Yıl 2019, Cilt 10 , Sayı 17, Sayfalar 1179 - 1200 2019-03-31

Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Manipülatif Kullanımına İlişkin Tutumlarının ve İhtiyaçlarının İncelenmesi
Investigation of Attitudes and Needs of Manipulative Use of Middle School Mathematics Teachers

Hatice ÇETİN [1] , Serhat AYDIN [2] , Murat İbrahim YAZAR [3]


Bu çalışmada, ortaokul matematik öğretmenlerinin matematik derslerinde somut ve sanal manipülatif kullanımına ilişkin tutumlarının farklı değişkenler açısından incelenmesi ayrıca manipülatif kullanma ile ilgili ihtiyaçlarının belirlenmesi amaçlanmaktadır. Çalışmanın araştırma yöntemi tarama modelidir. Katılımcılar, farklı illerde görev yapan 152 ortaokul matematik öğretmeninden oluşmaktadır. Veri toplama aracı olarak, öğretmenlerin manipülatif kullanımına ilişkin tutumlarını belirlemek amacıyla Matematik Derslerinde Manipülatif Kullanımına ilişkin Tutum (MDMKİT) ölçeği kullanılmıştır. Ölçek, beş maddeden oluşan tek faktörlü bir yapıdadır. Veriler, betimsel ve anlam çıkartıcı istatistik yoluyla analiz edilmiştir. Verilerin normallik analizi yapılarak normal dağılım gösterdiği görülmüştür. Bu nedenle, t testi (ilişkisiz örneklemler için t testi), F testi (ilişkisiz örneklemler için iki faktörlü ANOVA) yapılarak problem cümlelerine yanıt aranmıştır. Yapılan analizler sonucunda elde edilen bulgular neticesinde, öğretmenlerin % 65,8’i manipülatif kullandıklarını belirtmişlerdir. Öğretmenler, en çok Sayılar ve İşlemler öğrenme alanında-Tamsayılar ve Kesirler alt öğrenme alanında (%30,2), daha sonra Geometri ve Ölçme öğrenme alanında- Geometrik Cisimler alt öğrenme alanında (%24,6) ve Cebir öğrenme alanında Cebirsel İfadeler – Eşitlik Denklem alt öğrenme alanlarında (%8,7) somut ve sanal manipülatiflere ihtiyaç duyduklarını ifade etmişlerdir. Bununla birlikte, öğretmenlerin hizmet içi eğitim alma durumlarına göre manipülatif kullanma ile ilgili tutumları arasında manidar bir fark saptanmamıştır (t=.503, p>.05). Ortaokul matematik öğretmenlerinin görev yeri ve kıdem yılı değişkenlerinin ortaokul matematik öğretmenlerinin manipülatif ile ilgili tutumlarını etkileyen bir faktör olarak bulunmamıştır (=.667; p>.05)

In this study, it is aimed to investigate the attitudes of middle school mathematics teachers regarding concrete and virtual manipulative use in terms of different variables and also to determine their needs related to manipulative use. The research method of the study is the survey model. Participants consisted of 152 middle school mathematics teachers working in different provinces. In order to determine the attitudes of the teachers towards manipulative use, Attitude towards Manipulative Use in Mathematics Courses (ATMUMC) scale was used. The scale has a single factor structure consisting of five items. Data were analyzed by descriptive and meaningful statistics. Normal analysis of the data was performed by making normality analysis. For this reason,  t test (t test for independent samples), F test (two-factor ANOVA for independent samples) were searched for problem sentences. As a result of the analyses, 65.8% of teachers stated that they used manipulative. Teachers in the subject of the most Numbers and Operations- Integers and Fractions (30.2%), then in the field of Geometry and Measurement learning - Geometrical Objects (24.6%) and Algebra – Equation (8.7%) stated that they needed concrete and virtual manipulatives. In additon, there was no significant difference between the attitudes of the teachers regarding the use of manipulative according to their in-service training status (t = .503, p> .05). It was not found that middle school mathematics teachers' place of duty and seniority year variables with the middle school mathematics teachers' attitudes towards manipulative (=.667; p>.05)

 • Aydın, S. (2016). More sustainable orientation profiles in beliefs about the nature of mathematics. 14th International JTEFS/BBCC Conference Sustainable Development, Culture, Education Innovations and Challenges of Teacher Education for Sustainable Development. May, 12 – 14, 2016, Konya, TURKEY.
 • Aydoğdu- İskenderoğlu, T., Türk, Y. ve İskenderoğlu, M. (2016). İlköğretim matematik öğretmeni adaylarının somut materyalleri tanıma-kullanma durumları ve matematik öğretiminde kullanmalarına yönelik özyeterlikleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,39,1-15.
 • Aydoğmuş, B. S. (2010). Matematik öğretmenlerinin öğretim yazılımlarından yararlanma konusundaki görüşleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Baki, A., Kosa, T., ve Guven, B. (2011). A comparative study of the effects of using dynamic geometry software and physical manipulatives on the spatial visualisation skills of pre-service mathematics teachers. British Journal of Educational Technology, 42(2), 291–310. https://doi.org/10.1111/j.1467-8535.2009.01012.x
 • Boggan, M., Harper, S., & Whitmire, A. (2010). Using manipulatives to teach elementary mathematics. Educational Research, 3, 1–6. Retrieved from http://www.aabri.com/manuscripts/10451.pdf
 • Bohan, H. J., & Shawaker, P. B. (1994). Using manipulatives effectively: A drive down rounding road. Arithmetic Teacher, 41(5), 246–249.
 • Bozkurt, A., ve Polat, M. (2011). Sayma pullarıyla modellemenin tam sayılar konusunu öğrenmeye etkisi üzerine öğretmen görüşleri. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 10(2), 787-801.
 • Bozkurt, A. ve Akalın, S. (2010). Matematik öğretiminde materyal geliştirmenin ve kullanımının yeri, önemi ve bu konuda öğretmenin rolü. Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, 47-56.
 • Bryman, A., & Cramer, D. (2001). Quantitative data analysis with SPSS release 10 for Windows. Routledge, New York.
 • Büyüköztürk, Ş. (2007). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı: Istatistik, araştırma deseni, spss uygulamaları ve yorum. (Yedinci Baskı). Ankara: PEGEM A Yayıncılık.
 • Comrey, A. L. & Lee, H. B. (2013). A first course in factor analysis. Routledge, New York.
 • Çakıroğlu, E., ve Tuncay, B. (2007). Turkish pre-service teachers’ views about manipulative use in mathematics teaching: The role of field experience and methods course. In The Enterprise of Education (pp. 275–289).
 • Clements, D. H., & McMillen, S. (1996). Rethinking concrete manipulatives. Teaching Children Mathematics, 85(2), 270–279.
 • Durmuş S., ve Karakirik, E. (2006). Virtual manipulatives in mathematics education - research paper. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 5(1), 117–123. Retrieved from http://plaza.ufl.edu/-youngdj/talks/vms.htm
 • Enochs, L. G., Smith, P. L., & Huinker, D. (2000). Establishing factorial validity of the mathematics teaching efficacy beliefs instrument. School Science and Mathematics, 100(4), 194-202.
 • Gilbert, R. K., & Bush, W. S. (1988). Familiarity, availability, and use of manipulative devices in mathematics at the primary level. School Science and Mathematics, 88(6), 459-469.
 • Gökmen, A., Budak, A., ve Ertekin, E. (2016). İlköğretim Öğretmenlerinin matematik öğretiminde somut materyal kullanmaya yönelik inançları ve sonuç beklentileri. Kastamonu Education Journal, 24(3), 1213-1228.
 • Hynes, M. C. (1986). Selection criteria. Arithmetic Teacher, 33(6), 11-13.
 • Johnson, V. M. (1993). Manipulative materials in mathematics instruction: Addressing teacher reluctance. Retrieved from http://scholar-works.lib.csusb.edu/etdproject%0Ahttp://scholarworks.lib.csusb.edu/etd-project/636
 • Kelly, A. C. (2006). Using manipulatives in mathematical problem solving: A performance-based analysis. The Montana Mathematics Enthuasiast, 3(2), 184–193.
 • Kılıç, H., Pekkan, Z. T., ve Karatoprak, R. (2013). Materyal kullanımının matematiksel düşünme becerisine etkisi/the effects of using materials on mathematical thinking skills. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 9(4), 544-556.
 • Kutluca, T., ve Birgin, O. (2007). Doğru denklemi konusunda geliştirilen (BDÖ) materyali hakkında matematik öğretmeni adaylarının görüşlerinin değerlendirilmesi (Assessment of Views of Members in Mathematic Teaching on Computer Aided Teaching material developed for Equation of Line). Gazi University, Faculty of Education Journal, 27, 81-97.
 • Mcintosh, G. V. (2013). Testing Instrumentation validity for measuring teachers’ attitudes toward manipulative use in the elementary classroom. The Journal of Infectious Diseases, 208 (10), NP. https://doi.org/10.1093/infdis/jis909.
 • Moyer, P. S., Bolyard, J. J., & Spikell, M. A. (2002). What are virtual manipulatives. National Council of Teachers of Mathematics, 8(6), 372–377. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1108/175062007-10779521
 • Mutluoğlu, A. ve Erdoğan, A. (2017). Ortaokul 6. Sınıf matematik dersi için bir sanal manipülatif takımının geliştirilmesi. II. International Academic Reseach Congress, 19-22 Ekim, Antalya.
 • National Council of Teachers of Mathematics (Ed.). (2000). Principles and standards for school mathematics (Vol. 1). National Council of Teachers of Mathematics.
 • Önal, N., ve Çakır, H. (2016). Ortaokul matematik öğretmenlerinin matematik öğretiminde bilişim teknolojileri kullanımına ilişkin görüşleri. Mersin University Journal of the Faculty of Education, 12(1).
 • Özdemir, E. (2008). Sınıf öğretmeni adaylarının matematik öğretiminde materyal kullanımına ilişkin bilişşel becerileri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35(1971), 362–373.
 • Ross, C. (2008). The effect of mathematical manipulative materials on third grade students’ participation, engagement, and academic performance. Master Thesis, University of Central Florida.
 • Ross, R., & Kurtz, R. (1993). Making manipulatives work: A strategy for success. Arithmetic Teacher, 40(5), 254–257.
 • Sowell, E. J. (1989). Effects of manipulative materials in mathematics instruction. Journal for Research in Mathematics Education. https://doi.org/10.2307/749423
 • Swan, P., & Marshall, L. (2010). Manipulative materials introduction. Apmc, 15(2), 13–19.
 • Swars, S. L. (2005). Examining perceptions of mathematics teaching effectiveness among elementary preservice teachers with differing levels of mathematics teacher efficacy. Journal of instructional Psychology, 32(2), 139-148.
 • Şekercioğlu, G. (2009). Çocuklar için benlik algısı profilinin uyarlanması ve faktör yapısının farklı değişkenlere göre eşitliğinin test edilmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Şencan, H. (2005). Sosyal ve davranışsal ölçümlerde güvenilirlik ve geçerlilik. (Birinci Baskı). Ankara: Seçkin Yayınları.
 • Tutak, T., Aydoğdu, M., ve Erşen, A. N. (2014). Materyal destekli matematik öğretiminin ortaokul 6. sınıf öğrenci başarısına ve tutumuna etkisi. Turkish Journal of Educational Studies, 1(3), 166-185.
 • Tütek, H., ve Gümüşoğlu, Ş. (2008). İşletme istatistiği. Ankara: Beta Basım Yayım Dağıtım.
 • Ünlü, M. (2017). Pre-Service mathematics teachers ’ views about using instructional materials in mathematics lessons. Eğitimde Kuram ve Uygulama Journal of Theory and Practice in Education, 13(1), 10–34.
 • Uribe-Flórez, L. J., & Wilkins, J. L. M. (2017). Manipulative use and elementary school students’ mathematics learning. International Journal of Science and Mathematics Education, 15(8), 1541–1557. https://doi.org/10.1007/s10763-016-9757-3
 • Yazlık, D. Ö. (2018). Öğretmenlerin matematik öğretiminde somut öğretim materyali kullanımına yönelik görüşleri. OPUS- Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 8(15), 775-805. DOI: 10.26466/opus.417200.
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-0686-8049
Yazar: Hatice ÇETİN (Sorumlu Yazar)
Kurum: NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-4341-2913
Yazar: Serhat AYDIN
Kurum: KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-3259-2552
Yazar: Murat İbrahim YAZAR
Kurum: KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Mart 2019

APA Çeti̇n, H , Aydın, S , Yazar, M . (2019). Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Manipülatif Kullanımına İlişkin Tutumlarının ve İhtiyaçlarının İncelenmesi . OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi , 10 (17) , 1179-1200 . DOI: 10.26466/opus.525024