the most popular news websites of the candidates which are Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce and Meral Akşener are examined. In the study, qualitative research design is chosen and with Nvivo software and encoders content analysis is performed used in terms of categorical words and timing; thus searching answers for research questions. The results of the study revealed that in his political advertisements and Twitter posts Erdoğan focused on national values; Akşener focused on economy and domestic policy; however there is no focus on İnce’s statements. When the similarity between the candidates’ advertisement and news content is analyzed Erdoğan focused on economy,  individual liberties and education; İnce focused on economy and national values but there is no focus in Akşener’s content. The similarities between the candidates are examined in the category of all channels agenda and it is concluded that there is similarity between the focuses of individual liberties and issue of domestic policy: category between Erdoğan, İnce and Akşener respectively. The topics of immigration and environment are the last on the candidates’ list.

 • Acar-Şentürk, Z. ve Tos, O.(2018). İkinci düzey gündem belirleme araştırması: 29 Ekim 2018 günü ulusal gazeteler örneği.Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6(85), 81-103.
 • Arklan, Ü. ve Karakoç, E. (2015). Medyanın genel ve siyasal gündeme ilişkin bilgi edinme aracı olarak kullanımı: Görgül bir araştırma. Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 1(33), 325-363.
 • Aslan, E. (2014). Marka 2.0 stratejileri bağlamında global markaların sosyal medyada gündem belirlemesi: Markaların 2.0 gündemi (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Aslan, E.-Tavşancıl, E. (2001). İçerik analiz ve uygulama örnekleri. İstanbul: Epsilon.
 • Atabek, N. (1998). Gündem belirleme yaklaşımı.İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 7, 155–174.
 • Balcı, Ş. ve Bal, E. (2007). Genel Seçimleri’nde AKP ve CHP Reklamları: Karşılaştırmalı Bir Analiz. Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi,33, 5-28.
 • Balcı, Ş. ve Damlapınar, Z., Pınarbaşı, T., E., Astam, F., K., (2016). Siyasal bilgilenmede medyanın rolü ve etkinliği: Üniversite öğrencileri araştırması. The Journal of Academic Social Science Studies, 53, 111-126.
 • Bayram, Y. (2017). Gençlerin siyaset gündemi konularına yaklaşımı ve medya kullanım alışkanlıklarının belirlenmesi: 15 temmuz darbe girişimi örnek olayı. OPUS – Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 7(13), 887-911. DOI: 10.26466/opus.359703
 • Becker , L.,ve McCombs , M. (1978). The roles of the press in determining voter reactions to presidential primaries. Human Communication Research, 4, 301-307.
 • Bozkanat, E. (2013). Gündem kurma perspektifinden algı yönlendirme alkol düzenlemesi yasası örneği. Yayınlanmamış Mastır Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Freelon, D. (2013). ReCal OIR: Ordinal, interval and ratio intercoder reliability as a web service.International Journal of Internet Science, 8(1), 10-16.
 • Geçer, E. ve Şimşek. B.Ş. (2017). Beyaz perdede gündem belirleme: “Başkanın Adamları" ve “Kriz Bizim İşimiz” filmleri örnekliği.Selçuk İletişim Dergisi, 10 (1), 335-356
 • Geçtiğimiz Hafta Yağmak Bilmeyen ‘Dolu’ İçin Atılan Birbirinden Komik Tweet’ler (2 Tem. 2018). 8 Ekim 2018 tarihinde https://www.torik.tv/listeler/gectigimiz-hafta-yagmak-bilmeyen-dolu-icin-atilan-birbirinden-komik-tweetler/ adresinden erişildi.
 • Ghorpade, S. (1986). Agenda setting: A test of advertising's neglected function. Journal of Advertising Research, 23-27.
 • Gökçe, O. (2003). İçerik analizi, kuramsal ve pratik bilgiler. Siyasal Kitabevi: Ankara.
 • Güneş, A. (2014). Gündem belirleme teorisi bağlamında 30 mart 2014 yerel seçimlerinin basında sunumu: AKP ve CHP örneği. The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication -TOJDAC, 4(2), 1-15.
 • Güngör, N. (2011). İletişim kuramlar ve yaklaşım. Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Güran, M. S.ve Özarslan, H. (2013). Çerçeveleme teorisinin halkla ilişkilerde kullanımı. Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 1(34), 299-314.
 • Güz, N. (2005). Haberde yönlendirme ve kamuoyu araştırmaları. Ankara: Nobel Dağıtım.
 • Hawks, B. B. (2002). Agenda-setting research.İstanbul Üniversitesi İletişim Dergisi, 13, 491-499.
 • Hazaparu M. A. (2014). Setting the agenda in advertising: Understanding ethical dilemm as from a communicative perspective.Comunicação e Sociedade, 25, 328 – 342, 10.17231/comsoc.25, DOI: 10.17231/comsoc.25(2014).1878
 • Jasperson, A.E., Shah, D.V.,Watts, M., Faber,R. J. veFan, D.P.(1998) Framing and the public agenda: Media effects on the importance of the federal budgetdeficit, Political Communication, 15:2, 205-224, DOI: 10.1080/10584609809342366
 • Kaid, L.L. ve Johnston, A. (1991). Negative versus positive television advertising in U.S.presidential campaigns, 1960‐1988. Journal of Communication, 41 (3), 53‐64.
 • Kaid, L.L., Postelnicu, M., Landreville, K., Yun H.J. ve LeGrange, A.G. (2007). The effects of political advertising on young voters. American Behavioral Scientist, 50(9), 1137-1151 DOI: 10.1177/0002-764207300039
 • Kim, Y., Gonzenbach, W.J., Vargo, C.J., ve Kim, Y. (2016). First and second levels of intermedia agenda setting: Political advertising, newspapers, and twitter during the 2012 US Presidential Election, International Journal of Communication, 10, 4550-4569.
 • Krippendorff, K.(2004). Content analysis an introduction to its methodology. Sage Publications: London
 • Koçak, A. ve Arun, Ö. (2006).İçerik analizi çalışmalarında örneklem sorunu. Selçuk İletişim Dergisi, 4(3), 21-28.
 • Kuyucu, M. (2016). Gündem belirleme teorisi bağlamında radyo mecrasının müzik kamuoyunu belirleme gücü. 3. International Conference On Education Social Sciences and Humanities, 23-25 May 2016, İstanbul-Turkey.326-346.
 • Landis, J. R. and Koch, G. G. (1977).The measurement of observer agreement for categorical data.Biometrics, 33(1), 159-174. Stable URL: https://www.jstor.org/stable/2529310Accessed: 28-12-2018 18:03 UTC
 • Lilleker, D. G. (2013). Siyasal iletişim: Temel kavramlar. (ed. Y. Devran, A. Nas, B. Ekşi ve Y.Göksun). (A. Altın, A. Nas, B. Ekşi, K. Bölükbaş, K. Mammadlı, S.Midilli, F. Mustafa Tınç, S., N. Mustafa ve Y. Göksun, çev.). İstanbul: Kaknüs Yayınları.(Eserin ori-jinali 2006’da yayımlanmıştır).
 • Lopez-Escobar, E., Llamas, J. P., McCombs, M., veF.R. Lennon (1998). Two levels of agenda setting among advertising and news in the 1995) Spanish elections.Political Communication, 15(2), 225-238, DOI: 10.1080/10584609809342367
 • McCombs, M. E. ve Yüksel, E. (2001). The economic privatization issue in Turkey a four-part investigation of agenda setting theory.Uluslararası İletişim Sempozyumu “Medyanın Manipülasyon Gücü” içinde (148-161), Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • Mcquail, D. ve Windahl, S. (2010). İletişim modelleri: Kitle iletişim çalışmalarında(Çev: Konca Yumlu). Üçüncü Baskı, Ankara: İmge Kitabevi
 • McCombs , M. E. ve Shaw, D.L . (1972). American association for public opinion research,.The Public Opinion Quarterly, 36(2), 176-187.
 • Meirick, P. C., Nisbett, G. S., Harvell-Bowman, L. A., Harrison, K. J., Jefferson, M. D., Kim, T-S ve Pfau, M.W. (2018). To tell the truth: adwatch coverage, ad tone, and the accuracy of political advertising.Political Communication,35(3), 450-469, DOI: 10.1080/10584-609.2017.1414089 .
 • Miller, R., E. ve Wanta, W. (1996). Race as a variable in agenda set-ting.Journalism and Mass Communication, 73(4), 913-921.
 • Min, Y. (2003). Media agenda -setting and its electoral consequences: A study of political advertising, the new media and public in 2002 primary election for Texas Governor. ProQuest Dissertations and Theses; ProQuest Dissertations ve Theses Global, ABD: Texas University.
 • Rahn, W. M.,ve Hirshorn, R. M. (1999). Political advertising and public mood: A study of children’spolitical orientations. Political Communication, 16, 387-407.
 • Roberts, M.,ve McCombs, M. (1994).Agenda setting and political advertising: Origins of the news agenda, Political Communication, 11:3, 249-262, DOI:10.1080/10584609.1994.9963030
 • Roberts, M., Wanta, W., ve Dzwo, T. H. D. (2002). Agenda setting and issue salience online.Communication Research, 29(4), 452–465. Doi:10.1177/0093650202029004004
 • Seçim Sonuçları, (Haziran, 2018).21 Kasım 2018 tarihinde http://www.internethaber.com/secim-sonuclari/2018-secim-sonuclari adresinden erişildi.
 • Sutherland, M. and Galloway J. (1981). Role of advertising: Persuasion or agenda setting. Journal of Advertising Research, 21(5), 25–29.
 • Sweetser, K. D., Golan, G.J.ve Wanta, W. (2008). Intermedia agenda setting in television, advertising, and blogs during the 2004 election.Mass Communication ve Society, 11(2), 197-216, DOI: 10.1080/15205430701590267.
 • Şahin, E. ve Acar-Şentürk, Z.(2018). Gündem oluşturma teorisi bağlamında özel günleri konu alan reklamların analizi.International Journal of Social Sciences and Education Research, 4(4), 698-720.
 • Tavşancıl, E. ve Aslan, E. (2001). Sözel, yazılı ve diğer materyaller için içerik analizi ve uygulama örnekleri. İstanbul: Epsilon Yayınevi.
 • Terkan, B. (2005). Gündem belirleme, medya ve siyasal gündem üzerine bir çalışma. Konya: Tablet Yayınları.
 • Terkan, B. (2007). Basın ve siyaset ilişkisinin gündem belirleme modeli çerçevesinde bir analizi.Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(17), 561-584.
 • Tokgöz, O. (2014). Siyasal iletişimi anlamak. Ankara: İmge Kitabevi,
 • Toruk, İ. (2008). Üniversite gençliğinin medya kullanım alışkanlıkları üzerine bir analiz. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19, 475-488.
 • Top Sites in Turkey (Ekim 2018). 15 Ekim 2018 tarihinde https://www.alexa.com/topsites/countries/TR sitesinden erişildi.
 • Vargo, C. J., Guo, L., McCombs, M., ve Shaw, D. L. (2014). Network issue agendas on twitter during the 2012 u.s. presidential election. Journal of Communication, 64, 296–316.doi:10.1111/jcom.12089
 • van Praag, Jr. , P. ve van der Eijk, C. (1998). News content and effects in anhistoric campaign. Political Communication, 15(2), 165-183, doi.org/10.1080/10584609809342364
 • Vodinalı, S. ve Çötak, N.A. (2015). Siyasal propaganda bağlamında siyasal reklamlar:2015 Türkiye genel seçimlerinde AKP/CHP/MHP Partileri TV reklamları üzerine bir değerlendirme. Global Media Journal TR Edition, 6(11), 497-531.
 • Woodly, D.(2007). New competencies in democratic communication? Blogs, agenda setting and political participation.Public Choice, 134, 109–123, Doi: 10.1007/s11127-007-9204-7
 • Yakubu, B. A. (2015). İkinci aşama gündem belirleme çalışması: 2012 Gana genel seçimlerindeki siyasal kampanyaların gazete haberlerinde çerçevelenmesi.Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi Sosyal BilimlerEnstitüsü, Eskişehir.
 • Yaşin, C. (Der.) (2008). gündem belirleme kuram ve araştırmalarının tarihsel gelişimi, gündem belirleme kuram ve araştırmaları. Ankara: Yargı Yayınevi.
 • Yaylagül, L. (2014).Kitle iletişim kuramları: egemen ve eleştirel yaklaşımlar.Ankara: Dipnot Yayınları.
 • Yumlu, K. (1994). Kitle iletişim kuram ve araştırmaları. İzmir: Nam Yayınları.
 • Yüksel, E. (2007). Kamuoyu oluşturma ve gündem belirleme kavramları nerede kesişmekte, nerede ayrılmaktadır? Sosyal Bilimler Dergisi, 1, 571-586.
 • Yüksel, E. (2001).Medyanın gündem belirleme gücü. Konya: Çizgi Kitabevi.
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-7269-0923
Yazar: Emine ŞAHİN (Sorumlu Yazar)
Kurum: GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-9028-7989
Yazar: Özlem DUĞAN
Kurum: UŞAK ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-6139-5497
Yazar: Adil BİCAL
Kurum: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Mart 2019

APA Şahi̇n, E , Duğan, Ö , Bi̇cal, A . (2019). 2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri Bağlamında Siyasal Reklamlar, Twitter ve Haber Gündemi Benzerlik Analizi . OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi , 10 (17) , 1262-1303 . DOI: 10.26466/opus.522288