Yıl 2019, Cilt 10 , Sayı 17, Sayfalar 1201 - 1228 2019-03-31

Determination of Pre-Service Science Teachers’ Perception of the Science Curriculum by Mind Maps
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı Algılarının Zihin Haritaları ile Belirlenmesi

Cezmi ÜNAL [1] , Aykut Emre BOZDOĞAN [2]


The purpose of this study was to determine how the science curriculum, which was updated in 2018, was constructed in the minds of pre-service science teachers. Within this scope, mind maps drawn by pre-service science teachers were examined to reveal their thoughts about what content the science curriculum contains and which aspects of the curriculum are better understood and considered more important. In the study phenomenology was used as a qualitative research design. The participants of the study consisted of 41 pre-service science teachers, 32 of whom were female and 9 were male, studying in science education department. In the analysis of data, content analysis that is one of the methods of qualitative data analysis was used. Themes, sub-themes and codes were formed by taking into consideration the relation of the expressions of the teachers in mind maps with the science curriculum. The findings were presented within the framework of 6 themes with tables. When the findings of the study were examined, it was seen that almost all of the pre-service science teachers participating in the study reflected the skills intended by the curriculum to their mind maps. It was determined that more than half of the pre-service teachers included information about the structure of the program, its special aims, strategy and method in the mind maps. The general perspective of the curriculum and the information on the measurement and evaluation approach were used relatively less in the mind maps.

Bu araştırmanın amacı 2018 yılında güncellenen Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı’nın fen bilgisi öğretmen adaylarının zihinlerinde nasıl yapılandırıldığını tespit etmektir.  Bu kapsamda fen bilgisi öğretmen adaylarının öğretim programının hangi yönlerini daha iyi kavradıkları ve daha önemli gördükleri, hangi içeriğe sahip olduğu konusundaki düşüncelerini açığa çıkartmak için yaptıkları zihin haritaları incelenmiştir. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden olgubilim kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Fen Bilgisi Öğretmenliği programında öğrenim gören 32’si kadın, 9’u erkek toplam 41 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Verilerin analizinde nitel veri analiz yöntemlerinden içerik analizi kullanılmıştır. Öğretmen adaylarının zihin haritalarında yer alan ifadelerin öğretim programı ile ilgisi göz önünde bulundurularak temalar, alt temalar ve kodlar oluşturulmuştur. Bulgular oluşturulan 6 tema çerçevesinde tablolar halinde sunulmuştur. Araştırmanın bulguları incelendiğinde araştırmaya katılan öğretmen adaylarının neredeyse tamamına yakınının programın kazandırdığı becerileri zihin haritalarına yansıttığı görülmüştür. Öğretmen adaylarının yarısından fazlasının programın yapısı, özel amaçları, stratejisi ve yöntemi hakkındaki bilgilere zihin haritalarında yer verdiği tespit edilmiştir. Programın genel perspektifi ve ölçme değerlendirme yaklaşımına dair bilgiler zihin haritalarında nispeten daha az kullanılmıştır.

 • Abi-El-Mona, I. ve Adb-El-Khalick, F. (2008). The influence of mind mapping on eighth graders’ science achievement. School Science and Mathematics, 108(7), 298-312.
 • Akdeniz, A. R., Yiğit, N. ve Kurt, Ş. (2002). Teachers opinions related to new science teaching curricula. 5. National Science and Mathematics Education Congress Proceedings Book. 400-406, ODTÜ, Ankara, Turkey.
 • Akınoğlu, O. ve Yaşar, Z. (2007). The effects of note taking in science education through the mind mapping technique on students’ attitudes, academic achievement and concept learning. Journal of Baltic Science Education, 6(3), 3443.
 • Altınok, M.A. ve Tunç, T. (2013). Comparative analysis of past Turkish science curriculum in context of science process skills. Journal of Turkish Science Education, 10(4), 22-55.
 • Arsal, Z., Demirtaş, Z. ve Gürcan, Z. (2008). Assessment of Primary Six Grade Science and Technology Program. XVII. National Educational Science Congress. 01-03 September, Sakarya, Turkey, 209-218.
 • Aydoğdu, M. ve Kesercioğlu, T. (2005). Science and Technology Teaching in Primary Education. Anı Publishing: Ankara, Turkey.
 • Bağcı-Kılıç, G., Haymana, F. ve Bozyılmaz, B. (2008). İlköğretim fen ve teknoloji dersi öğretim programının bilim okuryazarlığı ve bilimsel süreç becerileri açısından analizi. Eğitim ve Bilim Dergisi, 33(150), 52-63.
 • Bahar, M., Yener, D., Yılmaz M., Emen, H., ve Gürer, F. (2018). 2018 Fen bilimleri öğretim programı kazanımlarındaki değişimler ve fen teknoloji matematik mühendislik (STEM) entegrasyonu. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(2), 702-735.
 • Baviskar, S. N., Hartle, R. T. ve Whitney, T. (2009). Essential criteria to characterize constructivist teaching: Derived from a review of the literature and applied to five constructivist-teaching method articles. International Journal of Science Education, 31(4), 541-550.
 • Bozdoğan, A. E. (2007). Role and Importance Of Science And Technology Museum in Education. Unpublished doctoral dissertation, Gazi University, Enstitude of Educational Science, Ankara, Turkey.
 • Bozdoğan, A. E. (2012). Eğitim amaçlı gezilerin planlanmasına ilişkin fen bilgisi öğretmen adaylarının uygulamaları: Altı farklı alan gezisinin değerlendirilmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12(2), 1050-1072.
 • Bozurt Altan, E. (2017). Fen, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) eğitimi. H. G. Hastürk (Editör). Teoriden pratiğe fen bilimleri öğretimi. (s. 353-392). Ankara: Pegem Akademi.
 • Bozyılmaz, B. ve Bağcı Kılıç, G. (2005). An analysis of 4th and 5th grade science and technology course teaching program in terms of scientific-literacy. New Primary School Curriculum Assessment Symposium Proceedings Book, Ankara, Turkey.320-327.
 • Buluş Kırıkkaya, E. (2009). Opinions of science teachers in primary schools related to science and technology program. Journal of Turkish Science Educatıon, 6(1), 133-148.
 • Buluş Kırıkkaya, E. ve Tanrıverdi, B. (2006). The level of ımportance and the degree of achievement of learning outcomes related to skill, understanding, attitude and values in the Science and Technology education program. Eurasian Journal of Educational Research, 25, 129-140.
 • Bulut, İ. (2006). An evaluation of the effectiveness of the new primary school curricula in practice. (Ubpublished PhD Thesis) Fırat University Institute of Social Sciences, Elazığ, Turkey.
 • Büyükalan Filiz, S. ve Kaya, V.H. (2013). A comparision of basic education science and technology course and undergraduate and graduate science teacher education programs in terms of educational philosophy, objectives and content. Journal of Turkish Edu-cational Sciences, 11(2), 185-208.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2008). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Yayınları.
 • Çam Tosun, F. ve Çevik, C. (2011). Preserves science teachers’ views of science and technology curriculum. Gazi University Journal of Gazi Educational Faculty, 31(1), 153-177.
 • Çelik, M. ve Tekbıyık, A. (2016). İlkokul ikinci sınıf öğrencilerinin dünya ve uzay kavramlarına yönelik zihinsel modelleri ve imajları. International Journal of Eurasia Social Sciences, 7(25), 271-289.
 • Demirbaş, M. (2001). Türkiye'de etkili fen öğretimi için 1960-1980 yılları arasında geliştirilen fen öğretim programlarının incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • DeWitt, J. ve Storksdieck, M. (2008). A short review of school field trips: Key findings from the past and implications for the future. Visitor Studies, 11(2), 181-197.
 • Dindar, H. ve Taneri, A. (2011). MEB’in 1968, 1992, 2000 ve 2004 yıllarında geliştirdiği fen programlarının amaç, kavram ve etkinlik yönünden karşılaştırılması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 19(2), 363-378.
 • Duban N. ve Küçükyılmaz E. A. (2008). Sınıf öğretmeni adaylarının alternatif ölçme-değerlendirme yöntem ve tekniklerinin uygulama okullarında kullanımına ilişkin görüşleri. İlköğretim Online, 7(3), 769-784.
 • Eş, H. (2010). An investigation of the primary school science and technology curriculum in terms of acquisitions and teachers' opinions. (Unpublished PhD Thesis). Gazi University Institute of Educational Sciences, Ankara, Turkey.
 • Evrekli, E. ve Balım, A. G. (2010). The effect of use of mind mapping and concept cartoons in science and technology education on students’ academic achievements and inquiry learning skill perceptions. Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi, 1(2), 76-98.
 • Evrekli, E., Balım, A. G. ve İnel, D. (2009). Mind mapping applications in special teaching methods courses for science teacher candidates and teacher candidates’ opinions concerning the applications. Procedia Social and Behavioral Sciences, 1, 2274-2279.
 • Evrekli, E., İnel, D. ve Balım, A. G. (2010). Development of a scoring system to assess mind maps. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2(2), 2330-2334.
 • Evrekli, E., İnel, D. ve Balım, A. G. (2011). A research on the effects of using concept cartoons and mind maps in science education. Necatibey Faculty of Education Electronic Journal of Science and Math-ematics Education, 5(2), 58-85.
 • Gelen, İ. ve Beyazıt, N. (2007). Comparing perceptions of the new primary school curriculum with the former curriculum. Educational Administration: Theory and Practice, 51, 457-476.
 • Goodnough, K. ve Woods, R. (2002). Student and teacher perceptions of mind mapping: A middle school case study. The Annual Meeting of the American Educational Research Association, New Orleans, LA (1-5 April).
 • Gömleksiz, M. N. ve Bulut, İ. (2007). An assessment of the implementation of new science and technology curriculum. Hacettepe University Journal of Education, 32, 76-88.
 • Gücüm, B., Kaptan, F. (1992). Dünden bugüne İlköğretim Fen Bilgisi Programları ve öğretim. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8, 249-258.
 • İnel Ekici, D. (2015). Fen öğretmeni adaylarının bilime ilişkin algılarının zihin haritaları yoluyla belirlenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34, 132-151.
 • Kaptan, F. (2005). Evaluation of Science and Technology Course Teaching Program. New Primary School Curriculum Assessment Symposium Proceedings Book, Ankara, Turkey.282-298.
 • Karaman, P. ve Karaman, A. (2016). Fen bilimleri öğretmenlerinin yenilenen fen bilimleri öğretim programına yönelik görüşleri. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(1), 243-269.
 • Karatay, R., Timur, S. ve Timur, B. (2013). Comparison of 2005 and 2013 science course curricula. Adıyaman University Journal of Social Science. 6(15), 233-264.
 • Keskinkılıç Yumuşak, G. (2013). Fen dersinde zihin haritalarının kullanımının öğrenci başarısına etkisi. Journal of Research in Education and Teaching, 2(3), 1-5.
 • Kırıkkaya, E. B. (2009). Opinions of science teachers in primary schools related to science and technology program. Journal of Turkish Science Education, 6(1), 133-148. Krakowka, A. R. (2012). Field trips as valuable learning experiences in Geography courses. Journal of Geography, 111(6), 236-244. DOI: 10.1080/00221341.2012.707674.
 • Lee, H., Abd-El-Khalick, F. ve Choi, K. (2006) Korean science teachers’ perceptions of the introduction of socio-scientific issues into the science curriculum, Canadian Journal of Math, Science & Technology Education, 6(2), 97-117.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB). (2000). İlköğretim okulu fen bilgisi dersi (4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıf) öğretim programlarının kabulü. Tebliğler Dergisi, 63(2518), 1000-1105.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB). (2005). İlköğretim fen ve teknoloji dersi (4 ve 5. sınıflar) öğretim programı. Ankara: Talim ve Terbiye Kurulu. Başkanlığı.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB). (2006). İlköğretim fen ve teknoloji dersi (6., 7. ve 8. sınıflar) öğretim programı. Ankara: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB). (2013). İlköğretim fen bilimleri dersi öğretim programı. Ankara: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB). (2018). İlköğretim fen bilimleri dersi öğretim programı. Ankara: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı.
 • Morag, O. ve Tal, T. (2012). Assessing learning in the outdoors with the field trip in natural environments (FiNE) framework. International Journal of Science Education, 34(5), 745-777. DOI: 10.1080/09500693.2011.599046.
 • Noel, A. M. (2007). Elements of a winning field trip, Kappa Delta Pi Rec-ord, 44(1), 42-44. DOI: 10.1080/00228958.2007. 10516491.
 • Orion, N. ve Hofstein, A. (1994). Factors that influence learning during a scientific field trip in a natural environment. Journal of Research in Science Teaching, 31(10), 1097-1119.
 • Sıcak, A. ve Arsal, Z. (2014). Examining the adequacy of the lesson unit of let’s learn about the world of biology in the elementary school fifth grade course of science and technology. Bartın University Journal of Faculty of Education, 3(2), 85-109.
 • Sanders, M. (2009). STEM, STEM education, STEM mania. The Technology Teacher,68(4), 20–26.
 • Şahin, İ., Turan, H. ve Apak, Ö. (2005, Eylül). Assessment of New Primary Science and Technology Program with Stake's Congruence-Contingency ModeI. XIV. National Educational Science Congress. Pamukkale University, Denizli, Turkey.
 • Tanrıverdi, B. ve Buluş Kırıkkaya E. (2008). The level of importance and the degree of achievement of learning outcomes in the science and technology curriculum. Journal of National Education, 178, 259-278.
 • Taşar, M.F. ve Karaçam, S. (2008). Comparation of 6-8 grade science and technology curriculum framework of the Turkish Republic and sciıence and technology/engineering curriculum framework of Massachusetts. Journal of National Education, 179, 195-212.
 • Taşçı, G. ve Yılmaz Soylu, M. (2015). Evaluation of classroom teachers' opinions on science curriculum in terms of biology subjects: Erzincan sample. Erzincan University Faculty of Education Journal, 17(1), 55-72.
 • Tattersall, C., Watts, A., & Vernon, S. (2007). Mind mapping as a tool in qualitative research. Nursing Times, 103(26), 22-33.
 • Tekbıyık, A., & Akdeniz, A.R. (2008). İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programını kabullenmeye ve uygulamaya yönelik öğretmen görüşleri. Necatibey Eğitim Fakültesi Eğitim Dergisi, 2(2), 23–37.
 • Toraman, S. ve Alcı, B. (2013). Science and technology teachers’ opinions about renewed science lesson curriculum. EKEV Academy Journal, 56, 11-22.
 • Tunçel, H. (2002). Islamic countries ımages of Turkish geography students. Fırat University Journal of Social Science, 12(2), 83-103.
 • Tüysüz, C. ve Aydın, H. (2009). The elementary school science and technology teachers’ perceptions toward to new science and technology curriculum. Gazi University Journal of Gazi Educational Faculty, 29(1), 37-54.
 • Uslu, S. (2011). A study on natural sciences programs in Republican era. (Unpublished Master Thesis). Abant İzzet Baysal University, Institute of Social Sciences, Bolu, Turkey.
 • Vural, M. (2006). A study on the fifth class pupils' levels of attaintment towards the cognitive purposes of the teaching programme of science and technology lesson in terms of various variables. (Unpublished Master Thesis). Atatürk University, Institute of Social Sciences. Erzurum, Turkey.
 • Wheeldon, J. ve Faubert, J. (2009). Framing experience: concept maps, mind maps, and data collection in qualitative research. International Journal of Qualitative Methods, 8(3), 68-83.
 • Yangın, S. (2007). 2004 The perceptions of science and technology teachers and students regarding science and technology course according to 2004 curriculum. (Ubpublished PhD Thesis) Gazi University Institute of Educational Sciences, Ankara, Turkey.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yılmaz, F., Öner Sünkür, M. ve İlhan, M. (2012). A comparison of physical events learning area acquisitions in primary school science and technology curriculum and physics curriculum acquisitions in terms of scientific literacy. Elementary Education Online, 11(4), 915-926.
 • Yılmaz, H. ve Yiğit, N. (2011). The views and expectations of the students towards science and technology course 6th grade curriculum. Journal of National Education, 190, 269-292.
 • Zollman, A. (2012). Learning for STEM literacy: STEM literacy for learning. School Science and Mathematics, 112 (1), 12-19.
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-6894-2286
Yazar: Cezmi ÜNAL (Sorumlu Yazar)
Kurum: TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-5781-9960
Yazar: Aykut Emre BOZDOĞAN
Kurum: TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Mart 2019

APA Ünal, C , Bozdoğan, A . (2019). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı Algılarının Zihin Haritaları ile Belirlenmesi . OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi , 10 (17) , 1201-1228 . DOI: 10.26466/opus.526192