Bozok University Journal of Theology Faculty
Submission Date
End: October 15, 2020
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 2146-7846 | e-ISSN 2458-9934 | Period Biannually | Founded: 2012 | Publisher Bozok University | https://dergi.bozok.edu.tr/ilahiyat


Yozgat Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi bünyesinde 2012 tarihinde yayın hayatına başlayan Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (BOZİFDER), ULAKBİM TR DİZİN, ASOSINDEX ve SOBİAD tarafından taranan, İSAM  veri tabanında ve TÜBİTAK DERGİPARK grubunda yer alan, yılda 2 kez (Haziran ve Aralık) basılı ve elektronik olarak yayımlanan süreli, hakemli ve akademik bir dergidir. Yayın dili Türkçedir; desteklediği diller İngilizce ve Arapçadır. Dergimiz, Sosyal ve Beşeri Bilimler, Temel İslam Bilimleri, İslam Tarihi ve Sanatları, Felsefe ve Din Bilimleri alanlarında yapılmış tüm bilimsel çalışmaları, araştırma makaleleri, bildirileri, bilimsel raporları, gözlemleri ve kitap tanıtımlarını etik kurallar çerçevesinde yayımlar. Yayımlanan yazıların bilimsel ve hukukî sorumluluğu yazarlarına aittir. Yayımlanan yazıların bütün yayın hakları BOZİFDER'e ait olup, izinsiz olarak kısmen veya tamamen basılamaz, çoğaltılamaz veya elektronik ortama taşınamaz. Dergimizde yayımlanan tüm makaleler iThenticate intihal programı ile taranmaktadır ve İSNAD Atıf Sistemi yazım kuralları geçerlidir. 

Bozok University Journal of Theology Faculty

ISSN 2146-7846 | e-ISSN 2458-9934 | Period Biannually | Founded: 2012 | Publisher Bozok University | https://dergi.bozok.edu.tr/ilahiyat
Cover Image


Yozgat Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi bünyesinde 2012 tarihinde yayın hayatına başlayan Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (BOZİFDER), ULAKBİM TR DİZİN, ASOSINDEX ve SOBİAD tarafından taranan, İSAM  veri tabanında ve TÜBİTAK DERGİPARK grubunda yer alan, yılda 2 kez (Haziran ve Aralık) basılı ve elektronik olarak yayımlanan süreli, hakemli ve akademik bir dergidir. Yayın dili Türkçedir; desteklediği diller İngilizce ve Arapçadır. Dergimiz, Sosyal ve Beşeri Bilimler, Temel İslam Bilimleri, İslam Tarihi ve Sanatları, Felsefe ve Din Bilimleri alanlarında yapılmış tüm bilimsel çalışmaları, araştırma makaleleri, bildirileri, bilimsel raporları, gözlemleri ve kitap tanıtımlarını etik kurallar çerçevesinde yayımlar. Yayımlanan yazıların bilimsel ve hukukî sorumluluğu yazarlarına aittir. Yayımlanan yazıların bütün yayın hakları BOZİFDER'e ait olup, izinsiz olarak kısmen veya tamamen basılamaz, çoğaltılamaz veya elektronik ortama taşınamaz. Dergimizde yayımlanan tüm makaleler iThenticate intihal programı ile taranmaktadır ve İSNAD Atıf Sistemi yazım kuralları geçerlidir. 

Volume 17 - Issue 17 - Jun 30, 2020
 1. Âmir eş-Şa‘bî’nin Siyer Kaynaklarındaki Rivayetlerinin Muhteva Açısından Değerlendirilmesi
  Pages 15 - 42
  Cahid KARA
 2. İbn Rüşd Düşüncesinde Din-Felsefe İlişkisi Bağlamında Din Dili Problemi
  Pages 43 - 72
  Hasan TANRIVERDİ , Sait KAR
 3. Muhammed Hâdî Ma‘rifet’in Görüşleri Bağlamında Şiî/İmâmî Gelenekte Kur’an’ın Cem‘i Meselesine İki Farklı Yaklaşım
  Pages 73 - 98
  Muhammet YILMAZ , Ersin ÇELİK
 4. Sosyal Medya Kullanım Amaçları Üzerine Bir Araştırma: İlahiyat Fakültesi Öğrencileri Örneği
  Pages 99 - 132
  Sefer YAVUZ
 5. FAHREDDİN RÂZÎ’NİN İBN ABBÂS'A NİSPET EDİLEN RİVAYETLERİ ELE ALIŞ BİÇİMİ
  Pages 133 - 160
  Abdurrahim KAPLAN KAPLAN
 6. Osmanlı Tefsir Geleneğinde Türkçe Tefsirlerin Yeri
  Pages 161 - 187
  Esat ÖZCAN
 7. Hz. Peygamber’in Resmi İle İlgili Rivâyetlerin Tahlili
  Pages 189 - 220
  Halil KAYA
 8. İmam Hatip Lisesi Son Sınıf Kız Öğrencilerinin Üniversite Yönelimleri: Elazığ İli Örneği
  Pages 221 - 239
  Tuncay KARATEKE
 9. İsmâiliyye’nin İslam Dışı Kökenine Dair Eşʻarî İddialar
  Pages 241 - 278
  Ümüt TORU
 10. Bosna-Hersek Goražde Şehri Sijerčić Türbeleri Haziresinde Bulunan Mezar Taşları
  Pages 279 - 297
  Filiz CANYURT
 11. Hüsâm Kâtî’nin Şerhu Îsâgûcî Eseri ile Molla Fenârî’nin Fevâid’ul-Fenâriyye Eserinin Tasavvurât Kısmının Karşılaştırılması
  Pages 299 - 322
  Adem EVMEŞ
 12. THE THEORY OF KNOWLEDGE OF AL-GHAZZĀLĪ, AL-MUTAKALLIM IN ASH’ARI TRADITION
  Pages 325 - 348
  Harun IŞIK
Submission Date
End: October 15, 2020
Indexes and Platforms
Hakkımızda