Konular

• Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme
• Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
• Aile Danışmanlığı
• Okul Psikolojik Danışmanlığı
• Psikolojik Danışmanlık Eğitimi


Dergiler


Makaleler


Ö. ÖZGÖNÜL, D. ÜMMET
Ruh Sağlığı Uzmanlarının Duygu İfadesi ve Danışma Öz Yeterliklerinin İyi Oluşlarına Olan Etkisi, Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, (2020)
D. ÜMMET, Y. İME, A. ÇAĞLAR, Y. AKYIL
Lise Öğrencilerinde Karar Verme: Olumsuz Değerlendirilme Korkusu ve Başarı Yönelimlerine Göre Bir Değerlendirme, Humanistic Perspective, (2020)
D. GEZGİN, D. ÜMMET, N. HAMUTOĞLU
Üniversite Öğrencilerinde Akıllı Telefon Bağımlılığı: Çok Boyutlu Yalnızlığın Yordayıcı Rolü, Trakya Eğitim Dergisi, (2020)
H. EKŞİ, D. ERÖK ÖZKAPU, D. ÜMMET
Üniversite Öğrencilerinde Psikolojik Kırılganlıkla Öznel Zindelik Arasındaki İlişkide Genel Psikolojik Sağlığın Aracı Rolü, Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (2019)
D. ÜMMET, S. DOĞAN, H. KEMAHLI
Lise Öğrencilerinin Okula Aidiyet Duyguları ve Sosyal İyi Oluşları Üzerine Karma Bir Araştırma, OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, (2019)
D. UMMET, H. EKSI, A. ERDOGAN
Ortaokul Öğrencilerinde Narsisizm ve Aile İlişkilerinin Karar Verme Özellikleri Üzerindeki Yordayıcı Rolü, Eurasian Journal of Educational Research, (2019)
M. AKBAĞ, D. ÜMMET
Ana-Babaya Bağlanma İle Öznel İyi Oluş Arasındaki İlişkide Temel Psikolojik İhtiyaçların Doyumunun Aracı Rolü, Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, (2018)
D. ÜMMET
Genel Psikolojik Sağlık ile Yaşam Doyumu Arasındaki İlişkide Evlilik Uyumunun Aracı Rolü, İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, (2017)
D. Ümmet, G. Demirci
Yaşam becerileri eğitimi kapsamında yürütülen grupla psikolojik danışma uygulamasının ortaokul öğrencilerinin iyi oluşları üzerindeki etkisi, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, (2017)