MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 1694-7215 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2001 | Yayıncı Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi |


MANAS SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ (MANAS Journal of Social Studies)


Yayınlanma periyodu :  3 Ayda bir (Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim )

Sahipler
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi adına

Prof. Dr. Alpaslan CEYLAN
Prof. Dr. Asılbek KULMYRZAEV

Editör
Prof. Dr. Kürşad YILMAZ

Yardımcı Editor
Yrd. Doç. Dr. Seyil NAJİMUDİNOVA

Yayıncı:                          Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi

e-posta:                         kursadyilmaz@gmail.com, seyil.najimudinova@manas.edu.kg, 

                                      journals@manas.edu.kg, kayahan.kucuk@manas.edu.kg

MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi

ISSN 1694-7215 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2001 | Yayıncı Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi |
Kapak Resmi


MANAS SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ (MANAS Journal of Social Studies)


Yayınlanma periyodu :  3 Ayda bir (Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim )

Sahipler
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi adına

Prof. Dr. Alpaslan CEYLAN
Prof. Dr. Asılbek KULMYRZAEV

Editör
Prof. Dr. Kürşad YILMAZ

Yardımcı Editor
Yrd. Doç. Dr. Seyil NAJİMUDİNOVA

Yayıncı:                          Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi

e-posta:                         kursadyilmaz@gmail.com, seyil.najimudinova@manas.edu.kg, 

                                      journals@manas.edu.kg, kayahan.kucuk@manas.edu.kg

Cilt 9 - Sayı 4 - 13 Eki 2020
 1. Celâleddîn Devvânî’de (ö. 908/1502) Vahdet-i Vücûd Tasavvuru
  Sayfalar 1999 - 2009
  Esma ÖZTÜRK
 2. Musa Cârullah’ın Kur’an Anlayışı ve Yorum Metodu
  Sayfalar 2010 - 2022
  Hayrettin ÖZTÜRK
 3. Muallim Naci’nin Manzum Hikâyelerinde Kahraman Tipi
  Sayfalar 2023 - 2039
  Hakan DEĞİRMENCİ
 4. Modern Kırgız Edebiyatının “Balka”sı Aalı Tokombayev’in Sanatına Dair Bazı Fikir ve Tespitler
  Sayfalar 2040 - 2050
  Halit AŞLAR
 5. Turkish Glossary Production and Meaning in the Inherit of Turkish Culture: Comparative Analysis of Seventeen Turkish Language Dictionaries
  Sayfalar 2051 - 2066
  Mustafa BIYIKLI
 6. Okul Öncesi Eğitim Paydaşlarının Çocuk Haklarına İlişkin Tutumlarının İncelenmesi
  Sayfalar 2067 - 2078
  Ayhan BULUT
 7. Ortaokul Öğrencilerinin Fen Bilimleri Dersindeki Yapılandırmacı Öğrenme Ortamına İlişkin Görüşleri
  Sayfalar 2079 - 2091
  Davut SARITAŞ , Hasan Hüseyin KILINÇ
 8. İş Doyumu ve Çalışma Yaşamında Yalnızlık: Mersin Üniversitesi İdari Çalışanlarına İlişkin Bir Araştırma
  Sayfalar 2092 - 2112
  Emrah KOÇAK , Binali TUNÇ
 9. Ortaokul Öğrencilerinin Okul Doyumu İle Yaşam Doyumları Arasındaki İlişki: Umudun Aracı Rolünün İncelenmesi
  Sayfalar 2113 - 2130
  Faruk Caner YAM , Hatice KUMCAĞIZ
 10. Üniversite ve Öğretmenlikle İlişkili Değişkenler Arasındaki İlişkiler ile Aracı ve Düzenleyici Etkilerin İncelenmesi
  Sayfalar 2131 - 2144
  Gizem UYUMAZ , Enver SARI , Gözde UYUMAZ , Melike BURCU
 11. Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Harita Kullanabilme Beceri Düzeylerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi
  Sayfalar 2145 - 2158
  Gökmen GÜNEŞ , Çağrı ÖZTÜRK DEMİRBAŞ
 12. Üniversite Öğrencilerinin Covid-19 Virüsü Hakkında Bilişsel Yapılarının Belirlenmesi
  Sayfalar 2159 - 2172
  İ̇smail DÖNMEZ , Seraceddin GÜRBÜZ
 13. Ortaokul Öğrencileri İçin Fene Yönelik Epistemolojik İnanç Ölçeği Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
  Sayfalar 2173 - 2185
  Oktay KIZKAPAN , Oktay BEKTAS
 14. Özümseme Kapasitesi Ölçeğinin Geliştirilmesi
  Sayfalar 2186 - 2204
  Sibel DEMİRER , Şenay SEZGİN NARTGÜN
 15. Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Mesleki Kaygıları İle Aile Katılım Çalışmalarına Yönelik Öz Yeterlilik İnançları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  Sayfalar 2205 - 2215
  Zeynep APAYDIN DEMİRCİ , Emel ARSLAN
 16. S.M.M.M’lerin Finansal Okuryazarlık ve Finansal Tablo Okuryazarlık Düzeyinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma: Tunceli ve Elazığ Örneği
  Sayfalar 2216 - 2230
  Zülkif YALÇIN , Aysun SANDAL
 17. Türkiye’nin Cari Açık Dinamiklerinde Enerji Açığının Rolü ve Finansman Kalitesi
  Sayfalar 2231 - 2247
  İ̇lhan EROĞLU , Mücella BURSAL
 18. Enflasyon ve Dolaylı Vergiler Arasındaki Bağlantı: Türkiye Örneği
  Sayfalar 2248 - 2262
  Umut AKDUĞAN
 19. Türk Mimarisinde Çapraz “X” Motif ve İkonografisi
  Sayfalar 2263 - 2285
  Alev ÇAKMAKOĞLU KURU
 20. Salgınların Resim Sanatına Yansıması ve Nedim Günsür’ün “Kızamık” İsimli Eseri Üzerine
  Sayfalar 2286 - 2299
  Zuhal BAŞBUĞ
 21. Hastane Çalışanlarına Göre Yöneticilerin Çatışma Çözme Stratejileri
  Sayfalar 2300 - 2310
  Altuğ ÇAĞATAY , Ümit ARSLAN
 22. Türkiye’de İhracat ve Yatırım Teşvikleri Arasındaki İlişki: ARDL Sınır Testi
  Sayfalar 2311 - 2326
  Ayberk ŞEKER
 23. Kişi-Örgüt ve Kişi-İş Uyumunun Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Üzerine Etkisi: Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama
  Sayfalar 2327 - 2336
  Aybüke CAN , Gökhan KERSE
 24. The Social and Economic Exchange Relationships in the Context of Organizational Commitment
  Sayfalar 2337 - 2348
  Burcu AYDIN KÜÇÜK
 25. Dijital Bankacılıkta Müşteri Memnuniyetinin Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri ile Değerlendirilmesi
  Sayfalar 2349 - 2363
  Elçin NOYAN , Erdoğan GAVCAR
 26. Yönetici Desteğinin İşe Adanmışlık Üzerindeki Etkisinde Psikolojik Sahiplenmenin Aracı Rolü
  Sayfalar 2364 - 2375
  Ergün KARA , Attila KAYA
 27. Gelir Düzeyi ve Sağlık Hizmet Talebi İlişkisi: Mikro Veriler ile Türkiye Örneği
  Sayfalar 2376 - 2392
  Esra DOĞAN
 28. COVID-19 Pandemisinin İnsan Kaynakları Üzerindeki Etkisinin Akademi, Medya ve İş Dünyası Perspektifinden İncelenmesi
  Sayfalar 2393 - 2406
  Gülşen KIRPIK
 29. MYO'lardaki 3+1 İşbaşı Eğitimlerinin Girişimcilik Eğilimine Etkisi: PAÜ Örneği
  Sayfalar 2407 - 2417
  Hasan GÜL , Emin YÜREKLİ
 30. The Development of a Political Awareness Scale and Psychometric Testing on Nurses in Turkey: A Methodological Study
  Sayfalar 2418 - 2429
  Hilal KUŞCU KARATEPE , Aytolan YILDIRIM
 31. The Nexus between Political Risks and Foreign Direct Investment: An Empirical Analysis for North African Countries
  Sayfalar 2430 - 2446
  Cüneyt ÖZŞAHİN , Şerife ÖZŞAHİN
 32. Girişimciliğin Öteki Yüzü: Başarısız Girişimci Deneyimlerinden Dersler
  Sayfalar 2447 - 2458
  Vasfi KAHYA
 33. Examining the Commitment to the Organization of the Employees Who Work in a Organization against Stress, Workload and Psychological Empowerment
  Sayfalar 2459 - 2474
  Zafer ADIGÜZEL , İrem KUCUKOGLU
 34. Localization Strategy of Global Brand: Case Study of Coca-Cola
  Sayfalar 2475 - 2484
  Regina CAMANKULOVA , Niyazi AYHAN
 35. Reception Analysis for Violence and Reproduction Against Women in Turkish Media
  Sayfalar 2485 - 2500
  Türker ELİTAŞ
 36. Almanya’da Yaşayan Türklere Yönelik Ayrımcılık ve Dışlanmanın Alman Karikatürlerine Yansıması
  Sayfalar 2501 - 2518
  Vefalı ENSEROV , Eylem ŞENTÜRK KARA
 37. Siber Saldırı Önlemede Blokzinciri Teknolojisinin Fayda Maliyet Açısından Değerlendirilmesi
  Sayfalar 2519 - 2530
  Ömer AYDIN , Suleyman YUKCU
 38. Türkiye’de Gıda Perakendeciliği Sektöründe Finansal Analiz ve Bir Uygulama
  Sayfalar 2531 - 2546
  Yakup ÜLKER , Öznur ARSLAN
 39. Sosyal Çalışmacı Adaylarının Koşulsuz Kendini Kabul Etme ve Merhamet Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  Sayfalar 2547 - 2559
  Zeki KARATAŞ , Metin ÖKSÜZ
 40. Core Antrenmanının Yatay Sıçrama Performans Özelliğine Etkisi (Bir Meta-Analiz Çalışması)
  Sayfalar 2560 - 2567
  Mehmet SÖYLER , İ̇dris KAYANTAŞ , Mehmet GUNAY
 41. An Investigation of University Students' Changes Occurred in Some Body Composition Measurements in Two Years
  Sayfalar 2568 - 2576
  Raif ZİLELİ , Mehmet SÖYLER
 42. Engelli ve Engelli Olmayan Yüzücülerin Kendini Sabotaj ve Benlik Saygısı Düzeyleri
  Sayfalar 2577 - 2588
  Yetkin Utku KAMUK , Sevcan TÜZÜN , Semra DOĞAN
 43. Effects of Novel Coronavirus (Covid-19) Pandemia in Incoming Tourist Volume of Hong Kong: A Comparative Analysis with Figures of Last Five Years
  Sayfalar 2589 - 2599
  Halil AKMESE , Ali̇ ILGAZ
 44. Helala Duyarlı Turistlerde Sürdürülebilir Turizm Gelişmesine Yönelik Algı Araştırması
  Sayfalar 2600 - 2610
  Hüseyin PAMUKÇU , Ömer SARAÇ , Orhan BATMAN
 45. Seçimlerde Sınırlar: “Başarılı” Bir Stratejik Taksimat Örneği Olarak Defne İlçesi’nin Kurulması
  Sayfalar 2611 - 2626
  Levent DUMAN
 46. Amartya Sen’in Düşüncesinde ‘Zenginliği Yönetme’ Problemi
  Sayfalar 2627 - 2637
  Ahmet Yavuz ÇAMLI
 47. Post-modern Dönemde Senaristin ve İzleyicinin Rolü: Yapay Zeka, İnteraktif Drama ve Sinemanın Geleceğine Dair Bir Öngörü
  Sayfalar 2638 - 2652
  Bahar MURATOĞLU PEHLİVAN , Süleyman Kıvanç TÜRKGELDİ
 48. Özbekistan ve Kırgızistan'daki Anklav/Eksklav Alanlarının Çözüm Süreci
  Sayfalar 2653 - 2667
  Alaeddin YALÇINKAYA , Khusan ABIDZHANOV
 49. Baskıcı ve Dışlayıcı Han Milliyetçiliğinin Doğu Türkistan (Sincan Uygur Özerk Bölgesi)’da Yansımaları
  Sayfalar 2668 - 2682
  Gülşen ŞEKER AYDIN , Müge YÜCE
 50. “Kutadgu Bilig” ve “Prens” Eserleri Bağlamında Yusuf Has Hacib İle Machiavelli’nin Siyasetname Anlayışının İncelenmesi
  Sayfalar 2683 - 2692
  Ömer Faruk KARAMAN
Dergi Tarihçesi
Derginin Önceki Adı ISSN eISSN Yıl
Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 1694-5093 2001-2020
Dizinler