Yıl 2019, Cilt 10 , Sayı 17, Sayfalar 1156 - 1178 2019-03-31

Siber mağduriyeti geniş ve çeşitli bir örneklemle kapsamlı bir şekilde inceleyen çok az araştırma yapılmıştır. Bu çalışmanın amacı, ortaokul ve lise öğrencileri arasında siber zorbalık mağduriyetinin yaygınlığını, etkisini ve farklılıklarını kapsamlı olarak incelemektedir. Araştırmanın katılımcılarını İstanbul’un en büyük ilçelerinden olan Kadıköy’de bulunan ortaokul ve liselerde okuyan 1752 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma verilerinin toplanmasında Kişisel Bilgi Formu ile birlikte Siber Mağduriyet Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmada öğrencilerin teknoloji kullanımının ve öğrencilerin demografik bilgilerinin siber zorbalık mağduriyeti ile ilişkisi incelenmiştir. Araştırma sonucunda erkek öğrencilerin kızlara göre anlamlı derecede daha yüksek siber mağduriyet yaşadıkları görülmüştür. Ayrıca araştırma 10. ve 11. sınıf öğrencilerinin 6., 7., 8. ve 9. sınıf öğrencilerine oranla daha fazla siber mağduriyet yaşadığını ortaya koymuştur. Siber mağduriyetin, internete girişin ebeveynler tarafından denetimli olmadığı hallerde, öğrencilerin internette geçirildikleri sürenin arttığı durumlarda anlamlı derecede daha yüksek olduğu bulunmuştur. Öğrencilerin kişisel cep telefonunun olduğu durumlarda siber mağduriyetin ileri derecede yüksek olduğu gözlemlenmiştir. Ayrıca öğrencilerin internete giriş amaçları dikkate alındığında, ödev maksatlı internete girenlerde siber mağduriyet düzeyinin düşük olduğu tespit edilmiştir. Bu araştırma öğrencilerin maruz kaldığı siber mağduriyeti ve bununla ilişkili faktörleri ortaya koyması bakımından literatüre katkı sağlamaktadır. Çocukların maruz kaldıkları siber mağduriyetin düzeyini ve mağduriyetle ilişkili faktörleri anlamak, online ortamdaki zorbalık davranışlarını önleme çalışmalarını güçlendirmek açısından önem taşımaktadır.

Little research has been conducted that comprehensively examines cyber victimization with a large and diverse sample. The aim of the current study is to investigate the prevalence, impact, and differential experience of cyber bullying victimization comprehensively. The participants of the study  consist of 1752 middle and high school students in Kadikoy which is one of the largest districts of İstanbul. The cyber victimization inventory and personal information questionnaire were used to gather research data. These surveys examined the relationship between cyber victimization and technology use and students’ sociodemographic information. As a result of the research, it was observed that male students experienced significantly higher cyber victimization than females. Also, the results demonstrated that 10th and 11th grade students have experienced more cyber victimization compared to 6th, 7th, 8th, and 9th grade students. When internet access was not supervised by the parents and students’ time of internet usage increased, it was found that they have experienced cyber victimization significantly higher.  In cases where students have a personal mobile phone, cyber victimization is observed to be extremely high. In addition, considering the students' intention to access the internet, it has been found that the level of cyber victimization is low for those who used the internet for homework. This research contributes to the literature in terms of revealing cyber victimization and related factors. Understanding the level of cyber victimization that children are exposed to and the factors related to victimization are important for reinforcing studies to prevent bullying behaviors in the online environment.

 • Arıcak, T., Kınay, H. ve Tanrıkulu, T. (2012). Siber zorbalık ölçeği'nin ilk psikometrik bulguları. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 17, 101-114.
 • Arıcak, T., Siyahhan, S., Uzunhasanoglu, A., Sarıbeyoglu, S., Cıplak, S., Yılmaz, N., Memmedov, C. (2008). Cyberbullying among Turkish Adolescents. Cyberpsychology ve Behavior, 3(11), 253-261.
 • Beran, T., ve Li, Q. (2005). Cyber-harassment: A study of a new method for an old behavior. Journal of Educational Computing Research, 32(3), 265−277.
 • Dooley, JJ., Gradinger, P., Strohmeier, D., Cross, D., Spiel, C. (2010). Cyber-Victimisation: The association between help-seeking behaviours and self-reported emotional symptoms in Australia and Austria. Australian Journal of Guidance and Coun-seling, 20 (2), 194–209.
 • Duman, N. (2019). Travma sonrası büyüme ve gelişim. Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Dergisi, 4(7), 178-184.
 • Duman, N. (2018). Peri masalları ve çizgi animasyon filmlerindeki zihin durumlarının incelenmesi. (Doktora tezi). İstanbul Üniversitesi, İstanbul.
 • Erdur-Baker, Ö., Kavşut, F. (2007). Akran Zorbalığının Yeni Yüzü: Siber Zorbalık. Eurasian Journal of Educational Research, 27, 31-42.
 • Karasar, N. (2018). Bilimsel araştırma yöntemi kavramlar ilkeler teknikler. Ankara: Nobel.
 • Mishna, F., Cook, C., Gadalla, T., Daciuk, J., ve Solomon, S. (2010). Cyber bullying behaviors among middle and high school students. American Journal of Orthopsychiatry, 80(3), 362-74. DOI: 10.1111/j.1939-0025.2010.01040.x
 • Mishna, F., Saini, M., Solomon, S. (2009). Ongoing and online: Children and youth's perceptions of cyber bullying. Children and Youth Services Review, 31, 1222–1228.
 • Mitchell, K.J., Finkelhor, D., ve Wolak, J. (2003). Victimization of youth on the internet. Journal of Aggression, Maltreatment ve Trauma, 8(1/2), 1-39.
 • Mitchell, K.J., Ybarra, M. ve Finkelhor, D. (2007). The relative importance of online victimization in understanding depression, delinquency and substance use. Child Maltreatment, 12(4), 314-324.
 • O’Connell, R., Price, J., ve Barrow, C. (2004). Emerging trends amongst primary school children’s use of the internet. UK: Cyberspace Research Unit, University of Central Lancashire.
 • Smith, P.K., Mahdavi, J., Carvalho, M., Fisher, S., Russell, S., ve Tip-pett, N. (2008). Cyberbullying: Its nature and impact in secondary school pupils. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 49, 376–385.
 • Slonje, R., ve Smith, P. K. (2008) Cyberbullying: Another main type of bullying? Scandinavian Journal of Psychology, 49, 147–154.
 • Şahinaslan, E., Kandemir, R. ve Şahinaslan, Ö. (2009). Bilgi Güvenliği Farkındalık Eğitimi Örneği. Akademik Bilişim ‹09 - XI. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri, (s. 189-194). Urfa.
 • Wang, J., Iannotti, R. J., ve Nansel, T. R. (2009). School bullying among adolescents in the United States: physical, verbal, relational, and cyber. Journal of Adolescent Health, 45, 368–375. Doi: 10.1016/j.jadohealth.2009.03.021
 • What is cyberbullying (2019, 08 Ocak). Erişim adresi: https://www.stopbullying.gov/cyberbullying/what-is-it/index. html
 • Willard, N. E. (2007). Cyber-bullying and cyber-threats: Responding to the challenge of online social aggression, threats, and distress. Illinois: Research Press.
Birincil Dil tr
Konular Psikoloji
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-2751-8315
Yazar: Nesrin DUMAN (Sorumlu Yazar)
Kurum: PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-5600-3129
Yazar: Esra Nihan BRİDGE

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Mart 2019

APA Duman, N , Bri̇dge, E . (2019). Siber Mağduriyet . OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi , 10 (17) , 1156-1178 . DOI: 10.26466/opus.528679