Yıl 2019, Cilt 10 , Sayı 17, Sayfalar 815 - 834 2019-03-31

Nutrisyonel Risk Değerlendirme Ölçeklerinin İstatistiksel Testlerle Karşılaştırılması
Comparison of Nutrision Risk Assessment Scales with Statistical Tests

Selim GÜNDÜZ [1] , Dilek DOĞAN [2] , Ezgi BAYRAKTAR [3]


Bu çalışmanın amacı, yatan hastaların nütrisyon risk değerlendirmesinde günümüzde yaygın olarak kullanılan Malnütrisyon Universal Tarama Aracı – MUST (Malnutrition Universal Screening Tool) ve Nutrisyonel Risk Tarama Aracı - NRS 2002 (Nutritional Risk Screening 2002) beslenme tarama ölçeklerinin sonuçlarının istatistiksel olarak karşılaştırılması ve aralarındaki uyumun araştırılmasıdır. Çalışma, T.C. Sağlık Bakanlığı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi görmekte olan 20 ile 90 yaş arası, 124’ü erkek, 96’sı kadın olmak üzere toplam 220 hasta ile gerçekleştirilmiştir. Katılımcılara uygulanan anket formunda, demografik sorular, antropometrik ölçümler ve NRS-2002 ile MUST beslenme tarama ölçeklerinde bulunan sorular yer almaktadır. Bireylerin beslenme durumlarının dağılımı açısından NRS-2002 ve MUST testleri arasında uyum olup olmadığı Kappa analizi ile test edilmiştir. Beslenme tarama ölçeklerinden elde dilen sonuçlar ile hastaların demografik özellikleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığın bulunup bulunmadığı da parametrik olmayan istatistiksel yöntemlerden Mann Whitney U ve Kruskal Wallis testleriyle analiz edilmiştir. Bireylerin beslenme durumlarının dağılımı açısından NRS-2002 ve MUST testleri arasında Kappa testinden elde edilen sonuçlara göre istatistiksel olarak anlamlı bir uyum bulunmuştur . Ayrıca, NRS-2002 skorları arttıkça MUST skorlarında da bir artış gözlemlenmiş ve dolayısıyla aralarında pozitif yönlü orta düzeyde bir ilişki olduğu belirlenmiştir (). Sonuç olarak bireylere uygulanan NRS-2002 ve MUST beslenme tarama testleri arasında bu çalışmada kullanılan örneklem için pozitif yönde bir korelasyonun olduğu ve istatistiksel olarak da anlamlı bir uyumun bulunduğu görülmüştür.

The aim of this study is to compare the results of MUST (Malnutrition Universal Screening Tool) and NRS-2002 (Nutritional Risk Screening 2002) nutritional screening scales which are widely used in nutritional risk assessment of inpatients and to investigate the harmony between them statistically. This study was carried out with a total of 220 people (124 male, 96 female) between the ages of 20 and 90 who were being treated in Republic of Turkey Ministry Of Health Adana Provincial Health Directorate Adana City Training and Research Hospital. Questionnaires applied to the participants include demographic questions, anthropometric measurements and questions found on the NRS-2002 and MUST nutrition screening scales. The Kappa analysis was used to determine whether there was a correlation between NRS-2002 and MUST tests for the distribution of nutritional status of individuals. In addition, the results obtained from dietary screening scales and whether there was a statistically significant difference between the demographic characteristics of the patients were analyzed with non-parametric statistical methods, Mann Whitney U and Kruskal Wallis tests. A statistically significant correlation was found between NRS-2002 and MUST tests in terms of distribution of nutritional status of individuals according to Kappa test results Furthermore, as the NRS-2002 scores increased, an increase in MUST scores was observed and a positive correlation  was observed between them (). As a result, there was a positive correlation between NRS-2002 and MUST nutrition screening tests applied to individuals and there was a statistically significant correlation between the samples used in this study.

 • Bendich, A. (2009). Fundamentals of nutrition and geriatric syndromes. Bales, C.W., Ritchie, C.S., Wellman, N.S.(Ed.) Hand-book of Clinical Nutrition and Aging (s.65-235). New York Humana Press.4
 • Bolayır, B. (2014). Hospitalize hastalarda nutrisyonel değerlendirme testi NRS-2002'nin (Nutrıtıonal Risk Screenıng-2002) geçerlilik ve güvenilirliğinin değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Uzmanlık Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara.
 • Bonnefoy, M., Jauffret, M., Kostka, T., ve Jusot, J. F. (2002). Usefulness of calf circumference measurement in assessing the nutritional state of hospitalized elderly people. Gerontology, 48(3), 162-169.
 • Cederholm, T., Barazzoni, R., Austin, P., Ballmer, P., Biolo, G., Bischoff, S. C., ve Jensen, G. L. (2017). ESPEN guidelines on definitions and terminology of clinical nutrition. Clinical Nutri-tion, 36(1), 49-64.
 • Dervişoğlu, A., Tümer, G., Canbaz, S., Şenyürek, G., ve Malazgirt, Z. (2006). Cerrahi hastalarda malnütrisyon riski ve beslenme değerlendirilmesinde kullanılan farklı yöntemlerin karşılaştırılması. Türkiye Klinikleri Cardiovascular Sciences, 18(3), 206-210.
 • Elia M. (2003). Chairman and Editor. Screening for Malnutrition: A Multidisciplinary Responsibility. Development and Use of the ‘Malnutrition Universal Screening Tool’ (‘MUST’) for Adults. Malnutrition Advisory Group (MAG), a Standing Committee of BAPEN. Redditch, Worcs.: BAPEN.
 • Gündoğdu H. (2010). Malnütrisyon. Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği. İç Hastalıkları Dergisi, 17, 189-202.
 • Kaya, Ş. A. (2015). Farklı beslenme tarama testleri kullanılarak ameliyat öncesi gastrointestinal sistem kanserli hastaların beslenme durumunun değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Kondrup J, Rasmussen HH, Hamberg O, Stanga Z, Group AHEW. (2003). Nutritional risk screening (NRS 2002): A new method based on an analysis of controlled clinical trials. Clin Nutr. 22(3), 321-336.
 • Kondrup, J., Allison, S.P., Elia, M., Vellas, B., Plauth, M. (2003). ES-PEN Guidlines fo Nutrition Screening-2002. Clinical Nutrition, 22(4), 415-421.
 • Korfali G, Gündoğdu H, Aydintuğ S, et al. (2009). Nutritional risk of hospitalized patients in Turkey. Clin Nutr. 28(5), 533-537.
 • Kömürcü, Ş. (2004). Baş ve Boyun Kanserli Hastalarda Beslenme Problemi. KBB ve BBC Dergisi, 2(12), 101-108.
 • Lim, S.L., Ong, K.C.B., Chan, Y.H., Loke, W.C., Ferguson, M.,Daniels, L.(2012) Malnutrition and its impact on cost of hospitalization, length of stay, readmission and 3-year mortal-ity. Clinical Nutrition, 31(3), 345-350.
 • Pekcan, G. (2011). Beslenme Durumunun Saptanması. A. Baysal ve e. al. (Ed.). Diyet el kitabı (c. 5, s. 67-142). Ankara: Hatipoğlu Basım ve Yayım San. Tic. Ltd. Şti.
 • Pirlich M, Schütz T, Kemps M, Luhman N, Minko N, Lübke HJ, et al. (2005). Social risk factors for hospital malnutrition. Nutrition, 21, 295-300.
 • Norman, K., Pichard, C., Lochs, H., Pirlich, M. (2008). Prognostic impact of disease-related malnutrition. Clinical Nutrition, 27(1), 5-15.
 • Sobotka, L., ve Allison, S. P. (Eds.). (2011). Basics in clinical nutrition. Galen.
 • Sungurtekin, H., Sungurtekin, U., Hanci, V., ve Erdem, E. (2004). Comparison of two nutrition assessment techniques in hospitalized patients. Nutrition, 20(5), 428-432.
 • Yentür, E. (2011). Beslenme durumunun değerlendirilmesi. Klinik Gelişim, 24, 1-4.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-5289-6089
Yazar: Selim GÜNDÜZ (Sorumlu Yazar)
Kurum: ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-6988-9547
Yazar: Dilek DOĞAN
Kurum: ADANA ŞEHİR HASTANESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-7450-4370
Yazar: Ezgi BAYRAKTAR
Kurum: ADANA ŞEHİR HASTANESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Mart 2019

APA Gündüz, S , Doğan, D , Bayraktar, E . (2019). Nutrisyonel Risk Değerlendirme Ölçeklerinin İstatistiksel Testlerle Karşılaştırılması . OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi , 10 (17) , 815-834 . DOI: 10.26466/opus.523493