Yıl 2019, Cilt 10 , Sayı 17, Sayfalar 1495 - 1521 2019-03-31

A Research in Hatay and Osmaniye Provinces on Student opinions for The Use of InformationTechnologies in Accounting Education
Muhasebe Eğitiminde Bilgi Teknolojilerinin Kullanımına Yönelik Öğrenci Görüşleri Üzerine Hatay ve Osmaniye İllerinde Bir Araştırma

Mustafa KILLI [1] , Yusuf IŞIK [2]


Rapid developments in information technologies have led to significantly change in the processes and models of information processing and this situation has effected the accounting profession. With the increasing use of information technology in the business, accounting activities have started to be realized in electronic environment.  In particular, in recent years, cloud computing, extensible business reporting language (XBRL) and the emergence of business analysis have changed the financial reporting and decision-making structure of companies. As a result of these developments, the importance of the use of information technology in accounting education has increased. While accounting graduates are expected to have skills in the use and management of continuously developing information technologies as well as theoretical accounting knowledge, it is seen that universities approach accounting education from a more theoretical perspective. In this study, it is aimed to measure the opinions of the students who receive accounting education on the use of information technology in accounting education. In this context, a questionnaire was applied to the undergraduate and the associate degree students receiving accounting education at Mustafa Kemal University and Osmaniye Korkut Ata University. As a result of the research, it is determined that the students' opinions about using information technologies in accounting education are generally positive. There were significant differences in the views of the students regarding the use of information technologies in accounting education in terms of gender, age and university variables.

Bilgi teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişmeler, bilgi işleme süreçlerinin ve modellerinin önemli ölçüde değişmesine yol açmış ve bu durum muhasebe mesleğini etkilemiştir. İşletmelerde bilgi teknolojileri kullanımının giderek yaygınlaşması ile muhasebe faaliyetleri elektronik ortamda gerçekleştirilmeye başlamıştır.   Özellikle, son yıllarda bulut bilgi işlem, genişletilebilir işletme raporlama dili (XBRL) ve iş analizlerinin ortaya çıkması, şirketlerin finansal raporlama ve karar verme biçimini değiştirmiştir. Bu gelişmeler sonucu, muhasebe eğitiminde bilgi teknolojileri kullanımının önemi artmıştır. Muhasebe eğitimi alan mezunların teorik muhasebe bilgisi yanında sürekli gelişen bilgi teknolojilerinin kullanımı ve yönetimi konularında becerilere sahip olmaları beklenirken, üniversitelerin muhasebe eğitimine daha çok teorik bir perspektiften yaklaştıkları görülmektedir. Bu çalışmada, muhasebe eğitimi alan öğrencilerin bilgi teknolojilerinin muhasebe eğitiminde kullanımına yönelik görüşlerni belirlemek amaçlanmıştır. Bu kapsamda, Mustafa Kemal Üniversitesi ile Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinde lisans ve önlisans düzeyinde muhasebe eğitimi alan öğrencilere anket uygulanmıştır. Araştırma sonucunda, öğrencilerin bilgi teknolojilerinin muhasebe eğitiminde kullanılmasına yönelik görüşlerinin genel itibariyle olumlu yönde olduğu tespit edilmiştir. Öğrencilerin muhasebe eğitiminde bilgi teknolojilerinin kullanımına yönelik görüşlerinde cinsiyet, yaş ve üniversite değişkenleri açısından anlamlı farklılıklar olduğu görülmüştür. 

 • Ahadiat, N. (2008). Technologies used in accounting education: a study of frequency of use among faculty. Journal of Education for Business. 83(3),123-134. Doi: 10.3200/JOEB.83.3.123-134.
 • Bryant, S. M. ve Hunton, J. E. (2000). The use of technology in the delivery of ınstruction: ımplications for accounting educators and education researchers, Issues in Accounting Education. 15(1), 129-162. Doi.org/10.2308/iace.2000.15.1.129.
 • Burnett, S. (2003). The future of accounting education: a regional perspective, Journal of Education for Business, 78(3), 129-134.
 • Chang, C. J. ve Hwang N. R. (2003). Accounting education, firm training and ınformation technology: A research note. Accounting Education. 12(4), 441-450.
 • Chrismastuti, A.A. ve Purnamasari, V. (2015). The effectiveness of it usage in accounting education, International Journal of Humanities and Management Sciences. 3(4), 253-258. http://www.isaet.org/images/extraimages/P615270.pdf Erişim Tarihi 20.06.2018
 • Coyne, J.G., Coyne, E. M.ve Walker, K. B. (2016). A model to update accounting curricula for emerging technologies, Journal Of Emergıng Technologıes In Accounting, 13(1), 161-169. Doi: 10.2308/jeta-51396
 • Elliott, R. K. (1992). The third wave breaks on the shores of accounting , Accounting Horizon. (June), 61-85. http://raw.rutgers.edu/docs/Elliott/17The%20Third%20Wave%20Breaks% 20on % 20 the %20Shores%20of%20Accounting.pdf, Erişim Tarihi 08.06.2018
 • Fidan, M.E., Aslan, Ü. ve Subaşı, Ş. (2015). Muhasebe derslerinde teknoloji kullanımı ile ilgili öğrenci görüşleri. Journal of Accounting, Finance and Auditing Studies, 1(2), 34-61.
 • Güney, A. (2014). Role of technology in accounting and e-accounting, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 152, 852-855.
 • Carenys, J. ve Moya, S. (2016). Digital game-based learning in accounting and business education. Accounting Education, 25(6), 598–651, Doi.org/10.1080/09639284.2016.1241951
 • Kuyucu, M. (2017). Y kuşağı ve teknoloji: Y kuşağının iletişim teknolojilerini kullanım alışkanlıkları. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 5(2), 845-872.
 • Lai, M.L. (2008). Technology readiness, ınternet self-efficacy and computing experience of professional accounting students, Campus - Wide Information Systems, 25(1), 18-29.
 • Holtzblatt, M. ve Tschakert, N. (2011). Expanding your accounting classroom with digital video technology. Journal of Accounting Education, 29(2), 100-121
 • Marriott, N. (2004). Using computerized business simulations and spreadsheet models in accounting education: A case study. Accounting Education, 13, 55-70.
 • Metin, S. ve Kızıldağ, D. (2017). X ve y kuşaklarının kariyer beklentilerinin farklılaşması: otomotiv sektöründe bir araştırma. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14(40), 340-363.
 • Nunnally, J.C. (1978). Psychometric theory. 2nd edition. New York: McGraw-Hill,
 • Öztürk, S. ve Kutlu, A. (2017). Muhasebe eğitiminde teknoloji kullanılmasına öğrencilerin bakışı: Kafkas üniversitesi’nde bir araştırma. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 19(3), 781-799.
 • Pan, G. ve Seow, P. (2016). Preparing accounting graduates for digital revolution: a critical review of information technology competencies and skills development. Journal of Education For Business, 91(3), 166–175. Doi.Org/10.1080/08832323.2016.1145622.
 • Peng, J. C. (2009). Using an online homework system to submit accounting homework: role of cognitive need, computer efficacy, and perception. Journal of Education for Business, 84(5), 263-268.
 • Sencer, M. ve Irmak, Y. (1984). Toplum bilimlerinde yöntem. İstanbul: Say Yayınları.
 • Serçemeli, M. (2016). Muhasebe eğitiminde yeni bir yaklaşım önerisi: Ters yüz edilmiş sınıflar. Muhasebe ve Finans Dergisi, 69, 115-126.
 • Sultanoğlu, B., Aydoğmuş, C. ve Akman, N. (2014). Muhasebe eğitiminde tablolama (Excel) uygulamasının öğrenci başarısı üzerindeki etkisi. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 16(3), 97-111.
 • Yazıcıoğlu, Y. ve Erdoğan, S. (2004). SPSS uygulamalı bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Detay Yayıncılık.
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-9283-9852
Yazar: Mustafa KILLI
Kurum: OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-5842-4365
Yazar: Yusuf IŞIK (Sorumlu Yazar)
Kurum: MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ, REYHANLI SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU, MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜ

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Mart 2019

APA Kıllı, M , Işık, Y . (2019). Muhasebe Eğitiminde Bilgi Teknolojilerinin Kullanımına Yönelik Öğrenci Görüşleri Üzerine Hatay ve Osmaniye İllerinde Bir Araştırma . OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi , 10 (17) , 1495-1521 . DOI: 10.26466/opus.527360