Yıl 2019, Cilt 10 , Sayı 17, Sayfalar 1454 - 1475 2019-03-31

A Research for Determining Entrepreneurship Levels of University Students
Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Düzeylerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma

Ayşe Aslı HONÇA [1] , Turan ÇETİNKAYA [2]


The purpose of this study is to examine the entrepreneurship level of university students in terms of several factors. The Entrepreneurship Scale, which was developed by Yılmaz and Sünbül (2009), has been used as the data collecting tool of the study used on descriptive survey method. The students who receive education in the School of Physical Education and Sports in Kastamonu and Ahi Evran Universities constitute the population of the study. The sample of the study consisted of 325 volunteer participants determined by the sampling method. Descriptive statistics, Mann Whithey U and Kruskal Wallis methods were used in data analysis. According to the findings of the study, it was found out that the university students have high level of entrepreneurship. Besides, when the correlations between the entrepreneurship level of university students and level of income, age and university variables are examined, it has been determined that there are statistically significant differences. On the other hand, there is no significant difference between the entrepreneurship level of university students and gender, department and grade variables. 

Bu araştırmanın amacı, üniversite öğrencilerinin girişimcilik düzeylerini çeşitli faktörler açısından incelemektir. Betimsel tarama yöntemi kullanılan araştırmada veri toplama aracı olarak, Yılmaz ve Sünbül (2009) tarafından geliştirilen Girişimcilik Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini Kastamonu ve Ahi Evran Üniversiteleri Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulları'nda öğrenim gören öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise, kolayda örnekleme yöntemi ile belirlenmiş 325 gönüllü katılımcı oluşturmaktadır. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler, Mann Whithey U ve Kruskal Wallis yöntemleri kullanılmıştır. Araştırmanın bulgularına göre, üniversite öğrencilerinin girişimcilik düzeyinin yüksek olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, üniversite öğrencilerinin girişimcilik düzeyi ile gelir düzeyi, yaş ve üniversite değişkenleri arasındaki ilişki incelendiğinde, istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar olduğu tespit edilmiştir. Diğer taraftan, üniversite öğrencilerinin girişimcilik düzeyi ile cinsiyet, bölüm ve sınıf değişkenleri arasında anlamlı bir fark bulunmamaktadır.


 • Akkaya, T., Yıldız, E. & Akın, Y. K. (2014). Üniversite öğrencilerinin girişimci kişilik özelliklerinin değerlendirilmesi: Yalova meslek yüksekokulu öğrencilerine yönelik bir uygulama. Yalova Sosyal Bilimler Dergisi, 5(8), 108-122.
 • Aksel, İ. & Bağcı, Z. (2016). Girişimcilik eğilimi; Bir kamu üniversitesi’nin İİBF’sinde öğrenim gören son sınıf öğrencilerinde bir araştırma. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 5(7), 2120-2133.
 • Akyurt, N. (2018). Üniversite öğrencilerinin girişimcilik eğilimlerinin belirlenmesi: Sağlık örneği. Medical Sciences (NWSAMS), 13(2), 43-57.
 • Ataseven, M. (2014). Ortaöğretim girişimcilik ders kitabı. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Aydın, S. & Er, B. (2015). Meslek lisesi öğrencilerinin girişimcilik özelliklerini belirlemeye yönelik bir alan araştırması. Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi, 1(2) 87-105.
 • Balaban, Ö. & Özdemir, Y. (2008). Girişimcilik eğitiminin girişimcilik eğilimi üzerindeki etkisi: Sakarya üniversitesi iibf örneği. Girişimcilik ve kalkınma dergisi, 3(2), 133-147.
 • Baty, G. B. & Blake, M. S. (2003). Entrepreneurship: Back to basics. Washington, DC: Beard Books.
 • Bayraktaroğlu, S. (2005). Girişimcilik ders notları. Sakarya: Sakarya Kitabevi.
 • Bull, I. & Willard, G. (1993). Toward a theory of entrepreneurship. Journal of Business Venturing, 8(3), 183-195.
 • Çakır Dolu, İ., Dönmez Temucin, E. & Arslan Özkan, H. (2016). Hemşirelik öğrencilerinin girişimcilik düzeyleri ile bazı ilişkili faktörlerin değerlendirilmesi. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 11(2), 293-315.
 • Çalışkan Maya, İ., Uzman E. & Işık, H. (2012). Meslek yüksekokulu öğrencilerinin girişimcilik düzeylerini farklı kaynaklardan algıladıkları sosyal desteğin yordaması. Journal of Entrepreneurship and Development, 7(1), 23-48.
 • Canuzakov, K., Geri, S., Demirhan, B. & Tekeli, S. C. (2017). Entrepreneurship characteristics of university students who take ‘Physical education and sport’ education. International Journal of Humanities and Social Science, 7(2), 157-165.
 • Çatır, O., Şimşek, A. & Ölekli, N. (2015). Meslek yüksekokulu öğrencilerinin girişimcilik eğilimlerinin belirlenmesine yönelik ampirik bir çalışma. Electronic Journal of Vocational Colleges, 5(5), 105-144.
 • Cengiz, R., Serdar, E. & Donuk, B. (2016). Analyzing the level of mind-fulness and entrepreneurship of the university stydents. International Journal of Social Sciences and Education Research, 2(4), 1320-1328.
 • Çetinkaya Bozkurt, Ö. & Alparslan, A. M. (2013). Girişimcilerde bulunması gereken özellikler ile girişimcilik eğitimi: girişimci ve öğrenci görüşleri. Journal of Entrepreneurship and Development, 8(1), 7-28.
 • Cuervo, A., Ribeiro, D. & Roig, S. (Eds.). (2007). Entrepreneurship concepts, theory and perspective. Newyork: Springer Berlin Heidelberg.
 • Demir, A.Z., Eliöz, M., Çebi, M. & Sezen, S. (2015). Girişimcilik ve girişimci üniversite: Spor bilimleri fakültesi öğrencileri üzerine bir çalışma. Ondokuz Mayıs University Journal of Faculty of Education, 34(1), 198-212.
 • Doğaner, E. A. (2014). Girişimcilik okulu. İstanbul: Kuraldışı yayınları.
 • Farhangmehr M., Gonçalves P. & Sarmento, M. (2016). Predicting entrepreneurial motivation among university students The role of entrepreneurship education. Education + Training, 58 (7/8), 861-881.
 • Geri, S. (2013). Research on entrepreneurial characteristics of students in school of physical education and sports. Turkish Journal of Education, 2(3), 50-60.
 • Gürol, M. A. (2006). Küresel arena'da girişimci ve girişimcilik. Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Gürol, Y. & Atsan, N. (2006). Entrepreneurial characteristics amongst university students Some insights for entrepreneurship education and training in Turkey. Education+Training, 48(1), 25-38.
 • Hancıoğlu, Y. & Tekin, E. (2018). Genç girişimci adaylarının girişimcilik eğilimlerinin değerlendirilmesi: Uygulamalı girişimcilik kampüsü üzerine bir araştırma. Cankırı Karatekin University Journal of the Faculty of Economics and Administrative Sciences, 8 (1), 213-246.
 • Henry, C., Hill, F. & Leitch, C. (2005), Entrepreneurship education and training: can entrepreneurship be taught? Part I, Education+Training, 47(2), 98-111.
 • https://tr.euronews.com/2018/06/14/turkiye-oecd-issizlik-endeksinde-4-sirada
 • Iglesias-Sánchez, P. P., Jambrino-Maldonado, C., Velasco, A. P. & Kokash, H. (2016). Impact of entrepreneurship programmes on university students. Education + Training, 58, 2, 209-228.
 • Karabulut, E. O. & Karacan Doğan, P. (2018). Investigation of Entrepreneurship Trends and General Competency Levels of University Students Studying at Faculty of Sports Sciences. Journal of Education Training Studies, 6(4). 212-220.
 • Kaygın, E. & Güven, B. (2013). Farklı boyutlarıyla kadın girişimcilik. İstanbul: Veritas akademi.
 • Kaygın, E. & Güven, B. (Eds). (2015). Girişimcilik: Temel kavramlar, girişimcilik türleri, girişimcilikte güncel konular. İstanbul: Siyahinci akademi.
 • Koh, H. C. (1996), Testing hypoteses of entrepreneurial characteristics; A sudy of Hong Kong MBA students. Journal of Managerial Psychology, 11(3), 12-25.
 • Köksal, Y. & Penez, S. (2015). An Investigation on Sector Preferences and Demographic Characteristics of College Students Showing High Tendency of Entrepreneurship. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences, 20(1), 155-167.
 • Korkmaz, O. (2012). Üniversite öğrencilerinin girişimcilik eğilimlerini belirlemeye yönelik bir araştırma: Bülent Ecevit üniversitesi örneği. Afyon Kocatepe Üniversitesi, İİBF Dergisi, 16(2), 209-226.
 • Laukkanen, M. (2000). Exploring alternative approaches in high-level entrepreneurship education:creating micro mechanisms for endogenous regional growth. Entrepreneurship&regional development, 12, 25– 47.
 • Nas, K. & Temel, V. (2018). Beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin girişimcilik düzeyleri. Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 20(3), 134-144.
 • Özcan, B., Çeltek, E. E., Sönmez, N. & Kırım, B. (2018). Girişimci kişilik özelliklerinin ve girişimcilik eğitiminin girişimcilik eğilimine etkisi – Kocaeli Üniversitesi Örneği. International Journal of Economic and Administrative Studies, 18(EYİ Özel Sayısı), 37-54.
 • Özhan Dedeoğlu, A. (Ed.). (2017). Tüm boyutlarıyla girişimcilik. İstanbul: Hümanist kitap yayıncılık.
 • Pan, V. L. & Akay, C. (2015). Eğitim fakültesi öğrencilerinin girişimcilik düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Education Sciences, 9(6), 125-138.
 • Pazarcık, Y. (2016). Üniversitelerimiz girişimci yetiştirebiliyor mu?: Üniversite öğrencilerinin girişimcilik algısını/eğilimini/özelliklerini ölçen araştırmaların sonuçsal bir değerlendirmesi. Journal of social sciences and humanities researches, 17(37), 140-169.
 • Pazarcık, Y. & Aydın, E. (2015). Girişimcilik temelli ders tasarımının öğrencilerin girişimci eğilim ve davranışlarına etkisi: Üniversite öğrencilerine yönelik deneysel bir çalışma. Journal of entrepreneurship and development, 10(2), 126-146.
 • Rasmussen, E. A. & Sorheim, R. (2006). Action-based entrepreneurship education. Technovation, 26, 185-194.
 • Salik, N. & Kaygın, E. (2016). Demografik değişkenler açısından üniversite öğrencilerinin girişimcilik eğilimlerinin belirlenmesi: Kafkas Üniversitesi Örneği. KSÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 13(1), 145-162.
 • TUİK. (2018). http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=27698 Turkey Statistics Institute the unemployment report.
 • Türkmen, M. & İşbilir, U. (2014). Üniversite öğrencilerinin girişimcilik eğilimlerinin sosyo-demografik özellikler açısından incelenmesi. CBU Journal of Physical Education and Sport Sciences, 9(2), 18-28.
 • Türkoğlu, T., Açıkgöz, A. & Tetik, S. (2015). The investigation of the relationship between socio-demographic profile and entrepreneurial personality features of assosiate degree students, II. International symposium on entrepreneurship and career, 9-11 October Mugla, Turkey.
 • Yelkikalkan, N., Akatay, A., Yıldırım, H. M., Karadeniz, Y., Köse, C., Koncagül, Ö. & Özer, E. (2010). Entrepreneurship Education in World and Turkish Universities: A Comparative Analysis. KMÜ Sosyal ve Ekonomi̇k Araştırmalar Dergi̇si, 12 (19): 51-59
 • Yılmaz, E., & Sünbül, A. M. (2009). Üniversite öğrencilerine yönelik girişimcilik ölçeğinin geliştirilmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21, 195-203.
Birincil Dil en
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-4173-6941
Yazar: Ayşe Aslı HONÇA (Sorumlu Yazar)
Kurum: KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-6363-5300
Yazar: Turan ÇETİNKAYA
Kurum: AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Mart 2019

APA Honça, A , Çeti̇nkaya, T . (2019). A Research for Determining Entrepreneurship Levels of University Students . OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi , 10 (17) , 1454-1475 . DOI: 10.26466/opus.531718