Yıl 2019, Cilt 10 , Sayı 17, Sayfalar 904 - 922 2019-03-31

Lise Öğrencilerinin Sosyal Görünüş Kaygı Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi
An Investigating the Levels of Social Appeaarance Anxiety of High School Students in Terms of Various Variables

Bünyamin ÇETİNKAYA [1] , Fikret GÜLAÇTI [2] , Zeynep ÇİFTCİ [3]


Bu araştırmada lise öğrencilerinin sosyal görünüş kaygı düzeyleri ile cinsiyet, okul, anne ve baba öğrenim durumları, algılanan sosyo-ekonomik düzey, kardeşler arasındaki doğum sırası, algılanan anne baba tutumu, arkadaş ilişkileri, okul başarısı, fiziksel görünüşün değerlendirmesi ve özgüven düzeyi değişkenleri arasında anlamlı bir fark olup olmadığı araştırılmıştır. Bu amaç doğrultusunda çalışmaya Erzincan İli Refahiye İlçesinde farklı liselere devam etmekte olan 115 (64 kız, 51 erkek) öğrenci katılmıştır. Doğan (2011) tarafından Türkçeye uyarlanan "Sosyal Görünüş Kaygısı Ölçeği Ergen Formu" kullanılmıştır. Ayrıca araştırmacı tarafından “Kişisel Bilgi Formu” hazırlanmış ve uygulanmıştır. Bu araştırma tarama modelinde betimsel bir çalışmadır. Verilerin analizinde t-testi ve Tek Yönlü Varyans Analizi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda özgüven düzeyine göre sosyal görünüş kaygısı puanları arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark olduğu görülmüştür. Özgüveni düşük olan öğrencilerin sosyal görünüş kaygısı özgüveni yüksek olan öğrencilerden anlamlı bir şekilde fazladır. Sosyal görünüş kaygısı fiziksel görünüş değerlendirmelerine göre istatistik açıdan anlamlı bir farklılık göstermektedir. Fiziksel görünüşünü, hiç beğenmeyen öğrencilerin sosyal görünüş kaygısı puan ortalamalarının, biraz beğenen, kararsız olan, oldukça beğenen ve çok beğenen öğrencilerin puan ortalamalarından anlamlı şekilde yüksek olduğu görülmüştür.   Sosyal görünüş kaygısı arkadaş ilişkilerine göre istatistik açıdan anlamlı bir farklılık göstermektedir. Arkadaşlarıyla olan ilişkilerini tanımlamada kararsız olanların ortalamaları, iyi ve çok iyi olarak tanımlayanların ortalamalarından anlamlı şekilde yüksek olduğu görülmüştür. Kalan değişkenlerin anlamlı bir fark göstermediği bulunmuştur.

The study aimed to investigate if there is a significant difference between the anxiety level of high school students and  the variables of gender, school, education status of mother and father, perceived socioeconomic status, the birth order among siblings, perceived mother and father attitude, relationship between friends, school success, the evaluation of physical appearance and the level of self-esteem. With this purpose the research has been carried out on 115 high school students (64 girls, 51 boys) who are students from different high schools in the province of Refahiye / Erzincan. Social Appearance Anxiety scale Adolescent From which is translated into Turkish by Doğan (2011) is used. In addition, Personal Information From is prepared  and used by the researcher. This investigation is a descriptive research in the scanning model.  T-test and simple correlation analyzes have been used to collect the data of the research. The results of the research have been revealed that there is a significant differentiation between the social appearance anxiety and the self-esteem. The students with low self-esteem have much more social appearance anxiety than the students with high sels-esteem. According to the evaluations of physical appearance, social appearance anxiety is indicated a statistically significant difference. It is seen that the average point of students who do not like their physical appearance is significantly higher than the average point of students who likes a little, who is hesitant , who likes much and who likes very much. According to friendship relations social appearance anxiety is indicated a statistically significant difference. The ones whose relationship with their friends is somewhat in defining is statistically higher than the ones who defines as very much and extremely. There is no statistically significant difference between the other variables.

 • Adams, J. F. (1995), Ergenliği anlamak, Ankara: İmge yayınları.
 • Alemdağ, S. (2013). Öğretmen adaylarında fiziksel aktiviteye katılım, sosyal görünüş kaygısı ve sosyal öz-yeterlik ilişkisinin incelenmesi. Yayımlanmamış doktora tezi. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
 • Alımcı, D. (2018). Ortaokul öğrencilerinin akran zorbalığı ve sosyal görünüş kaygıları ile kendine saygıları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, İstanbul.
 • Amil, O. ve Bozgeyikli, H. (2015). Investigating the relationship between social appearance anxiety and loneliness of turkish university youth. Journal of Studies in Social Sciences, 11(1), 68–96.
 • Archer, S. L. (1989), The status of ıdentity: Reflections on the weed for ıntervention, Journal of Adolescent, 12, 345-359
 • Cash T. F. (1989). Body-image affect: Gestalt versus summing the parts. Perceptual and Motor Skills, 69, 17–18.
 • Cash, T. F. (2004). Body image: Past, present and future, body image. An International Journal of Research, 1, 1-5.
 • Çakmak, E. (2018). Üniversite öğrencilerinin sosyal medya kullanım düzeyleri ile sosyal görünüş kaygısı arasındaki ilişkinin farklı değişkenler açısından değerlendirilmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Beykent Üniversitesi, İstanbul.
 • Çınar, H. ve Keskin, N. (2015). Öğrencilerin sosyal görünüş kaygısının öğrenim yeri tercihlerine etkisi. Electronic Journal of Vocational Colleges, 14, 457-465.
 • Dinç Altun, M. (2016). Lise öğrencilerinin sosyal görünüş kaygıları. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. On dokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun.
 • Doğan, T. (2010). Sosyal Görünüş Kaygısı Ölçeği’nin (SGKÖ) Türkçe uyarlaması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 39(39), 151-159.
 • Doğan, T. (2009). Bilişsel ve kendini değerlendirme süreçlerinin sosyal anksiyete açısından incelenmesi. Yayımlanmamış doktora Tezi, Sakarya Üniversitesi, Sakarya.
 • Hagger, S. Martin ve Stevenson, Andy (2010). Social physique anxiety and physical self-esteem: Gender and age effects. Psychol and Health, 25, No.1, (89-110).
 • Hart, T. A., Flora, D. B., Palyo, S. A., Fresco, D. M., Holle, C. ve Heimberg, R. G. (2008). Development and examination of ehe social appearance anxiety scale. Assessment, 15(1), 48-59. doi: 10.1177/1073191107306673
 • Işıkol-Özge, F. (2013). İlköğretim II. kademe öğrencilerinin sosyal görünüş kaygıları ile benlik saygıları arasındaki ilişkinin incelenmesi (Üsküdar ilçesi örneği). Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Yeditepe Üniversitesi, İstanbul.
 • Karasar, N. (1995). Bilimsel araştırma yöntemi, Ankara: 3A Araştırma Eğitim Danışmanlık Ltd.
 • Kılıç, M. ve Karakuş, Ö. (2016). Üniversite öğrencilerinin sosyal görünüş kaygıları ile benlik saygıları ve yalnızlık düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Journal of Human Sciences, 13(3), 3837-3852. doi:10.14687/jhs.v13i3.4054
 • Leary, M. R. ve Kowalski, R. M. (1995). Social anxiety, Guilford: New York.
 • Moe, B. (1999). Understanding the causes of a negative body ımaje. Newyork: The Rozen Publishing Group, Inc.
 • Moreno, J. A. ve Cervelló, E. (2005). Physical self-perception in spanish adolescents: Effects of gender and involvent ın physical activity. Journal of Human Movement Studies, 48, 291-311.
 • Rosenblum, G. D. ve Lewis, M. (1999). The relations among body image, physical attractiveness, and bady mass in adolescence, Child Development,70, 50-64.
 • Şahin, E., Barut, Y. ve Ersanlı, E. (2013). Sociodemographic variables in relation to social appearance anxiety in adolescents. The International Journal of Social Sciences, 15 (1), 56–63
 • Telli, E. ve Ünal, Z. (2016). Üniversite öğrencilerinin sosyo-demografik özelliklerine göre sosyal görünüş kaygısı: Bir alan araştırması. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(15), 134-146.
 • Tiegman, M. (2004). Body image across the adult life span: Stability and change. Body Image, 1 (1); 29-41.
 • Yousefi, B., Hassani, Z. ve Shokri, O. (2009). Reliability and factor validity of the 7- Item Social Physique Anxiety Scale (SPAS-7) among university students in Iran. World Journal of Sport Sciences 2, Number. 3, 201-204.
 • Yüceant, M. (2013). Beden eğitimi öğretmen adaylarının sosyal görünüş kaygılarının farklı değişkenler açısından incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Aksaray Üniversitesi, Aksaray.
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-8435-5885
Yazar: Bünyamin ÇETİNKAYA (Sorumlu Yazar)
Kurum: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-3200-1994
Yazar: Fikret GÜLAÇTI
Kurum: ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ANABİLİM DALI
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-9959-224X
Yazar: Zeynep ÇİFTCİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Mart 2019

APA Çeti̇nkaya, B , Gülaçtı, F , Çi̇ftci̇, Z . (2019). Lise Öğrencilerinin Sosyal Görünüş Kaygı Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi . OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi , 10 (17) , 904-922 . DOI: 10.26466/opus.523444