Yıl 2019, Cilt 10 , Sayı 17, Sayfalar 2271 - 2298 2019-03-31

A Comparative Approach to Kurdish Question: Mızgin, Nubihar and Köprü
Kürt Sorununa Karşılaştırmalı Bir Yaklaşım: Mızgin, Nubihar ve Köprü

Erdal AYDIN [1]


Kurts share common homeland and destiny with Turks through peace, security and loyalty for hundreds of years. Since the last period of the Ottoman State, it has been aimed to harm the fate of brotherhood by provoking a sense of ethnic nationalism by international forces. It is more important than anytime to have close relationship with Kurds scattered to neighbor geography including Iraq, Iran and Syria in the sense of the survivability of Turkish Republic. It is a cause of losing for Turkey and Kurds to approach Kurdish subject from the PKK and YPG terrorist organizations which are instruments by hands of international super forces. Kurdish nationality will critically be elaborated in this article by comparing three journals, Mızgin, Nubihar and Köprü. Although these three journals give significant references to Said Nursi in the context of Kurds and Kurdish nationality but arrives different results and solutions for the subject. Nubihar published in Kurdish language has crucial roles for conservative Kurdish movements in late Turkish politics especially in the era of Özal which is important period for democratization of Turkey. Journal Mızgin appeared during 2004 and 2011 encountering in the era of AK Party to fallow Kurdish Islamic Revolution in the eastern and southeastern districts. Journal of Köprü by patronage of Yeniasya community is fallowing a democratic way to solve Kurdish question as well as chronical social problems of Turkey. The journal and Yeniasya community are divided and dissolved many times in the era of AK Party. Today, the ideas of Nursi aiming unity of Islamic World under Turkish leadership may be very vital since he is a significant authority for three journals as well as Kurds and conservatives. In this study, we analyze three journals to see their approaches to Kurdish nationality in the sense of identity and education in the mother language as well as their response to secular system.

Kürtler yüzyıllardır Türklerle birlikte huzur, güven ve sadakat içinde ortak kaderi bu vatanda paylaşıyorlar. Osmanlı’nın son döneminden itibaren uluslararası güçler tarafından etnik milliyetçilik duygusu telkin edilerek bu kader kardeşliğine zarar verilmek hedeflenmiştir. Türkiye Cumhuriyeti’nin bekası açısından komşu coğrafyada Irak, İran ve Suriye’ye dağılmış Kürtlerle olan yakınlık her zamankinden daha ziyade önem arz etmektedir. PKK ve YPG gibi uluslararası güçlerin maşası olmuş terörist örgütler üzerinden Kürt realitesine yaklaşılması herkesim açısından kayıplara sebep olacaktır. Bu çalışmada Kürt sorunu Mızgin, Nubihar ve Köprü dergileri üzerinden karşılaştırmalı ve eleştirel bir yaklaşımla ele alınacaktır. Bu üç dergi her ne kadar çıkış noktası olarak Kürtler ve Kürt sorunu üzerine Said Nursi’den önemli referans alıyorlarsa da nihayetinde mevzuya dair çok farklı sonuçlara ulaşmaktadırlar. Kürtçe yayın yapan Nubihar dergisi Özal dönemindeki demokratik açılımlarla birlikte muhafazakâr Kürt hareketi içerisinde yakın siyasi tarihimizde önemli bir yere sahiptir. Mızgin AK Parti dönemine denk gelen 2004 ile 2011 yılları arasında yayınlanan ve daha çok Doğu ve Güneydoğu bölgesinde Kürdistan İslami Devrim hareketini takip eden bir dergi olarak karşımıza çıkmıştır. Köprü dergisi ise daha çok Yeni Asya ekolü bünyesinde demokratik siyasal sistem içerisinde Kürt sorunu başta olmak üzere kronik toplumsal sorunların çözümünü savunmaktadır. AK Parti döneminde dergi ve Yeni Asya ekolü defaatle kırılmalar, bölünmeler yaşadı. Üç dergi başta olmak üzere Kürtler ve “dindar toplum” kesimleri için önemli bir referans olan Nursi’nin Türklerin liderliğinde İslam dünyasındaki birlikteliği hedefleyen düşünceleri güncel koşullarda mevcut sorunlara bazı çözüm önerileri sunma potansiyeline sahiptir. Bu araştırmada ilgili dergilerin kimlik ve anadilde eğitim bağlamında Kürt milliyetçiliğine yaklaşımlarıyla birlikte seküler sisteme karşı duruşları analiz edilecektir. 

 • Aksakal, H. (2010). Jitem, kaset ya da kirli siyaset skandalı. Mızgin, 72, 18-20.
 • Aksakal, H. (2010). Yabancılaşma (alinasyon) ve Kürdistan örneği. Mızgin, 74, 30-32.
 • Altıntaş, R. (2006). Anarşinin yegâne ilacı: dindarlık, Köprü, 94, 97-104.
 • Aydeniz, V. (2011). Bediüzzaman Sad-i Nursi’nin Kürt aydınlarıyla olan ilişkileri. Süleyman Çevik (Ed.). Vefatının 50. Yılında Said Nursi Sempozyumu. İstanbul: Nubihar, s.361.
 • Aydın, E. (2018a). Bediüzzaman Said Nursi’nin siyasete yaklaşımının değerlendirilmesi. EKEV Akademi, 22, 74, 57-82.
 • Aydın, E. ve Can Atmaca, A. (2018b). Adem-i Merkeziyet Fikrine Bediüzzaman Said Nursi’nin Kürd Muhitinin Yerel Vasıfları Açısından Yaklaşımının Değerlendirilmesi. Kent Akademisi, 11(2), 332-344.
 • Bakkal, A. (2006). Terörizmin sebep ve çareleri. Köprü, 94, http://www.koprudergisi.com/index.asp?Bolum=EskiSayilar&Goster=Yazi&YaziNo=753 adresinden 06.01.2019 tarihinde erişilmiştir. Beşikçi, İ. (2010). Cumhuriyet kürtlere ne kazandırdı? Mızgin,74, 6-9.
 • Coşkun, V. (2011). Said-i Nursiye göre düşünce ve ifade özgürlüğü. Süleyman Çevik (Ed.), Vefatının 50. Yılında Said Nursi Sempozyumu. İstanbul: Nubihar, s.242-244.
 • Demir, N. (2007). Güneydoğu sorunu. Köprü, 98, 217-221.
 • Dılgeş, S. (2010). 21. Yüzyılda daha güçlü olabilmek için ve kardeşçe bir yaşam için çözüm: Federasyon, Mızgin, 71, 7-11.
 • Dılgeş, S. (2010). Türkiye’deki iktidar savaşında Kürtler ve İslam’ın rolü. Mızgin, 73, 12-15.
 • Duman, M . (2018). II. Dünya savaşı sonrasında dış politikada doğrultusunda gelişen kültürel bir ittifak: Halkevleri ve İngiliz kültür heyeti. Bitlis Eren Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Akademik İzdüşüm Dergisi, 3(3), 57-73.
 • Duran, B. (2009). Endüstri sonrası sivil toplumda ittihad-ı İslam. Köp-rü, 108, s.23-53.
 • Duran, B. (2008). Nursi’de devlet algısı. Köprü, 103, 35-51.
 • Ertaş, İ. (2010a). İman deryasından gelen Mızgin 7. Yılında. Mızgin, 71, 3-6.
 • Ertaş, İ. (2010b). Kürt düşün aydınlanması ve Mızgin’in tarihsel rolü. Mızgin, 74, 17-22.
 • Eryıldırım, E. (2011) Said-i Nursi’de toplum tasavvuru: Alternatif bir aydınlanma mı? Süleyman Çevik (Ed.). Vefatının 50. Yılında Said Nursi Sempozyumu. İstanbul: Nubihar, s.404-406.
 • Gündoğdu, M . (2016). Namık Kemal’in Selimiyye Adlı Naziresinde İttihâd-I İslam Hedefi. RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, (7), 63-75.
 • Kasar, V. (2009). Ehl-i imanı birbirine bağlayan nurani rabıtalar. Köprü, 108, 93-107.
 • Köseoğlu Y. ve Al H. (2013), Bir Siyasal Propaganda Aracı Olarak Sosyal Medya, Akademik İncelemeler Dergisi, 8(3), 103-25.
 • Nursi, B.S. (2010a). Asar-ı Bediiyye. İstanbul: Envar Neşriyat.
 • Nursi, B.S. (2010b). Emirdağ Lahikaları I. İstanbul: RNK.
 • Nursi, B.S. (2010c). Şualar. İstanbul: RNK.
 • Nursi, B.S. (2010d). Emirdağ II. İstanbul: RNK.
 • Nursi, B.S. (2010e). Tarihçe-i Hayat. İstanbul: RNK.
 • Nursi, B.S. (2010f). Lem’alar. İstanbul: RNK.
 • Nursi, B.S. (2010g). Mektubat. İstanbul: RNK.
 • Nursi, B.S. (2010h). Sözler. İstanbul: RNK
 • Nursi, B.S. (2010ı). Mesnevi-yi Nuriye. İstanbul: RNK.
 • Nursi, B.S. (2010i). Kastamonu. İstanbul: RNK.
 • Özbek, Z. (2011). Eski Said ve Yeni Said kavramları üzerinde bir değerlendirme. Süleyman Çevik(Ed.). Vefatının 50. Yılında Said Nursi Sempozyumu. İstanbul: Nubihar, s.17-25.
 • Özgel, İ. (2015) Çağdaş Tefsir Yönelişleri Açısından Bediüzzaman Said Nursî’nin Tefsir Yöntemi (Şuhûdî Tefsir). EKEV Akademi Dergisi, 61, 299-321.
 • Özkul, O. (2008). Said Nursi’nin demokrasi düşüncesine katkısı ya da demokrasinin ontolojisi. Köprü, 104, 22-27.
 • Süleyman Çevik ile söyleyişi, www.ilkehaber.com/haber/suleyman-cevikle-soyleyisi-1.-bolum-6855.htm (03-09-2018).
 • Şengül, S. (2011). Osmanlı-Cumhuriyet eğitim modernleşme projeleri ve Medresetü’z-Zehra karşılaştırmalı bir analiz. Süleyman Çe-vik (Ed.). Vefatının 50. Yılında Said Nursi Sempozyumu, İstanbul: Nubihar, s.206-215.
 • Tekin, O. (2011). Dünden bugüne Risale-i Nur hareketinde değişim. Süleyman Çevik (Ed.). Vefatının 50. Yılında Said Nursi Sempozyumu, İstanbul: Nubihar, s.78-82.
 • Torun, İ. ve Koni, H. Said Nursi’nin düşünce ve tutumunda İslamcılık, Milliyetçilik ve Muhafazakarlık. Muhafazakâr Düşünce Dergisi, 11(43), 213-35.
 • Tunç, O. (2011). Said Nursi’nin Medresetü’z-Zehra projesi. Süleyman Çevik (Ed.). Vefatının 50. Yılında Said Nursi Sempozyumu. İstanbul: Nubihar, s.189-197.
 • Tursun, D. (2010). Türk ve Kürt halklarında düşünsel altyapı analizi. Mızgin, 72, 8-12.
 • Yalman, H. (2002). İyi bir Müslüman; İyi bir insan, iyi bir demokrattır. Köprü, 80, 10-17.
 • Yıldız, A. (2016). Ne mutlu Türküm diyebilene. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Yılmaz, M.K. (2007). Doğu ve Güneydoğu’nun temel sorunu. Köprü, 98, 119-32.
 • Zınar, M. (2011). Said-i Kürdi ve Kürt meselesi. Süleyman Çevik (Ed.). Vefatının 50. Yılında Said Nursi Sempozyumu. İstanbul: Nubihar, s.133-145.
 • Ferşadoğlu, A. http://www.haber7.com/siyaset/haber/264353-cocuklarimizi-dpye-ikna-edemedik (11-12-2018).
Birincil Dil tr
Konular Siyasi Bilimler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-1054-7782
Yazar: Erdal AYDIN (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Mart 2019

APA Aydın, E . (2019). Kürt Sorununa Karşılaştırmalı Bir Yaklaşım: Mızgin, Nubihar ve Köprü . OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi , 10 (17) , 2271-2298 . DOI: 10.26466/opus.522993