Yıl 2019, Cilt 10 , Sayı 17, Sayfalar 1544 - 1567 2019-03-31

Gençlerin Tüketici Olarak Sosyalleşmesinde Sosyal Medyanın Etkisi
The Impact of Social Media on Youth Socialization

Kumru UYAR [1]


Bilişim teknolojilerinin gelişmesiyle iletişim yepyeni bir boyut kazanmıştır. Sosyal ağ tabanlı uygulamalar yaşamımızın her alanında kullanılmaktadır. Bu etki tüketici davranışlarında da görülmektedir. Bu araştırmanın amacı, sosyal medyaya maruz kalma ve cinsiyete göre tüketici sosyalleşme aracılarının (aile, akran, marka, sosyal medya) farklılık gösterip göstermediğini tespit etmektir. Ergenler sosyal etkilere daha açık olabileceği için çalışma orta öğrenim öğrencilerine uygulanmıştır. Çalışmada kullanılan ölçekler Dotson ve Hyatta (2005) çalışmalarından uyarlanmıştır. Veriler kolayda örnekleme yöntemi ile seçilen 347 katılımcıdan anket yöntemi ile toplanmıştır. Analizlerde SPSS 22 paket programı kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre cinsiyete göre akran ve aile etkisi farklılık göstermektedir. Kızlarda bu iki aracının etkisi daha yüksekken erkeklerde daha düşüktür. Ancak cinsiyete göre marka ve sosyal medyaya maruz kalmanın etkisi istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermemektedir. Ayrıca, sosyal medyaya maruz kalma düzeyleri açısından ise marka ve sosyal medyanın etkisinin farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Ancak sosyal medyaya maruz kalma düzeyleri açısından aile ve akran etkisinin farklılık göstermediği görülmüştür.  Çalışmanın, aile, akran, marka ve sosyal medya gibi tüketici sosyalizasyon aracıları literatüründeki ana bulguların güncelleyerek ve tüketici sosyalleşme sürecinin günümüz gençlerinde nasıl çalıştığını açıklama yönünde ampirik bir bilgi sağlayarak literature katkı sağlaması beklenmektedir. 

With the development of Information Technologies, communication has gained a whole new dimension. Social networking applications are used in every aspect of our lives. This effect is also observed in consumer behaviors. The aim of this article is to determine whether consumer socialization agents (family, peer, brand, social media) differ according to social media exposure and gender. Because adolescents may be more open to social impacts, the study was applied to secondary school students. The scales used in the study were adapted from Dotson and Hyatta (2005) studies. The data were collected by 347 participants selected by means of sampling method. SPSS 22 package program was used in the analysis. According to the findings, peer and family effect per gender is different. The effect of these two tools for girls is higher than for boys. However, the effect of exposure to brand and social media by gender does not show a statistically significant difference. In addition, the effect of brand and social media on social media has been found to be different in terms of exposure levels. Nevertheless, family and peer effects did not differ in terms of exposure to social media. The study is expected to contribute to the literature by updating the main findings in the literature of consumer socialization agents such as family, peer, brand and social media and providing empirical information to explain how the consumer socialization process works in today's youth. 

 • Ateşoğlu, İ., Türkkahraman, M. (2009). Çocukların tüketici olarak sosyalleşmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 14(3), 215-228.
 • Bandura, A. (1978). Social learning theory of aggression. Journal of Communication, 28(3), 12-29.
 • Basu, R. ve Sondhi, N. (2014). Child socialization practices: Implications for retailers in emerging markets. Journal of Retailing and Consumer Services, 21(5), 797-803.
 • Bozyiğit, S. ve Madran, C. (2018). Çocukların çevre bilinçli tüketici olarak sosyalleşmesinde annelerin çocuk yetiştirme tutumlarının rolü. Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7(2), 173-196.
 • Carlson, L., ve Grossbart, S. (1988). Parental style and consumer socialization of children. Journal of consumer research, 15(1), 77-94.
 • Cowell, P. (2001). Marketing to children: a guide for students and practitioners-Part 2. The Marketing Review, 2(1), 71-87.
 • Dal, N. ve Dal, V. (2015). Çocukların tüketici olarak sosyalleşme sürecinde tv reklamlarının ve ailenin rolü hakkında teorik bir çalışma. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(13), 371-388.
 • Dotson, M. J. ve Hyatt, E. M. (2005). Major influence factors in children's consumer socialization. Journal of Consumer Marketing, 22 (1), 35-42.
 • Dursun, Y. (1993). Gençlerin tüketicilik rolünü kazanmaları. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Erciyes Üniversitesi, Kayseri.
 • Fan, Y. ve Li, Y. (2010). Children’s buying behaviour in China: A study of their information sources. Marketing Intelligence ve Planning, 28(2), 170-187.
 • Garipova, C. (2007). Gençlerin tüketici olarak sosyalleşmesi ve tataristan’da bir araştırma. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Erciyes Üniversitesi, Kayseri.
 • Harris, F., Gordon, R., MacKintosh, A. M., ve Hastings, G. (2015). Consumer socialization and the role of branding in hazardous adolescent drinking. Psychology ve Marketing, 32(12), 1175-1190. doi:10.1002/mar.20842.
 • Haynes, J. L., Burts, D. C., Dukes, A., ve Cloud, R. (1993). Consumer socialization of preschoolers and kindergartners as related to clothing consumption. Psychology ve Marketing, 10(2), 151-166.
 • Hofstra, B., Corten, R. ve van Tubergen, F. (2016). Who was first on Facebook? Determinants of early adoption among adolescents. New Media ve Society, 18(10), 2340-2358.
 • Lueg, J. E., ve Finney, R. Z. (2007). Interpersonal communication in the consumer socialization process: Scale development and validation. Journal of Marketing Theory and Practice, 15(1), 25-39.
 • Madran, C., ve Bozyiğit, S. (2013). Çocukların tüketici olarak sosyalleşme süreci. Cag University Journal of Social Sciences, 10(1), 71-96.
 • Mishra, A., Maheswarappa, S. S., Colby, C. L. (2018). Technology readiness of teenagers: a consumer socialization perspective, Journal of Services Marketing, https://doi.org/10.1108/JSM-07-2017-0262.
 • Moschis, G.P. ve Churchill, G.A. (1978). Consumer socialization: theoretical and empirical analysis. Journal of Marketing Research, 15, 599-609.
 • Moschis, G.P., Moore, R.L., ve Smith, R.B. (1984). The impact of family communication on adolescent consumer socialization, Advances in Consumer Research, 11(1), 314–319.
 • Nakip M. (2006). Pazarlama araştırmaları (Teknikler ve (SPSS Destekli) Uygulamalar) 2. Baskı, Ankara: Seçkin Yayınevi.
 • Niu, H.J. (2013) Cyber peers’ influence for adolescent consumer in decision-making styles and online purchasing behavior, Journal Applied Social Psychology, 43(6), 1228–1237.
 • Südaş, H. D., ve Töge, B. (2015). Sosyal ağlarda tüketim temelli akran iletişiminin incelenmesi: adana ilinde bir uygulama. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(15), 309-327.
 • Thaichon, P. (2017). Consumer socialization process: The role of age in children's on line shopping behavior. Journal of Retailing and Consumer Services, 34, 38-47.
 • Oh, H. J., ve LaRose, R. (2016). Impression management concerns and support-seeking behavior on social network sites. Computers in human behavior, 57, 38-47.
 • Uyar K., Güllü K., ve Erkan M. (2015). The role of Turkish youth in family purchase decision. Organisational Studies and Innovation Review, 1(1), 81-88.
 • Uyar, K., Oralhan, B., ve Bayırbaş, İ. V. (2019). Marka değeri en yüksek 100 Türk markasının sosyal medya kullanımları üzerine bir inceleme. Erciyes İletişim Dergisi, 6 (1), 287-306.
 • Vijayalakshmi, A., Lin, M. H., ve Laczniak, R. N. (2018). Managing Children's Internet Advertising Experiences: Parental Preferences for Regulation. Journal of Consumer Affairs, 52(3), 595-622.
 • Wang, X., Yu, C., ve Wei, Y. (2012). Social media peer communication and impacts on purchase intentions: A consumer socialization framework. Journal of interactive marketing, 26(4), 198-208.
 • Ward, S. (1974). Consumer socialization. Journal of Consumer Research, 1(2), 1-14.
 • Zhang, J., ve Daugherty, T. (2009). Third-person effect and social networking: implications for online marketing and word-of-mouth communication. American Journal of Business, 24(2), 53-64.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-2604-5317
Yazar: Kumru UYAR (Sorumlu Yazar)
Kurum: NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Mart 2019

APA Uyar, K . (2019). Gençlerin Tüketici Olarak Sosyalleşmesinde Sosyal Medyanın Etkisi . OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi , 10 (17) , 1544-1567 . DOI: 10.26466/opus.535049